НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ « ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

Підготувала: Радуль Т.Й.

 

 

Скачати

 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Наука цивільного процесуального права відноситься до числа фундаментальних галузей правових знань. Її значення полягає у вивченні суспільних відносин при здійсненні правосуддя у цивільних справах.
Основною метою викладання цивільного процесуального права України є підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих фахівців-правознавців: суддів, прокурорів, адвокатів, нотаріусів, юрисконсультів.
Вивчення цієї дисципліни спрямоване на усвідомлення студентами значення норм права, що регулюють різноманітні форми захисту прав, свобод, законних інтересів фізичних та юридичних осіб; засвоєння ними теоретичних положень науки цивільного процесуального права; ознайомлення з порядком розгляду і вирішення цивільних справ; формування у них навичок щодо правильного застосування отриманих знань та правових норм при вирішенні конкретних завдань.
Вивчаючи цивільне процесуальне право, студент повинен навчитися знаходити необхідні правові норми, правильно тлумачити їх і застосовувати на практиці, а також складати необхідні процесуальні документи (позовну заяву, апеляційну скаргу тощо).
Курс цивільного процесуального права України викладається шляхом поєднання аудиторних занять із самостійною роботою. Лекційні, семінарські, практичні заняття та консультації відносяться до аудиторних занять. Самостійна підготовка передбачає написання рефератів, доповідей та повідомлень, аналіз нормативних актів і літературних джерел, огляд бібліографії, виконання практичних завдань, вирішення задач тощо.
При підготовці до занять студентам необхідно, керуючись записами, зробленими під час лекції, а також методичними вказівками до кожної теми, опрацювати відповідні розділи підручника і рекомендовану літературу; знайти та проаналізувати нормативно-правові акти з цієї теми, засвоїти їх основні положення; ознайомитися з керівними роз’ясненнями Пленуму Верховного Суду України. Крім того, потрібно розв’язати задачі, виконати практичні завдання. При цьому слід відповісти на поставлені питання, викласти відповіді письмово у вигляді розгорнутих, обґрунтованих і мотивованих рішень з посиланням на відповідні норми права. Слід мати на увазі, що в деяких завданнях передбачена можливість надання кількох відповідей у разі самостійного доповнення фабули справи. Процесуальні документи складаються згідно з вимогами чинного законодавства.
Студентам необхідно уважно слідкувати за змінами у чинному цивільному процесуальному законодавстві, цікавитися судовою практикою у цивільних справах, опрацьовувати наукові публікації в періодичних юридичних виданнях.
Запорукою успішного вивчення дисципліни буде систематична перевірка ступеню засвоєння студентами норм процесуального права, теорії цивільного процесуального права, яка може відбуватися у формі опитування, співбесіди, тестування, написання контрольних робіт, вирішення конкретних завдань. Підсумковою формою контролю знань студентів є складання заліку наприкінці І півріччя та екзамену в кінці курсу. Крім того, у ІІ півріччі студентам слід підготувати макет цивільної справи.
РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ І ЛІТЕРАТУРА ДО ВСІХ ТЕМ

 1. Конституція України від 28.06.1996 р.
 2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р.
 3. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р.
 4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р.
 5. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р.
 6. Закон України “Про міжнародне приватне право” від 23.06.2005 р.
 7. Закон України “Про судоустрій України” від 7.02.2002 р.
 8. Бойко М.Д., Співак В.М., Хазін М.А. Цивільно-правові документи: Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. – К., 1996.
 9. Васильев С.В. Гражданский процесс: Учеб. пособ. – Х.: Одиссей, 2006.
 10. Зейкан Я.П. Коментар цивільного процесуального кодексу України. – К.: Юридична практика, 2006.
 11. Зразки процесуальних документів (заяви, позовні заяви, скарги, клопотання, що подаються до суду) / Уклад. М.М. Лядецький, М.І. Хавронюк. Кравчук В.М. Стратегія і тактика цивільного процесу. Практичний посібник. – К., 2002.
 12. Кравчук В.М., Угриновська О.І. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. – К.: Істина, 2006.
 13. Луспеник Д.Д. Застосування новел ЦК і ЦПК України в судовій практиці. – Х.: Харків юридичний, 2005.
 14. Луспеник Д.Д. Настільна книга професійного судді при розгляді цивільних справ (складання судових процесуальних документів за новим ЦПК України): Науково-практичний коментар. – Х.: Харків юридичний, 2005.
 15. Тертишніков В.І. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. – Х.: Ксилон, 2006.
 16. Фурса С., Щербак С., Євтушенко О. Цивільний процес України: Проблеми і перспективи: Наук.-практ. посіб. –К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2006.
 17. Фурса С., Фурса Є., Щербак С. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 т. – К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2006.
 18. Цивільний процес України: Підручник / За ред. Ю.С. Червоного. – К.: Істина, 2007.
 19. Цивільне процесуальне право України: Навч. посіб. / За заг. ред. С.С. Бичкової. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К.: Атіка, 2007.
 20. Цивільний процес: Навч. посіб. / За ред. Ю.В. Білоусова. – К., 2005.
 21. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Підручник. – К., 2005.
 22. Компьютерная база данных по законодательству Украины “Юрист Плюс” / разраб. “Центр компьютерных технологий”.
 23. Сайт Информационно-аналитического центра “Лига” (www.liga.kiev.ua).
 24. Сайт Верховної Ради України (www.rada.gov.ua).

ПРОГРАМА КУРСУ
МОДУЛЬ №1.

Змістовий модуль 1. Загальні положення цивільного процесуального права.

Тема 1. Цивільне процесуальне право як галузь права. Цивільне судочинство

Форми захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб. Поняття цивільного процесуального права, його предмет, метод і система. Значення цивільного процесуального права, його співвідношення з іншими галузями права. Цивільно-процесуальне законодавство.
Предмет і система науки цивільного процесуального права.
Поняття цивільного судочинства, його завдання та види. Стадії цивільного процесу.

Тема 2. Принципи цивільного процесуального права

Поняття, система та значення принципів цивільного процесуального права, їх класифікація. Конституційні принципи цивільного процесуального права. Принципи, закріплені законодавством про судочинство. Загальноправові принципи. Принципи правосуддя. Галузеві принципи цивільного процесу. Змагальність. Диспозитивність.

Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини

Поняття та елементи цивільних процесуальних правовідносин. Підстави і передумови їх виникнення.
Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин, їх класифікація, права та обов’язки. Особи, які здійснюють правосуддя. Особи, які беруть участь у справі. Інші учасники цивільного процесу. Зміст та об’єкт цивільних процесуальних правовідносин. Цивільна процесуальна правоздатність. Цивільна процесуальна дієздатність.

 

Тема 4. Сторони та треті особи у цивільному процесі

Поняття сторін в цивільному процесі. Позивач. Відповідач. Характеристика процесуальних прав та обов’язків сторін.
Поняття і види процесуальної співучасті, її підстави. Права та обов’язки співучасників.
Поняття належної та неналежної сторони. Умови, порядок і правові наслідки заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідачів.
Процесуальне правонаступництво: поняття, види, підстави, правові наслідки. Порядок вступу в процес правонаступника, його правове положення.

Поняття та види третіх осіб у цивільному процесі. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Підстави і порядок залучення до участі у справі або вступу в справу третіх осіб, їх права та обов’язки. Відмінність третіх осіб від співучасників.

Тема 5. Представництво та участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

 

Поняття представництва в суді, його підстави і види. Відмінність процесуального представництва від цивільного. Законні представники. Призначення або заміна законного представника судом. Особи, які можуть бути представниками. Особи, які не можуть бути представниками. Документи, що посвідчують повноваження представників. Повноваження представника в суді.
Підстави і мета участі в цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб. Процесуальні форми їх участі, права та обов’язки.
Особливості участі у цивільному процесі окремих органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб: Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, прокурора, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб.
Особи, які є іншими учасниками цивільного процесу. Секретар судового засідання. Судовий розпорядник. Свідок. Експерт. Спеціаліст. Перекладач. Особа, яка надає правову допомогу.

Тема 6.  Цивільні процесуальні строки

Поняття, види та значення процесуальних строків. Порядок їх обчислення. Початок перебігу процесуальних строків. Закінчення, зупинення, поновлення та продовження процесуальних строків. Наслідки пропущення процесуальних строків.

Тема 7. Цивільна юрисдикція. Підсудність цивільних справ.

Органи та особи, які захищають права, свободи і законні інтереси фізичних та юридичних осіб.
Поняття та значення цивільної юрисдикції Види цивільної юрисдикції: виняткова, договірна, альтернативна, умовна. Підвідомчість цивільних справ.
Цивільна юрисдикція суду. Особливості підвідомчості окремих категорій цивільних справ (що виникають з житлових, трудових, сімейних, земельних правовідносин тощо).
Поняття, значення та види підсудності цивільних справ, її відмінність від підвідомчості. Функціональна підсудність. Родова підсудність. Територіальна підсудність, її види: загальна, альтернативна, виключна, договірна та підсудність кількох вимог, пов’язаних між собою. Наслідки порушення правил підсудності. Порядок передачі справи з одного суду до іншого.

Тема 8.?Витрати з провадження цивільної справи.

Поняття і види судових витрат у цивільному процесі, їх значення. Судовий збір: поняття, розмір, порядок сплати. Звільнення від сплати судового збору. Ціна позову, порядок її визначення.
Витрати, пов’язані з розглядом судової справи. Витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи. Відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру або звільнення від їх оплати. Повернення судового збору та коштів на оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду судової справи. Витрати на правову допомогу. Витрати сторін та їх представників, що пов’язані з явкою до суду. Витрати, пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз. Витрати, пов’язані з проведенням огляду доказів за їх міцезнаходженням та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи.
Розподіл судових витрат між сторонами. Розподіл витрат у разі відмови від позову і укладення мирової угоди.
Поняття і види заходів процесуального примусу. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу. Попередження і видалення із залу судового засідання. Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом. Привід свідка.

Тема 9. Докази і доказування в цивільному процесі

Роль доказів і доказування в цивільному процесі. Поняття доказів, їх класифікація. Поняття доказування, його стадії. Предмет доказування. Підстави звільнення від доказування. Належність доказів. Допустимість доказів.
Обов’язки доказування і подання доказів. Судові доручення щодо збирання доказів. Порядок дослідження та оцінки доказів у цивільному процесі. Підстави, способи і порядок забезпечення доказів. Витребування доказів.
Засоби доказування. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників. Показання свідка. Особи, які не підлягають допиту як свідки. Особи, які мають право відмовитися від давання показань. Письмові докази. Повернення оригіналів письмових доказів. Речові докази. Зберігання речових доказів. Огляд доказів за їх місцезнаходженням. Огляд речових доказів, що швидко псуються. Повернення речових доказів. Порядок призначення експертизи. Проведення експертизи та висновок експерта. Комісійна експертиза. Комплексна експертиза. Додаткова і повторна експертиза.

Змістовий модуль 2. Розгляд цивільних справ у позовному провадженні.

Тема 10. Пред’явлення позову та відкриття провадження у справі.

Поняття і суть позовного провадження. Поняття позову, його елементи та види. Об’єднання і роз’єднання позовів. Зміни у позові. Відмова від позову і визнання позову. Мирова угода сторін.
Підстави і види забезпечення позову. Розгляд заяви про забезпечення позову, виконання ухвали про забезпечення позову. Заміна виду забезпечення позову. Скасування заходів забезпечення позову. Відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову, та повернення предмета застави.

Право на позов. Право на пред’явлення позову, порядок його реалізації. Форма і зміст позовної заяви. Порядок подання позовної заяви. Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви. Відкриття провадження у справі. Правові наслідки порушення цивільної справи в суді.

Тема 11. Провадження у справі до судового розгляду. Судові виклики і повідомлення

Мета та значення провадження у справі до судового розгляду, його завдання, зміст і процесуальний порядок.
Попереднє судове засідання, строк його проведення. Дії судді під час провадження у справі до судового розгляду. Процесуальна діяльність осіб, які беруть участь у справі, на даній стадії. Призначення справи до розгляду.
Зустрічний позов. Форма і зміст зустрічної позовної заяви. Заперечення відповідача проти позову.
Судові повістки. Зміст судової повістки і оголошення про виклик у суд. Порядок вручення судових повісток. Розшук відповідача.


Тема 12. Судовий розгляд цивільної справи

Значення стадії судового розгляду цивільних справ. Судове засідання як процесуальна форма розгляду цивільних справ. Строки розгляду справ. Безпосередність судового розгляду. Перерви в судовому засіданні. Головуючий у судовому засіданні. Обов’язки осіб, присутніх у залі судового засідання.
Підготовча частина судового розгляду. Відкриття судового засідання. Видалення свідків із зали судового засідання. Оголошення складу суду і роз’яснення права відводу. Розгляд судом клопотань. Роз’яснення прав та обов’язків учасникам процесу, наслідки їх неявки в судове засідання.
Розгляд справи по суті. Відмова позивача від позову. Визнання позову відповідачем. Мирова угода сторін. Пояснення осіб, які беруть участь у справі. Відмова від визнання обставин. Порядок допиту свідків. Особливості допиту малолітніх і неповнолітніх свідків. Оголошення показань свідків. Дослідження письмових і речових доказів. Відтворення звукозапису, демонстрація відеозапису. Дослідження висновку експерта. Консультації та роз’яснення спеціаліста. Закінчення з’ясування обставин та перевірки їх доказами.
Судові дебати. Вихід суду для ухвалення рішення. Проголошення рішення суду.

Тема 13. Заочне провадження у цивільному процесі

Заочний розгляд справи, умови та порядок його проведення. Порядок і строк подання заяви про перегляд заочного рішення, її форма та зміст. Дії суду після прийняття заяви про перегляд заочного рішення. Порядок розгляду заяви про перегляд заочного рішення. Скасування та оскарження заочного рішення.
Ускладнення в процесі судового розгляду цивільних справ. Відкладення розгляду справи або оголошення перерви в її розгляді. Зупинення і закриття провадження у справі. Залишення заяви без розгляду.
Фіксування судового засідання технічними засобами. Журнал судового засідання. Порядок складання та оформлення протоколів про окремі процесуальні дії.

Тема 14. Судові рішення

Поняття і види судових рішень. Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал, їх форма. Зміст ухвали суду. Окремі ухвали суду. Законність і обґрунтованість рішення суду. Питання, які вирішує суд під час ухвалення рішення. Зміст рішення суду.
Виправлення недоліків рішення судом, що його постановив. Виправлення описок та арифметичних помилок у судовому рішенні. Додаткове рішення суду. Роз’яснення рішення суду.
Оформлення, видача або направлення судового рішення особам, які брали участь у справі. Набрання рішенням суду законної сили.

МОДУЛЬ № 2.

Змістовий модуль 3. Непозовні провадження.

Тема 15. Наказне провадження

Суть і значення наказного провадження. Поняття судового наказу. Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ. Зміст судового наказу.
Форма і зміст заяви про видачу судового наказу. Підстави для відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу. Наслідки повернення заяви або відмови в її прийнятті.
Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу. Надіслання боржникові копії судового наказу. Набрання судовим наказом законної сили та видача його стягувачеві. Скасування судового наказу.

Тема 16. Окреме провадження

Поняття і суть окремого провадження, його відмінність від інших видів цивільного судочинства. Порядок розгляду справ окремого провадження.
Особливості розгляду справ окремого провадження. Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи. Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності. Розгляд судом справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою. Розгляд судом справ про усиновлення. Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення. Розгляд судом справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі. Розгляд судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність. Розгляд судом справ про визнання спадщини відумерлою. Розгляд заяви про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку. Розгляд судом справ про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу. Розгляд судом справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.

Змістовий модуль 4. Перегляд судових рішень та процесуальні аспекти, пов’язані з виконанням судових рішень у цивільних справах.

Тема 17. Апеляційне провадження

Суть і значення апеляційного провадження. Суди апеляційної інстанції. Право апеляційного оскарження, строки його реалізації. Ухвали, на які можуть бути подані скарги окремо від рішення суду. Форма і зміст заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги, порядок їх подання.
Порядок прийняття апеляційної скарги до розгляду. Підготовка розгляду справи апеляційним судом. Призначення справи до розгляду в апеляційному суді. Межі та порядок розгляду справи апеляційним судом.
Повноваження апеляційного суду. Підстави для відхилення апеляційної скарги і залишення рішення без змін. Підстави для скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення нового рішення або зміни рішення. Підстави для скасування рішення із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без розгляду. Підстави для скасування рішення суду і передачі справи на новий розгляд. Підстави для відхилення скарги на ухвалу суду першої інстанції або зміни чи скасування ухвали.
Ухвала та рішення апеляційного суду, їх зміст, порядок ухвалення, постановлення і проголошення. Порядок розгляду апеляційної скарги, що надійшла до апеляційного суду після закінчення апеляційного розгляду справи. Законна сила рішення і ухвали апеляційного суду. Окрема ухвала апеляційного суду. Оформлення судових рішень, видача або направлення їх сторонам та іншим особам, які брали участь у справі.

Тема 18. Касаційне провадження

Суть і значення касаційного провадження. Суди касаційної інстанції. Право касаційного оскарження. Строк на касаційне оскарження. Форма і зміст касаційної скарги, порядок її подання. Підготовка справи до касаційного розгляду. Попередній розгляд справи. Межі та порядок розгляду справи судом касаційної інстанції.
Повноваження суду касаційної інстанції. Підстави для відхилення касаційної скарги і залишення рішення без змін. Підстави для скасування рішення і передачі справи на новий розгляд. Підстави для скасування судових рішень і залишення в силі судового рішення, скасованого помилково. Підстави для скасування рішення із закриттям провадження в справі або залишенням заяви без розгляду. Підстави для скасування судових рішень і ухвалення нового рішення або зміни рішення. Підстави для відхилення касаційної скарги на ухвалу суду або її зміни чи скасування.
Рішення та ухвала суду касаційної інстанції, їх зміст, порядок ухвалення, постановлення і проголошення. Порядок розгляду касаційної скарги, що надійшла до суду касаційної інстанції після закінчення касаційного розгляду справи. Законна сила рішення і ухвали суду касаційної інстанції. Окрема ухвала суду касаційної інстанції. Оформлення судових рішень суду касаційної інстанції, видача та направлення їх особам, які беруть участь у справі.


Тема 19. Провадження у зв’язку з винятковими та нововиявленими обставинами

Суть і значення провадження у зв’язку з винятковими та нововиявленими обставинами.
Право та підстави оскарження судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами. Порядок подання скарги у зв’язку з винятковими обставинами, її допуск до провадження. Порядок провадження у зв’язку з винятковими обставинами. Повноваження Верховного Суду України при розгляді справи у зв’язку з винятковими обставинами. Підстави для скасування чи зміни судових рішень. Законна сила рішень і ухвал Верховного Суду України.
Підстави перегляду справи у зв’язку з нововиявленими обставинами. Строк подання заяв про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами, суди, що здійснюють такий перегляд. Форма і зміст заяви про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами, порядок її розгляду. Оскарження ухвали суду, що здійснював перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами.

Тема 20. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у цивільних справах і відновленням втраченого судовогопровадження

Поняття і значення виконавчого провадження. Добровільне виконання рішень. Органи і посадові особи, які здійснюють примусове виконання рішень. Рішення, що підлягають виконанню.
Звернення судових рішень до виконання. Зміст виконавчого листа, строк пред’явлення його до виконання. Видача дубліката виконавчого листа або судового наказу. Поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого документа до виконання.
Учасники виконавчого провадження. Місце виконання рішення. Строки, порядок та умови здійснення виконавчого провадження.
Негайне виконання судових рішень. Відстрочка і розстрочка виконання, зміна чи встановлення способу і порядку виконання. Зупинення та закінчення виконавчого провадження. Його відновлення.
Мирова угода в процесі виконання. Вирішення питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу. Вирішення питання про оголошення розшуку боржника або дитини. Вирішення питання про примусове проникнення до житла чи іншого володіння особи. Вирішення питання про звернення стягнення на грошові кошти, що знаходяться на рахунках. Заміна сторони виконавчого провадження. Визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами.
Поворот виконання: поняття, порядок вирішення питання, строк подання заяв. Особливості повороту виконання в окремих категоріях справ.
Судовий контроль за виконанням судових рішень. Право на звернення із скаргою до суду, порядок її подання. Строки для звернення із скаргою. Розгляд скарги. Судове рішення за скаргою. Виконання ухвали суду.

Відновлення втраченого повністю або частково судового провадження. Порядок відновлення втраченого судового провадження. Особи, які мають право звертатися до суду із заявою про відновлення провадження. Підсудність заяви про відновлення втраченого провадження. Зміст заяви про відновлення втраченого судового провадження, наслідки недодержання вимог до змісту заяви. Відмова у відкритті провадження у справі або залишення заяви про відновлення втраченого судового провадження без розгляду. Розгляд справи про відновлення втраченого судового провадження. Рішення суду про відновлення втраченого судового провадження. Звільнення заявника від судових витрат.

Тема 21. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні

Визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню, їх умови. Строки пред’явлення рішення іноземного суду до примусового виконання. Суди, що розглядають справи про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду. Клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду: порядок подання, вимоги до нього, розгляд, підстави для відмови у задоволенні. Оскарження ухвали суду. Звернення до примусового виконання рішення іноземного суду.
Визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню, його умови. Порядок подання та розгляду клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню.

Тема 22. Провадження у справах за участю іноземних осіб

Процесуальні права та обов’язки іноземних осіб. Процесуальна правоздатність і дієздатність іноземців та осіб без громадянства. Процесуальна правоздатність іноземних юридичних осіб та міжнародних організацій. Позови до іноземних держав та міжнародних організацій. Дипломатичний імунітет. Підсудність судам України цивільних справ у спорах, в яких беруть участь іноземці, а також у спорах, в яких хоча б одна із сторін, які беруть участь у спорі, проживає за кордоном. Виконання судових доручень іноземних судів і звернення судів України з дорученнями до іноземних судів.
Провадження виконавчих дій щодо іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб.

ПЛАНИ  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

МОДУЛЬ №1.

Змістовий модуль 1. Загальні положення цивільного процесуального права.

ТЕМА 1. ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА. ЦИВІЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО

План

 1. Поняття цивільного процесуального права, його значення та місце в системі права України.
 2. Предмет, метод і система цивільного процесуального права.
 3. Цивільне процесуальне законодавство.
 4. Наука цивільного процесуального права.
 5. Цивільне судочинство: поняття, завдання, види і стадії.
 6. Європейська Конвенція з прав людини та основоположних свобод і цивільне судочинство.

          7. Міжнародні стандарти правосуддя.

 

Перелік ключових термінів та понять теми

Цивільне процесуальне право, предмет цивільного процесуального права, метод цивільного процесуального права, система цивільного процесуального права, цивільне судочинство, стадії цивільного судочинства.

Практичні завдання

1. Визначити, що входить до цивільного процесуального законодавства:

 1. Кодекс законів про працю України;
 2. Кримінально-процесуальний кодекс України;
 3. Закон України “Про прокуратуру”
 4. постанови Пленуму Вищого господарського суду України;
 5. накази Генерального прокурора України;
 6. судові прецеденти.

 

ТЕМА 2. ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

План

 1. Поняття і класифікація принципів цивільного процесуального права.
 2. Загальноправові принципи.
 3. Принципи правосуддя.
 4. Галузеві принципи цивільного процесуального права.

 

Перелік ключових термінів та понять теми

Принципи цивільного процесуального права, змагальність, диспозитивність.

 

Практичні завдання

Задача 1.

Воронова пред’явила позов до Макаренка про відшкодування заподіяних збитків і попросила суд викликати з Полтави свідком Ковальова. Беручи до уваги відстань від Києва, суддя доручив суду за місцем проживання свідка допитати останнього.
Чи не суперечать дії судді принципам цивільного процесуального права?

Задача 2.

При розгляді справи за позовом Мерещака до Носенка про право власності на будинок суд зробив перерву на відпочинок. Під час перерви суддя раптово захворів і був відправлений до лікарні, тому було проведено його заміну. Новий суддя спочатку вирішив питання про забезпечення позову по іншій справі, а потім продовжив розглядати справу про право власності на будинок.
Чи мало місце в цих діях порушення принципів цивільного процесуального права?

Задача 3.

У судовому засіданні слухалась справа про захист честі, гідності та ділової репутації між громадянином П. та приватним телеканалом “Сігма”. Під час процесу журналіст Б., який брав участь у справі як співвідповідач, почав робити ві-деозйомку ходу судового засідання на відеокамеру мобільного телефону.
Дайте аналіз дій журналіста. Як повинна вирішитися ситуація якщо: а) позивач заперечує проти відеозйомки; б) позивач не заперечує проти відеозйомки; в) проти відеозйомки виступають інші співвідповідачи г) суд (суддя) заперечує проти відеозйомки судового засідання?

Задача 4.

2. Семенова пред’явила позов до Юрової про розділення спадку, що відкрився після смерті її брата – чоловіка відповідачки. Позивачка указувала, що вона непрацездатна за станом здоров’я, одержує невелику пенсію і протягом багатьох років допомога брата була основним джерелом її існування. Прийшовши до висновку, що Семенова більше р. перебувала на утриманні Юрова, суд визнав за нею право на частину спадкового майна.
На рішення суду, яким було задоволено вимоги позивача, представник відповідача подав апеляційну скаргу. Апеляційний суд рішення суду першої інстанції скасував з наступних підстав. В основу рішення були покладені пояснення позивачки і допитаних по її клопотанню свідків. В той же час суд залишив без оцінки свідчення свідків з боку відповідачки, які стверджували, що позивачка на утриманні брата не знаходилася, мешкала окремо від нього, будучи членом сім’ї своєї дочки і зятя. Крім того, суд обгрунтував рішення свідченнями свідків, які в останньому судовому засіданні не допитувалися, а їх свідчення, що давались у минулих судових засіданнях іншому складу суду, не оголошувалися.

Які принципи процесу порушені по даній справі?

 

Задача 5.

 У районному суді розглядалася справа за позовом Ульянової до поліклініки №2 про відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю позивачки в результаті медичної помилки. В судовому засіданні позивачка заявила відвід судді  –  головуючому по справі  –  на тих підставах, що він лікується в поліклініці №2, а тому знаходиться в певній залежності від відповідача.
Чи є підстави для задоволення заявленого відводу?
У чому полягає принцип незалежності суддів і підкорення їх тільки закону?

Задача 6.

Богданов звернувся до суду з позовом про виселення з квартири своєї дочки Максимової з чоловіком і двома дітьми. В обгрунтовування позовних вимог Богданов послався на те, що його дочка і зять створюють своєю поведінкою умови, неможливі для сумісного мешкання з ними в одній квартирі. В судовому засіданні було допитано четверо свідків (по двоє з кожної сторони), що дали суперечливі свідчення. Рішенням місцевого суду у задоволенні позову було відмовлено. Відмовляючи у позові, суд виходив із того, що довід позивача про неможливість сумісного мешкання з відповідачами в судовому засіданні підтвердження не знайшов.
У апеляційній скарзі Богданов просив скасувати рішення суду, посилаючись на неправильне застосування судом норм матеріального права. Апеляційний суд визнав, що скарга підлягає задоволенню з тих підстав, що, оскільки відповідачі права на житлову площу не придбали, вони підлягають виселенню як тимчасові мешканці.
Чи є правильними дії суду? Чи порушені в даному випадку будь-які принципи цивільного судочинства?

 

 

ТЕМА 3. ЦИВІЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ

План

 1. Поняття та ознаки цивільних процесуальних правовідносин.
 2. Підстави і передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин.
 3. Елементи цивільних процесуальних правовідносин.

 

Перелік ключових термінів та понять теми

Цивільні процесуальні правовідносини, цивільна процесуальна правосуб’єктність, цивільна процесуальна правоздатність, цивільна процесуальна дієздатність, зміст цивільних процесуальних правовідносин, суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин, об’єкт цивільних процесуальних правовідносин.

Практичне завдання

Вирішіть питання про процесуальну правоздатність і дієздатність осіб у наступних ситуаціях:
а) Молочков за рішенням суду визнаний недієздатним. Чи може він подати до суду заяву про поновлення його в дієздатності?
б) Лєскіна (16 років) уклала шлюб з Варчуком (17 років). Чи може Лєскіна звернутися до суду з вимогою про розірвання шлюбу?
в) Баранову 15 років, батьки жорстоко з ним поводяться (б’ють, ображають тощо). Чи може він звернутися до суду з вимогою про позбавлення його батьків батьківських прав?

 

ТЕМА 4. СТОРОНИ ТРЕТІ ОСОБИ ТА ІНШІ УЧАСНИКИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.

План

  1. Поняття сторін у цивільному процесі, їх процесуальні права і обов’язки.
  2. Процесуальна співучасть: поняття і види.
  3. Умови, порядок і правові наслідки заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідачів.
  4. Процесуальне правонаступництво.
  5. Треті особи: поняття і види.
  6. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору.
   1. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

8. Хто належить до інших учасників цивільного процесу?

  1. Секретар судового засідання: мета участі, права та обов’язки.
  2. Судовий розпорядник як учасник цивільного процесу.
  3. Яке становище в цивільному судочинстві займають помічники суддів?
  4. Поняття, права та обов’язки свідка.
  5. Хто не може бути допитаний як свідок?
  6. Поняття експерта, вимоги до нього.
  7. Процесуальне становище експерта в цивільному судочинстві.
  8. Спеціаліст як учасник цивільного процесу.
  9. Участь в цивільному судочинстві перекладача.
  10. Поняття і види участі особи, яка надає правову допомогу.

 

Перелік ключових термінів та понять теми

Сторони, позивач, відповідач, процесуальна співучасть, неналежна сторона, неналежний відповідач, процесуальне правонаступництво. Треті особи, треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Секретар судового засідання, судовий розпорядник, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, особа, яка надає правову допомогу.

 

Практичні завдання

Задача 1.

В якому із перерахованих випадків процесуальна співучасть є обовязковою:
а) при розгляді позовних вимог про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки, яке вибуло з володіння власника;
б) при розгляді справи про виселення сім’ї з трьох осіб;
в) при пред’явленні позову про стягнення аліментів на утримання непрацездатних батьків;
г) при вирішенні питання щодо відшкодування шкоди, завданої неповнолітнім.
Задача 2.

Вєтрихін пред’явив позов до Колоскова про стягнення суми боргу за договором позики. До розгляду справи Вєтрихін помер. На судове засідання з’явилася його дружина, яка підтримала позов. Суд виніс рішення про повне задоволення позовних вимог.
Визначте сторони у справі. Чи мав право суд допустити дружину Вєтрихіна до участі в процесі?

Задача 3.

Вересова звернулася з позовом до гардеробниці кінотеатру “Жовтень” Зоренко про відшкодування 2500 грн., посилаючись на те, що при відвідуванні кінотеатру вона здала шубу до гардеробу, яку їй не повернули. Приймаючи позовну заяву, суддя пояснив, що Зоренко не є належним відповідачем і запропонував її замінити. Вересова не погодилася.
Як має діяти суддя в такій ситуації? Визначте осіб, які беруть участь в цій справі. Яке їх процесуальне становище? Який порядок заміни неналежної сторони?

Задача 4.

Потапченко купила в комісійному магазині кухонний комбайн Русова. Через 6 місяців Потапченко пред’явила позов до Русова про визнання недійсним договору купівлі-продажу. Свої вимоги позивач обґрунтовувала тим, що у комбайні є приховані недоліки, які заважають використовувати всі його функції.
Суд задовольнив позов Потапченко і повернув кухонний комбайн Русову.
Визначити сторони у даній справі. Чи правильне рішення прийняв суд? Які недоліки є прихованими?

Задача 5.

Фоміна звернулася до суду з позовом про стягнення зі свого чоловіка аліментів на утримання сина. У позовній заяві вона вказала, що відповідач проживає разом з ними, але матеріально сім’ї не допомагає, так як сплачує аліменти на утримання дочки від першого шлюбу й утримує непрацездатного батька.
Назвіть осіб, які беруть участь у даній справі.

Задача 6.

Іваненко на прохання свого товариша Федоренка позичив на рік 1200 грн. у Борисенка. Після закінчення строку Борисенко грошей назад не отримав і подав позов до Іваненка про повернення боргу. Іваненко позову не визнав і запропонував притягнути в якості відповідача Федоренка.
Визначте сторони по цій справі. В якості кого може брати участь у процесі Федоренко?

Задача 7.

Пішохід при переході проїзної частини в недозволеному місці створив аварійну ситуацію. Для запобігання наїзду на нього водій автомобіля “Таврія” виїхав на зустрічну смугу і потрапив у аварію.
Визначте коло осіб, які беруть участь у справі.

 

Задача 8.

                Колосова X. подала позов на Колосову С. і Колосову К. про визнання недійсним договору дарування житлового будинку. Позивачка зазначила, що на вимогу відповідачок, які є дочками і обіцяли не порушувати її права володіння і користування будинком, допомагати у веденні домашнього господарства, вона 17 березня 2004 р. уклала договір дарування їм будинку. Відповідачки не виконували своїх зобов’язань, створювали умови, за яких вона не могла проживати у будинку, залишали її без догляду в зимовий період, Посилаючись на те, що угоду уклала внаслідок помилки, позивачка просила задовольнити її вимоги.
Визначте осіб, які беруть участь у справі.

Задача 9.

                Водієм Захаровим на автомобілі, що належить
АТП 21003, була заподіяна шкода здоров’ю Старкова. За порадою адвоката потерпілий звернувся до суду з позовом на водія Захарова про відшкодування збитків. У судовому засіданні суддя пояснив позивачу, що він подав позов до неналежного відповідача, бо належним відповідачем може виступити тільки АТП 21003. На пропозицію суду про заміну неналежного відповідача позивач не дав своєї згоди. Тоді суд згідно зі ст.33 ЦПК притягнув до справи АТП 21003 як співвідповідача.
Чи правильно вчинив суд?

Задача 10

    ЖЕУ звернулося до суду з позовом на Симагіну про виселення, посилаючись на те, що після смерті наймачки однокімнатної квартири Лизунової там залишилася проживати відповідачка, яка доглядалаза Лизуновою, і її дочка Ярова (17 років). Як тимчасова мешканка Симагіна самостійного права на житлову площу не придбала і тому підлягає виселенню без надання їй іншого житла. У судовому засіданні Симагіна просила суд відмовити у задоволенні позову, оскільки ЖЕУ є неналежним позивачем.
Як повинен діяти суд? Визначте склад осіб, які беруть участь у справі.
Задача 11.

    Вироком районного суду Гриценко був засуджений до позбавлення волі з конфіскацією майна. Вироком був задоволений позов м’ясокомбіната, на користь якого з Гриценка було відшкодовано 6670 грн. Дружина засудженого Тищенко звернулася до суду з позовом про виключення з опису і звільнення від арешту телевізора і магнітофона, вказуючи, що ці речі, включені у вирок у кримінальній справі, належать їй на праві приватної власності.
Визначте склад учасників у цій справі. Які види множинності осіб можуть бути на стороні відповідача?

Задача 12.

Проскурін подав позов про виселення Скригіна з житлового будинку, що належав позивачеві, посилаючись на потребу в житловому приміщенні у зв’язку з одруженням сина і народженням онука. При розгляді справи у суді Проскурін помер.Сини померлого Віктор і Федір звернулися до суду з клопотанням допустити їх до участі у справі як співпозивачів.
Чи підлягає задоволенню клопотання братів Проскуріних? У чому відмінність вступу у процес правонаступників від заміни неналежної сторони?

Задача 13.

Паскевич, керуючи за дорученням автомобілем “Шкода”, що належить його братові, в результаті створеної аварійної ситуації підлітком Косенком (15 років), який виїхав велосипедом на проїжджу частину дороги, вчинив наїзд на автомобіль ГАЗ-3110, що стояв біля аптекоуправління. Аптекоуправління звернулося до суду з позовом на Паскєвича про відшкодування збитків. У судовому засіданні Паскєвич заявив, що він є неналежним відповідачем і попросив притягти відповідачами батьків неповнолітнього Косенка.
Визначте сторони у даній справі. Який порядок заміни неналежної сторони в цивільному процесі?

Задача 14

7.  Студент Колесов (17 років) звернувся до суду з позовом проти ресторану “Люкс” про відшкодування 550 грн посилаючись на те, що при відвідуванні ресторану він здав у роздягальню пальто, яке йому не повернули. Суддя запропонував Колесову переписати позовну заяву і співпозивачем указати кого-небудь із своїх батьків, мотивуючи тим, що Колесов є неповнолітнім.
Визначте склад осіб, які повинні брати участь у даній справі. Чи правомірні дії судді? Чи можуть брати участь у цій справі батьки Колесова?

Задача 15

 І. звернувся з позовом до Д. про витребування з чужого незаконного володіння відеомагнітофону “Samsung”. Під час проведення судових дебатів до канцелярії суду надійшла позовна заява Р., який просив допустити його до участі у справі як третю особу, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору. У позовній заяві він зазначав, що спірний відеомагнітофон належить саме йому, у свій час він надав його у користування І. Суддя допустив Р. до участі у справі як третю особу, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору і після дослідження обставин справи за участю Р. постановив рішення на його користь, відмовивши І. у задоволенні позовних вимог.
Чи правильні дії судді? Що таке предмет спору? Якими правами користуються треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору?

Задача 16.

 Водій ЗАТ “АТП-61423” К. під час керування автобусом вчинив дорожню аварію, внаслідок чого було заподіяно шкоду Д., що звернувся до суду з позовом до ЗАТ “АТП-61423”, вимагаючи відшкодування вартості зіпсованих внаслідок ДТП речей. Під час розгляду справи відповідач звернувся до суду з клопотанням про притягнення до участі у справі К. як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача. Суд це клопотання задовольнив і притягнув К. до участі у справі. Під час розгляду справи К. були надані докази, які повністю спростовували позицію позивача, внаслідок чого у задоволенні позову було відмовлено.
Чи правильні дії суду? За наявністю яких підстав закон пов’язує можливість участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору?
Задача 17.

С. після смерті батька одержав у спадщину житловий будинок. Згідно з умовами заповіту він повинен був надати одну із кімнат будинку у довічне користування Р. На прохання Р. надати кімнату у користування С. відмовив, пояснивши це тим, що цю кімнату зараз займає наймач Т., з яким було укладено договір найму. Р. звернувся з позовом до С., вимагаючи передання йому у користування кімнати. Під час розгляду справи С. заявив клопотання про притягнення до участі у справі Т. як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача. Т. з’явився за викликом суду і у судовому засіданні надав пояснення у справі на користь відповідача.
Чи є підстави для задоволення такого клопотання? Якими правами користуються у процесі треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору?

Задача 18.

   Д. уклав договір позики з А., за яким позичав А.  25 тис. грн на один рік. Через деякий час Д. здійснив поступку вимогою, передавши свої права як кредитора за договором позики С. Оскільки А. не повернув гроші у встановлений договором строк, С. звернувся до нього з позовом про стягнення грошей. Під час розгляду справи Д. звернувся до суду з заявою про допуск його до участі у справі як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на боці позивача.
   Чи є підстави для задоволення такої заяви? Який процесуальний порядок допуску до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору?

Задача 19

       У суді слухалась справа за позовом М. до Л. про визнання права власності на одну третину житлового будинку. Після видалення суду до нарадчої кімнати для постановлення рішення по справі до канцелярії суду надійшла позовна заява Ш., який просив допустити його до участі у справі як третю особу, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору. Суд відмовив у прийнятті позовної заяви Ш., постановивши про це ухвалу.
До якого моменту в справу може вступити третя особа, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору? Чи правомірні дії суду?

                Задача 20

          Б. звернувся з позовом до Г. про витребування з чужого незаконного володіння автомобіля марки BMW, який у свій час був викрадений у нього і внаслідок здійснених органами внутрішніх справ дій знайдений у Г. Під час розгляду справи Г. зазначав, що він є добросовісним покупцем і звернувся до суду з клопотанням про притягнення до участі у справі як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, К., у якого він придбав цей автомобіль. К., у свою чергу, також звернувся до суду з клопотанням про притягнення до участі у справі як третьої особи В., у якого К. придбав цей автомобіль.
Чи підлягає задоволенню клопотання Г.? Чи підлягає задоволенню клопотання К.? 

             Задача 21

         У суді розглядався позов А. до С. та приватного нотаріуса Г. про визнання договору позики неукладеним та виконавчого напису недійсним. Суд позов задовольнив. В апеляційному суді рішення суду першої інстанції було скасоване та постановлено нове рішення про відмову у задоволенні позову.
А. звернувся із касаційної скаргою до Верховного Суду України з проханням про скасування рішення суду апеляційної інстанції та залишення в силі рішення суду першої інстанції.
Колегія суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України задовольнила касаційну скаргу частково, скасувала  всі  постановлені по справі рішення і відправила справу на новий розгляд до суду першої інстанції. Скасовуючи зазначені рішення, колегія суддів зазначила, що, оскільки позивач стверджував, що позикове зобов’язання укладено у зв’язку з компенсацією сум по договору купівлі-продажу акцій, тобто для  приховання від держави справжніх доходів, то під час по-вторного розгляду справи суду першої інстанції слід залучити до участі у справі як третю особу державу в особі органів, які її представляють (податкові органи, органи прокуратури).
Чи правильні дії Верховного Суду стосовно залучення органів держави як третіх осіб по даній справі?  

 


ТЕМА 5. ПРЕДСТАВНИЦТВО В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

План

 1. Поняття та значення представництва в цивільному процесі.
 2. Відмінність представництва в цивільному процесі від цивільного представництва.
 3. Види процесуального представництва.
 4. Договірне представництво.
 5. Законне представництво.
 6. Призначення або заміна законного представника судом.
 7. Особи, які можуть бути представниками.
 8. Особи, які не можуть бути представниками.
 9. Повноваження представника в суді.
 10. Документи, що посвідчують повноваження представників.

При складанні практичних завдань використовувалися: Усенко В.Ф., Мойсеєнко В.Я., Капріца В.Т. Збірник задач з курсу “Цивільний процес”. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2003. – 133 с.; Ярошенко І.С. Цивільне процесуальне право: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2003. – 159 с.

Основні терміни та поняття

Представництво, представник, законне представництво, договірне представництво, довіреність.

Практичні завдання

 1. Підготувати необхідні документи на ведення справи в суді заступником директора заводу.
 2. Скласти довіреність від імені фізичної особи на ведення її справи в суді.

 

Задача 1.

Суд відмовив допустити до участі в справі представниками сторін:

 1. юрисконсульта заводу, який був виключений зі складу колегії адвокатів;
 2. громадянина Павленка, визнаного у судовому порядку обмежено дієздатним, який виступив на захист майнових інтересів своїх неповнолітніх дітей;
 3. суддю по справі за позовом секретаря суду про поновлення на роботі;
 4. співпозивача за дорученням інших позивачів.

Визначити правильність відмови.

Задача 2.

Найдений видав довіреність Волосовій без будь-яких обмежень у виконанні окремих процесуальних дій. Виходячи з цього, Волосова відмовилась від позову. Суд відмову прийняв і провадження по справі закрив.
Чи законні дії представника і суду?

Задача 3.

Приймаченко видав довіреність на ведення справи в суді Маркову, однак вирішив прийти на судове засідання. Відповідач Склярук заявив клопотання про недопущення Приймаченка до участі в справі, тому що вже є Марков. Суд відмовив у задоволенні клопотання. В апеляційній скарзі Склярук зазначив, що суд порушив його право на захист, оскільки на стороні позивача виступили дві особи, а він захищався один.
Чи правильні дії суду? Чи обґрунтовані доводи відповідача?

Задача 4.

 С. доручила адвокату К. подати до суду від її імені заяву про усиновлення дитини. Заява за підписом представника була подана до суду. До заяви була додана нотаріально посвідчена довіреність, що підтверджувала повноваження представника на ведення  в суді від імені С. справи про усиновлення.
В судовому засіданні представник органу опіки та піклування, який брав участь у розгляді справи, заперечував проти участі у справі представника С., посилаючись на ч. 1 ст.38 ЦПК. Суд відклонив це клопотання, пояснив, що заявники та заінтересовані особи в справах окремого провадження можуть брати участь особисто або через представника у будь-який справі, в тому числі у справи про усиновлення. Представник заявника заявив клопотання про розгляд справи у закритому судовому засіданні з метою забезпечення тайни усиновлення.
Суд відмовив у задоволенні  клопотання, зазначив, що вирішення цих питань не входить до повноважень представника, розглянув справу і ухвалив рішення про задоволення заявленої вимоги про усиновлення дитини.
Чи відповідають дії суду закону? Зазначте учасників цивільного процесу, які мають право брати участь у справі особисто або через представника. При розгляді яких справ та на яких стадіях цивільного процесу може брати участь представник?
Задача 5.

 Л. пред’явила позов до Н. про усунення перешкод у користуванні будинком, зазначивши, що за рішенням суду, яке набрало законної сили, вона має право власності на 1\2 частку будинку, але відповідач чинить їй перешкоди у користуванні ним. У судовому засіданні Л. заявила, що ведення справи доручає сімнадцятирічному сину, пояснивши, що він займається підприємницькою діяльністю, у встановленому законом порядку зареєстрований як підприємець і на цій підставі набув повної цивільної дієздатності і може представляти її інтереси у суді.
У задоволенні заяви Л. суд відмовив, мотивуючи це тим, що її син є неповнолітнім, тому не може бути представником у суді, крім того, на підтвердження повноважень представника має бути надана до суду нотаріально посвідчена довіреність.
Чи правомірні дії суду?Хто може бути представником у цивільному судочинстві? Хто не може бути представником у цивільному судочинстві. Визначте вид представництва, порядок вступу представника  у процес та порядок посвідчення його повноважень.

 

Задача 6.

 В. звернувся до суду з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю “Вояж” про розірвання договору оренди транспортного засобу, пославшись на порушення відповідачем умов договору. ТОВ в свою чергу звернулось із зустрічним позовом про визнання зазначеного договору недійсним, мотивуючи це тим, що договір укладено з порушенням вимог закону. Під час розгляду справи представник відповідача Ф. відмовився від зустрічного позову, пояснив, що має право здійснювати всі процесуальної дії без спеціального оформлення повноважень, оскільки працює у ТОВ юристом. Суд не прийняв відмову представника відповідача від зустрічного позову на підставі того, що право на здійснення такої процесуальної дії, як відмова від позову, має бути зазначено у нотаріально посвідченій довіреності.
Чи правильно діяв суд? Визначте  вид представництва, підстави його виникнення, обсяг повноважень представника та порядок їх посвідчення?
Задача 7.
 
 П. звернувся до суду з позовом до ТОВ “Будпроект” про відшкодування завданих збитків у зв’язку з невиконанням обов’язків за договором будівельного підряду. В судовому засіданні голова правління ТОВ “Будпроект” повністю визнав заявлені позовні вимоги. Суд відклав розгляд справи через те, що голова правління діяв у процесі без довіреності на підставі документа, що посвідчує його службове становище, тому неможливо встановити, чи був він уповноважений на вчинення від імені відповідача такої процесуальної дії, як визнання позову, а з’ясування цих обставин має істотне значення для правильного вирішення справи.
Чи правильно діяв суд? Хто може представляти у суді юридичну особу? Якими документами мають бути посвідчені повноваження представника юридичної особи ?

Задача 8
Д. звернулася до суду з позовом до Р. в інтересах своїх дітей про визнання недійсними заповіту, свідоцтва про право на спадкування 1\4 частини будинку та про визнання права власності на цю частину будинку за її сином та донькою. В обґрунтування позовних вимог Д. посилалась на те, що батьком її дітей заповіт було складено на користь сторонньої особи, в стані, коли він не розумів значення своїх дій, Д. також пояснила, що її повнолітні діти, в інтересах яких заявлено позов, є інвалідами дитинства і тому не можуть захистити свої права самостійно. Суд прийняв позовну заяву і відкрив провадженняу справі, допустив Д. до участі у справі як законного представника.
Дайте правову оцінку діям суду. Визначте вид представництва в даному випадку та дайте його правову характеристику.

Задача 9.

 Авдєєв 1.09.2007р. звернувся з позовом до Авдєєвої та Кротова про визнання договору купівлі-продажу 1\2 частини будинку недійсним.
У судовому засіданні було встановлено, що Авдєєв та Авдєєва є співвласниками спірного будинку. Авдєєва продала свою частину будинку Кротову. Авдєєв на час укладання договору перебував у лікарні і не був повідомлений про продаж Авдєєвою належної їй частини будинку, в зв’язку з цим він не міг скористуватись переважним правом на її купівлю. В судовому засіданні було також встановлено, що за заявою психіатричного закладу, де Авдєєв перебував на лікуванні, судом була розглянута справа про обмеження його у цивільній дієздатності і суд рішенням від 27.05.2007 р., яке набрало законної сили, заяву задовольнив.
Розглянувши справу, суд на підставі п.5 ст.201 ЦПК зупинив провадження у справі щодо залучення до участі у справі в порядку, встановленому законом, представника Авдєєва.
Чи відповідають закону дії суду? Визначте підстави та порядок призначення законного представника судом.

 

 УЧАСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ОРГАНІВ ТА ОСІБ, ЯКИМ ЗАКОНОМ НАДАНО ПРАВО ЗАХИЩАТИ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ІНТЕРЕСИ ІНШИХ ОСІБ

План

 1. Хто може звернутися до суду із заявою на захист прав, свобод та інтересів інших осіб в цивільному процесі?
 2. Форми участі у цивільному процесі таких органів та осіб.
 3. Права та обов’язки органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи й інтереси інших осіб.
 4. Правове положення у цивільному процесі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
 5. В інтересах яких суб’єктів прокурор може подати заяву до суду?
 6. Види участі прокурора у цивільному процесі.
 7. Особливості участі у цивільному судочинстві органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

 

Перелік ключових термінів та понять теми

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, прокурор, орган опіки та піклування.

Задача 1.

Прокурор подав позов про поновлення Семенова на роботі і відшкодування на його користь заробітної плати за час вимушеного прогулу. При розгляді справи у суді Семенов і представник відповідача уклали мирову угоду та подали її на затвердження суду. Прокурор виступив проти затвердження судом мирової угоди, посилаючись на те, що він не брав участі в її укладенні, хоча подавав позов в інтересах Семенова.
Охарактеризуйте процесуальне положення прокурора по даній справі. Як належить поступити суду?

Задача 2.

Дитячий будинок звернувся до суду із заявою про позбавлення батьківських прав Максимцова щодо його сина, який виховувався в цьому будинку. Суддя відмовив у прийнятті заяви на підставі того, що дитячий будинок не може бути позивачем, оскільки він юридично не зацікавлений в результатах справи.
Хто має право на порушення справи про позбавлення батьківських прав?

Задача 3.

Махов звернувся до колишньої дружини з вимогою про передачу йому на виховання 7-річного сина Олега. В обґрунтування своєї вимоги Махов вказав, що хлопчик бажає жити з батьком. Допитавши свідків – сусідів Махова, які характеризували його позитивно, і заслухавши пояснення Олега, який висловив бажання проживати в сім’ї батька, суд заявлену вимогу задовольнив. Махова подала апеляційну скаргу на рішення суду.
Чи є підстави для скасування рішення суду?

Задача 4.

Тячівський районний суд ухвалою від 2 липня 2006 р., залишеною без зміни ухвалою  апеляційного суду Закарпатської обл.від 9 вересня 2006 р., відмовив у відкритті провадження у справі за позовом прокурорар-ну в інтересах Борисової до Никонова про повернення самовільно захопленої земельної ділянки та знесення огорожі. Суди виходили з того, що Борисова не належить до осіб, які за станом здоров’я чи з інших поважних причин не можуть самостійно захистити свої права. Верховний Суд України ухвалою від 4 лютого 2007 р. скасував ухвалені по справі судові рішення та відправив справу на розгляд до суду першої інстанції.
Чи првильні рішення районого та  апеляційного судів? Які доводи, докази могли бути підставою для постановлення вказаного судового рішення Верховним Судом України?

Задача 5.

 Рішенням Алуштинського міського суду АР Крим від 28 листопада 2005 р. задоволений позов прокурора м. Алушти, який був ним пред’явлений в інтересах неповнолітніх та деяких пенсіонерів до ліквідаційної комісії ВАТ “Фазан”, ЗАТ “Полюс”, ЗАТ “Салют”, виконкому Алуштинської міської ради про визнання незаконним рішень загальних зборів і правління ВАТ “Фазан” і визнання недійсними установчих договорів та державної реєстрації через значні порушення Закону України “Про господарські товариства”.
В апеляційному порядку ухвалою судової колегії  апеляційного суду АР Крим від 12 січня 2006 р. вищезазначене рішення суду першої інстанції було скасоване і позовна заява прокурора на підставі п.3 ст. 229 ЦПК (відсутність повноваження у заінтересованої особи на ведення справи) залишена без розгляду.
У касаційній скарзі прокурор зазначив, що відповідно до ст. 121 Конституції України на прокуратуру покладається представництво інтересів громадян чи держави в суді у випадках, визначених законом, а в ст. 36-1 Закону України “Про прокуратуру” зазначені підстави представництва прокурором інтересів громадянина в суді.
На його думку, висновок  апеляційного суду про те, що у неповнолітніх, на захист прав яких звернувся прокурор, є батьки, які також представляли їхні інтереси в суді у даній справі, і вони не позбавлені можливості самостійно пред’явити позов на захист прав своїх дітей, не може вважатися правомірним. Представництво чи захист дітей в суді прокурором не охоплюється колом обов’язків батьків, тому відмова у захисті інтересів дітей прокурор у за даних обставин є неправомірною і такою, що суперечить вимогам процесуального законодавства.
Чи правильні дії суду апеляційної інстанції? Які процесуальні права та обов’язки має в судовому процесі прокурор ?

Задача 6.

Українська асоціація споживачів (далі – Асоціація) звернулася в інтересах споживачів С., К., Л. та інших до ТОВ “Українська телефонна компанія”, ТОВ “Оптима Телеком”, ТОВ “Оптима-Зв’язок Ессетс” та акціонерного товариства закритого типу “ СП Моні” з позовом про визнання договорів купівлі-продажу недійсними, про повернення телефонних номерів з прямим підключенням до київської телефонної мережі, а також відшкодування матеріальної та моральної шкоди в зв’язку з невиконанням умов договору.
Суд позовну заяву залишив без розгляду на підставі того, що Асоціація не мала повноважень на ведення справи, оскільки особи, в інтересах яких вона діяла, не надали довіреності на право представляти їхні інтереси в суді.
Асоціація оскаржила цю ухвалу суду, зазначивши, що во-на прийнята всупереч вимогам Закону України “Про захист прав споживачів”, відповідно до якого об’єднання споживачів мають право захищати в судовому порядку права споживачів, які не є членами громадських організацій споживачів (об’єднань споживачів).Оскільки представництво виникло з підстав, передбачених законом, висновок суду про те, що Асоціація може представляти інтереси споживачів тільки на підставі довіреності, є помилковим. З цих підстав скарга була задоволена, рішення скасовано.
Дайте правову оцінку діям суду. Визначте процесуальний статус Української асоціації споживачів, за позовом якої було відкрите провадження у справі.

Задача 7.

Уповноваженим Верховної Ради з прав людини пред’явлено позов в інтересах Петрова у зв’язку з його станом здоров’я та скрутним матеріальним становищем до ВАТ “Енергопроект”про відшкодування шкоди за незаконне відключення від електропостачання.
В ході розгляду справи до суду з’явився адвокат – представник Уповноваженого з прав людини, який на підставі відповідного доручення бажав взяти участь у справі, проте суд відмовив йому в допуску, вважаючи, що законодавство в даному випадку вимагає особистої участі у справі Уповноваженого з прав людини. Посилання Петрова на те, що він буде самостійно захищати свої інтереси, не вплинуло на рішення суду, який залишив позов без розгляду через неявку позивача.
Чи було допущено порушення закону судом?

Задача 8

Відділ соціального забезпечення населення звернувся в суд з позовом до подружжя Тарасових про позбавлення їх батьківських прав відносно двох неповнолітніх дітей.
У позовній заяві зазначалось, що діти відповідачів знаходяться без догляду, часто пропускають заняття в школі, пенсію, яку вони отримують по інвалідності, витрачається на пияцтво, мали місце випадки жорстокого поводження з дітьми.
Суд, провівши попереднє судове засідання, призначив справу до судового розгляду, повідомивши про це орган опіки та піклування.
Хто має право на пред’явлення зазначеного позову та хто повинен взяти участь у розгляді справи? Які підготовчі дії повинен вчинити суд до розгляду справи по суті?

Задача 9.

 При розгляді позову органу опіки та піклування про відібрання неповнолітньої дитини від батьків – подружжя Товстенко без позбавлення батьківських прав у судовому засіданні представник позивача змінила своє ставлення до позову та висновку, наданого органом опіки та піклування, і заявила, що з урахуванням пояснень відповідачів, свідків, наданих ними доказів не наполягає на задоволенні позову.
Районний суд, вислухавши сторони, дослідивши матеріали справи, в цьому же судовому засіданні відмовив у задоволенні позову.
Чи правильні дії суду? Чи вправі представник державного органу змінити в суді висновок, наданий суду цим органом? Яке процесуальне значення має при вирішенні справи вказаний  висновок?

 


ТЕМА 6.  ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ

План

 1. Поняття та значення строків у цивільному процесі.
 2. Види процесуальних строків.
 3. Порядок обчислення строків у цивільному процесі. Закінчення процесуальних строків.
 4. Зупинення, продовження та поновлення процесуальних строків. Наслідки пропущення процесуальних строків.

 

Перелік ключових термінів та понять теми

Процесуальний строк, закінчення процесуальних строків, зупинення процесуальних строків, продовження процесуальних строків, поновлення процесуальних строків.

 

Практичні завдання

Задача 1.

Позивач Михайлов знаходився в тривалому службовому відрядженні. У зв’язку з цим суд зупинив провадження по справі. Після повернення Михайлова через три роки провадження відновили. В судовому засіданні відповідач просив суд відмовити в позові, посилаючись на пропуск строку давності.
Чи може бути прийнята судом ця обставина як підстава для відмови в позові? Які правила зупинення та обчислення процесуальних строків?

Задача 2.

В понеділок Бабенко звернулася з апеляційною скаргою на рішення суду першої інстанції. Суд в її прийнятті відмовив, тому що встановлений законом строк на звернення закінчився в суботу.
Визначте правильність відмови.

Задача 3.

Хоменко звернувся до суду 12 лютого 2006 року з вимогою про розірвання шлюбу. Суд призначив справу до слухання на 9 березня 2006 року.
Чи є в цьому випадку порушення закону?

Задача 4.

 Ухвалою  апеляційного суду від 5.12. 2006 р. апеляційна скарга Чайки О.Я. залишена без руху та заявнику наданий строк для усунення недоліків апеляційної скарги. У поданій уточненій апеляційній скарзі вказівки суду виконані частково. При цьому Чайка О.Я. просить звільнити його від сплати судового збору з посиланням на п. 10 ст. 4 Декрету КМ України “Про державне мито”.
Розглянувши зазначене клопотання, суд прийшов до висновку, що підстав для звільнення Чайки О.Я. від сплати судового збору за оскарження рішення суду немає, бо це не передбачено ст. 82 ЦПК, оскільки суд може звільнити лише від сплати витрат, пов’язаних з розглядом справи, а не від сплати судового збору. Зазначене питання відносять до компетенції органів місцевого самоврядування за місцем району, куди сплачується судовий збір.
З урахуванням того, що Чайці О.Я. відмовляється в клопотанні про звільнення від сплати судового збору, апеляційний суд продовжує строк для усунення недоліків його апеляційної скарги щодо сплати судового збору, про що зазначено в ухвалі від 5.12. 2006.
Чи правильні дії суду? Які підстави та порядок продовження процесуальних строків?

Задача 5

           
У червні 2006 р. Б. звернувся до суду з позовом до К. про визнання недійсними договорів оренди земельної ділянки. Рішенням Тячівського районного суду від 12 липня 2006 р. позов Б.задоволено.
Не погоджуючись з зазначеним рішенням, К. 13 серпня 2006 р. подав апеляційну скаргу. Ухвалою  апеляційного суду Закарпатської обл.від 21 вересня 2006 р. апеляційну скаргу К. відхилено і залишено рішення суду першої інстанції без змін.
На зазначену ухвалу 22 листопада 2006 р. К. подав касаційну скаргу, в якій він просить рішення суду першої інстанції та ухвалу  апеляційного суду скасувати, посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права.
Ухвалою Верховного Суду України від 12 грудня 2006 р. касаційна скарга К. на зазначені судові рішення залишена без розгляду з посиланням на те, що скарга подана після закінчення строку касаційного оскарження. Залишаючи касаційну скаргу без розгляду, суд виходив з того, що строк на оскарження ухвали  апеляційного суду Закарпатської обл. від 21 вересня 2006 р. закінчився 21 листопада 2006 р., а тому К. пропустив строк на касаційне оскарження рішення.
Чи правильні дії суду? Які правила визначення останнього для строку, обчислюваного місяцями?

Задача 6.

 У березні 2006 р. Домикальщенко звернувся до суду із позовом до Калінічної про визнання договору дарування частини будинку недійсним. Рішенням Фрунзенського районного суду м. Харкова від 23 квітня 2006 р. в задоволені позову відмовлено
3 травня 2006 р. Домикальщенко подав до суду апеляційну скаргу на рішення суду. Ухвалою  апеляційного суду Харківської обл. апеляційна скарга Домикальщенко на зазначене рішення суду залишена без розгляду з посиланням на те, що скарга подана після закінчення строку  апеляційного оскарження.
Чи правильні дії  апеляційного суду?

 


ТЕМА 7. ЦИВІЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ ТА ПІДСУДНІСТЬ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ.

План

1. Співвідношення понять “цивільна юрисдикція” та “підвідомчість цивільних справ”.
2. Значення інституту цивільної юрисдикції.
3. Виняткова цивільна юрисдикція.
4. Множинна цивільна юрисдикція.
5. Договірна цивільна юрисдикція.
6. Альтернативна цивільна юрисдикція.
7. Умовна цивільна юрисдикція.

 1. Система судів цивільної юрисдикції.
 2. Співвідношення понять “підвідомчість цивільних справ” і “підсудність цивільних справ”.
 3. Види підсудності цивільних справ.
 4. Територіальна підсудність цивільних справ, її види.
 5. Наслідки порушення правил підсудності.
 6. Порядок передачі справи з одного суду до іншого.

 

Перелік ключових термінів та понять теми

Цивільна юрисдикція, виняткова цивільна юрисдикція, договірна цивільна юрисдикція, альтернативна цивільна юрисдикція, умовна цивільна юрисдикція, цивільна юрисдикція суду, підвідомчість цивільних справ.
Підсудність, функціональна підсудність, родова підсудність, територіальна підсудність, загальна територіальна підсудність, альтернативна територіальна підсудність, виключна територіальна підсудність, договірна територіальна підсудність, підсудність кількох вимог, пов’язаних між собою.

 

Практичне завдання

1. Визначте підвідомчість справ:

 1. по спору з приводу неналежного виконання зобов’язань за договором поставки;
 2. про встановлення факту наявності родинних зв’язків між громадянами;
 3. по спору з приводу поширення неправдивих відомостей між газетою “Київські етюди” та ЗАТ “Зоря”;
 4. про розірвання шлюбу та поділ майна подружжя, яке не має дітей;
 5. про встановлення факту належності особі військового квитка;
 6. по скарзі на постанову про накладення адміністративного стягнення;
 7. про відновлення прав на втрачені іменні цінні папери.

 

Задача 1.

Слідчим Шевченківського РУГУ МВС України в м. Києві було накладено арешт на майно обвинуваченого Волкова. Дізнавшись про це, Степанчук звернувся до суду з позовом про звільнення майна від арешту, оскільки в опис входить його телевізор, який він дав Волкову в тимчасове користування.
Визначити підсудність цієї категорії справ.

Задача 2.

Розанова звернулася до суду за своїм місцем проживання з позовом до київської філії ЗАТ “Діброва” про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом. Суд відмовив у прийнятті заяви, мотивуючи своє рішення тим, що позови до юридичних осіб пред’являються до суду за їх місцезнаходженням. А відповідно до ст. 93 ЦК України місцезнаходженням ЗАТ “Діброва” є місце її державної реєстрації у м. Луганськ.
Чи правильні дії судді? До якого суду може звернутися Розанова? Визначте підсудність цієї категорії справ.

Задача 3.

Дубова звернулася до суду з вимогами про встановлення батьківства і стягнення аліментів з Дмитрова. Суддя надіслав позовну заяву до суду за місцем проживання відповідача, посилаючись на те, що позов було подано з порушенням правил про підсудність.
Чи правильні дії судді? Який вид підсудності встановлено для цієї категорії справ?

Задача 4.

 

У жовтні 2004 р. внаслідок ДТП, що сталася через випадковий розрив одного з коліс автобуса, були спричинені тілесні ушкодження одній з його пасажирок Самойленко. Постановою від 23.05.2005 р. орган дізнання відмовив у порушенні кримінальної справи за фактом вказаного ДТП за відсутності складу злочину в діях осіб, що експлуатували автобус.
Потерпіла пасажирка Самойленко звернулася до власника автобуса Хохлова з вимогами про відшкодування моральної та матеріальної шкоди, заподіяної їй джерелом підвищеної небезпеки під час ДТП. Хохлов, у свою чергу, на підставі належним чином оформленого страхового полісу звернувся з відповідною претензію до ЗАТ “Міська страхова компанія” про виплату відповідної страхової суми потерпілій пасажирці Самойленко. Але ЗАТ “Міська страхова компанія” відмовилося виплатити страхову суму, посилаючись на те, що “…в п.1 Поліса… визначено, що Страхувальник забезпечує відшкодування шкоди, спричиненої потерпілим – третім особам внаслідок ДТП, яке сталося в період дії цього полісу, і винним був визнаний володілець (водій) транспортного засобу”, тобто у зв’язку з тим, що водія автобуса не визнано винним в одержанні Самойленко тілесних ушкоджень.
Вважаючи відмову у виплаті страхової суми необґрунтованою, Хохлов звернувся до місцевого суду з позовом до ЗАТ “Міська страхова компанія” про тлумачення змісту правочину, оскільки, як він вважає, вказане ДТП підпадає під поняття страхового випадку згідно з положеннями про умови виплати страхової суми, вказаних у полісі.
Ухвалою від 26.09.2005 р. суддя відмовив у відкритті провадження у справі на тій підставі, що такі вимоги не підлягають розгляду в судах у порядку цивільного судочинства (п. 1 ч. 2 ст. 122 ЦПК).

Чи правильні дії судді? Визначте коло справ, які розглядаються в порядку цивільного судочинства. Якими спільними критеріями вони характеризуються? Чи є у даному випадку спір про право?

Задача 5.

 Борисенко звернувся до Васильківського районного суду Київської обл. з позовом до Петренка про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою та відшкодування моральної шкоди посилаючись на те, що відповідач самовільно захопив частину його земельної ділянки площею 0,04 га, обгородив її і відмовляється звільнити. Цими неправомірними діями завдає йому моральної шкоди.
У ході судового розгляду Борисенко підтримав свої позовні вимоги, зазначивши, що звертався за вирішенням спору щодо меж земельної ділянки до Петрівської сільської ради Васильківського р-ну, однак Петренко із рішенням сільської ради був незгодний і не виконав його.
Ухвалою Васильківського районного суду провадження у справі закрито на підставі п. 1 ст. 205 ЦПК України. Закриваючи провадження у справі, суд виходив із того, що даний спір не підлягає розгляду в судах, оскільки відповідно до ч. 3 ст. 158 Земельного кодексу України земельні спори в межах населених пунктів щодо меж земельних ділянок, які перебувають у власності і користуванні громадян, вирішуються органами місцевого самоврядування.
Дайте оцінку діям суду. Які органи уповноважені законом вирішувати земельні спори? Чи поширюється юрисдикція суду на всі земельні спори?

Задача 6.

 Смирнов звернувся до Лисичанського міського суду Луганської обл.з позовною заявою до Лисичанського міського відділу УМВС України в Луганській обл.про стягнення матеріальної та моральної шкоди. В обґрунтування своїх вимог позивач зазначив, що він займається підприємницькою діяльністю в галузі пасажирських перевезень на автобусі, який знаходиться у його власності. Приблизно о 13 год 45 хв 1 березня 2006 р. у м. Лисичанську трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю водія, який здійснював перевезення пасажирів, і водія Лисичанського МВ УМВС на службовому автомобілі останнього. В діях водія МВ УМВС вбачаються порушення Правил дорожнього руху. Внаслідок ДТП автобусу, який йому належав, спричинені пошкодження, йому особисто моральна шкода.
Ухвалою Лисичанського міського суду Смирному відмовлено у відкритті провадження у справі на підставі п. 1 ч. 2 ст. 122 ЦПК України. Відмовляючи у відкритті провадження у справі, суд виходив з того, що позивач є приватним підприємцем, його позовними вимогами є відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої йому під час та у зв’язку із здійсненням ним підприємницької діяльності, відповідачем є юридична особа. У мотивувальній частині ухвали також було зазначено, що відповідно до ст. 1 ГПК України суб’єкти підприємницької діяльності мають право звертатися до господарського суду за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, і оскільки господарські відносини регулюються Господарським кодексом України, то ця справа не може розглядатися в порядку цивільного судочинства.
Чи правильні дії суду? За якими критеріями здійснюється розмежування юрисдикції загальних і господарських судів?

Задача 7.

 У березні 2006 р. Мірошниченко звернулася до суду із позовною заявою про відшкодування шкоди, посилаючись на те, що 29.05.2005 р. Путивльський районний суд Сумської обл. виніс постанову про порушення кримінальної справи проти неї, а 31.01.2006 р. Апеляційний суд Сумської обл.скасував зазначену постанову районного суду й провадження у справі закрив. Позивачка просила суд стягнути на її користь 7 тис. 464 грн як компенсацію за завдану моральну шкоду.
Суддя Путивльського районного суду ухвалою від 10.04.2006 р. відмовив Мірошниченко у відкритті провадження у справі на підставі п. 1 ч. 2 ст. 122 ЦПК України. Відмовляючи у відкритті провадження у справі, суд виходив із того, що згідно з п. 16 постанови Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 р. № 9 “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя” матеріальна та моральна шкода, заподіяна при здійсненні правосуддя, відшкодовується державою лише безпідставно засудженій особі в разі скасування вироку як неправосудного.
Чи правильні дії судді? Як має діяти суддя у даному випадку?

 

8Суддя  апеляційного суду Харківської обл. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з позовом до ТОВ  “Агросоюз”, про відшкодування шкоди, спричиненої його автомобілю внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася з вини водія ТОВ “Агросоюз”. Відповідач звернувся до Верховного Суду України з клопотанням про визначення підсудності даної справи, оскільки однією зі сторін у справі є суддя.
Суддя Верховного Суду України ухвалою задовольнив клопотання відповідача та визначив підсудність даної цивільної справи Чутівському районному суду Полтавської обл.
Чи правомірні дії відповідача та судді Верховного Суду України? Який вид підсудності має застосовуватися до даної цивільної справи? Визначте, якому суду підсудна дана цивільна справа, якщо позивач проживає на території Московськогор-ну м. Харкова, відповідач має юридичну адресу на території Київського р-ну м. Харкова, шкода була спричинена на території Дзержинського р-ну м. Харкова.

9. 28.11.2005 р. Ливак Г.П. звернулася до Люботинського міського суду Харківської обл. з позовом до Бортнянського С.В., 1993 р.н., про визнання права власності на майно. Свої вимоги позивачка мотивувала тим, що з жовтня 2003 р. вона проживала однією сім’єю з Бортнянським В.Ю. у м. Люботин. Вони мали єдиний бюджет, вели спільне господарство та за період спільного проживання придбали майно: автомобіль ВАЗ-2113, будівельні матеріали, предмети домашньої обстановки та побуту. Бортнянський В.Ю. 04.03.2005 р. помер. Його єдиним спадкоємцем є Бортнянський С.В., який проживає на території Київського р-ну м. Харкова. Ухвалою судді Люботинського міського суду Харківської обл.від 06.12.2005 р. провадження у справі було відкрито й призначене попереднє судове засідання. Законний представник Бортнянського С.В. Бортнянська М.О. подала апеляційну скаргу, в якій просила ухвалу про відкриття провадження у справі скасувати як таку, що постановлена з недотриманням правил підсудності.
Чи підлягає апеляційна скарга задоволенню? Якому суду підсудна дана цивільна справа?

10. Прокурор звернувся до Печерського районного суду м. Києва з позовною заявою в інтересах малолітньої Ількової Г.К. до Ількової О.К. про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів. Суддя Печерського районного суду м. Києва ухвалою від 15.05.2006 р. повернув позовну заяву прокурору у зв’язку з тим, що остання не підсудна даному суду.
В апеляційній скарзі прокурор просив ухвалу Печерського районного суду від 15.05.2006 р. скасувати як таку, що постановлена з недодержанням правил підсудності. Свої вимоги прокурор мотивував тим, що малолітня Ількова Г.К., в інтересах якої він звертався з позовом до суду, проживає в дитячому будинку, що розташований на території Печерського р-ну м. Києва.
Чи підлягає апеляційна скарга прокурора задоволенню? Який вид підсудності має застосовуватися до даної цивільної справи?

11. У березні 2007 р. Шовков М.І. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з позовом до Оленіна П.Р. про визнання права власності на будинок і відшкодування моральної шкоди на підставі ст. 12 Закону України “Про власність” та ст. 23, 1167 ЦК. У позовній заяві зазначалося, що у вересні 2005 р. відповідач позичив у нього строком на три місяці 750 доларів США. В угоді, яку вони уклали, було обумовлено, що в разі неповернення відповідачем у визначений строк суми боргу він передає Шовкову М.І. у власність житловий будинок у селищі Володимирівці Волноваського р-ну Донецької обл. Всі спори, що могли виникнути з зазначеної угоди, сторони домовилися вирішувати у Київському районному суді м. Харкова за місцем проживання Шовкова М.І. Цю домовленість відповідач засвідчив письмовою розпискою. У визначений строк відповідач борг не повернув і відмовився передати Шовкову М.І. права на спірний будинок, чим заподіяв останньому моральну шкоду.
Якому суду підсудна дана справа? Що таке договірна підсудність і в яких випадках її правила не можуть застосовуватися? Яке рішення має прийняти суддя Київського районного суду м. Харкова?

12. Теренова Д.М. звернулася до Старокиївського районного суду м. Києва з позовною заявою до Теренова О.М., третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору на боці відповідача  –  Київське міське управління юстиції, про визнання недійсною відмови від прийняття спадщини. 19.12.2005 р. ухвалою судді Старокиївського районного суду м. Києва позовну заяву було повернуто позивачці для подання до належного суду.
Теренова Д.М. подала апеляційну скаргу, в якій просила ухвалу Старокиївського районного суду м. Києва скасувати, посилаючись на те, що визнання її відмови від прийняття спадщини недійсною надасть їй право отримати спадкове майно, до складу якого входить 1/5 частина квартири, що знаходиться на території Старокиївського р-ну.
Яке рішення має прийняти апеляційний суд м. Києва?

13. Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 12.12.2005 р. повернуто для подачі до належного суду заяву банку в особі філії Київського регіонального управління про видачу судового наказу про стягнення з Мілкіши К.Г. та ТОВ “Беркут” 3178,27 грн боргу. Повертаючи заяву банку в особі філії Київського регіонального управління про видачу судового наказу про стягнення з Мілкіши К.Г. та ТОВ “Беркут” 3178,27 грн боргу, суддя районного суду виходив з того, що Мілкіши К.Г. проживає у смт.Мерефа Харківської обл. а фактичним місцезнаходженням ТОВ “Беркут” є м. Львів. У поданій апеляційній скарзі Банк в особі філії Київського регіонального управління просив скасувати ухвалу суду першої інстанції, а заяву передати для розгляду по суті до того самого суду. Заявник зазначав, що суддя, повертаючи заяву для подачі до належного суду, не звернула уваги, що один з боржників, а саме ТОВ “Беркут”, зареєстровано в Печерському р-ну м. Києва.
Яке рішення має прийняти апеляційний суд м. Києва? Який вид підсудності має застосовуватися до даної справи?

14. Лисова К.А. звернулася до Київського районного суду м. Харкова з позовною заявою до Ірвіна М.В. та ТОВ “Імпортер” про відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Ухвалою судді Київського районного суду м. Харкова від 21.10.2006 р. справа передана на розгляд Дзержинського районного суду м. Харкова внаслідок задоволення клопотання Ірвіна М.В. про передачу справи за місцем його проживання. Лисова К.А. подала апеляційну скаргу, в якій просила ухвалу про передачу справи на розгляд Дзержинського районного суду скасувати, а справу повернути на розгляд до Київського районного суду м. Харкова, оскільки, задовольняючи клопотання Ірвіна М.В., суддя не врахував, що відповідач змінив місце проживання після відкриття провадження у справі.
Чи підлягає апеляційна скарга задоволенню?

 

ТЕМА 8. СУДОВІ ВИТРАТИ. ЗАХОДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ

План

  1. Поняття і види судових витрат в цивільному процесі, їх значення.
  2. Судовий збір: поняття, розмір і порядок сплати.
  3. Звільнення від сплати судового збору.
  4. Ціна позову, порядок її визначення.
  5. Витрати, пов’язані з розглядом судової справи.
  6. Витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.
  7. Витрати на правову допомогу.
  8. Витрати сторін та їх представників, що пов’язані з явкою до суду.
  9. Витрати, пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз.
  10. Витрати, пов’язані з проведенням огляду доказів за їх міцезнаходженням та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи.
  11. Відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру.
  12. Звільнення від оплати судових витрат.
  13. Повернення судового збору та коштів на оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду судової справи.
  14. Розподіл судових витрат між сторонами.
  15. Розподіл витрат у разі відмови від позову і укладення мирової угоди.
  16. Поняття і види заходів процесуального примусу.
  17. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу.
  18. Попередження і видалення із залу судового засідання.
  19. Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом.
  20. Привід свідка.

 

Перелік ключових термінів та понять теми

Судові витрати, судовий збір, витрати, пов’язані з розглядом судової справи, ціна позову, заходи процесуального примусу. попередження і видалення із залу судового засідання, тимчасове вилучення доказів для дослідження судом, привід свідка..

 

Практичні завдання

Задача 1.

Визначте розмір і платника судового збору:

 1. за позовом Козленко до Стрельцова про утримання аліментів на двох дітей, якщо заробіток відповідача складає 800 грн. на місяць;
 2. за позовом Прокопчука про звільнення майна від арешту на суму 24000 грн.;
 3. за позовом Борисова до Костюка про право власності на 1/3 житлового будинку;
 4. за вимогою Ткачова, засудженого на п’ять років позбавлення волі, до Ткачової про розірвання шлюбу;
 5. за заявою Стоянова про повторну видачу копії рішення суду;
 6. за апеляційною скаргою Верещака на рішення суду у справі про розірвання шлюбу;
 7. за касаційною скаргою Зяблікова на рішення суду по справі про повернення боргу у сумі 40000 грн.

Задача 2.

На рішення суду про відмову в позові Руденко подав апеляційну скаргу, сплатив судовий збір і витрати на інформаційне забезпечення розгляду справи. Але до початку розгляду справи в апеляційній інстанції він відмовився від скарги і звернувся до суду з заявою про повернення сплачених судових витрат.
Яку відповідь належить дати суду?

Задача 3.

Романчук пред’явив позов про стягнення з Царенкова 28000 грн. Суд задовольнив позовні вимоги частково у розмірі 23800 грн. За ініціативою обох сторін було проведено експертизу, вартість якої становила 640 грн.
Як мають розподілитися судові витрати між сторонами?

4. Петров В.К. звернувся до Московського районного суду м. Харкова з позовною заявою до ВАТ “Звента” про витребування майна – житлового будинку, що є предметом договору оренди, внаслідок невиконання відповідачем його обов’язку передати вказане майно орендареві (позивачу). ВАТ “Звента” під час попереднього судового засідання пред’явило до Петрова В.К. зустрічний позов, який був прийнятий для спільного розгляду з первісним позовом, про дострокове розірвання договору оренди у зв’язку з недоотриманням від орендаря орендної плати.
У якості третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору, під час попереднього судового засідання у справу вступило ПП “Агро імпорт” з позовною заявою про визнання права власності на спірний житловий будинок, а також про визнання недійсним договору оренди, що був укладений між Петровим В.К. та ВАТ “Звента”.
Визначте ціну кожного позову та розмір судових витрат, які мають сплатити особи, які беруть участь у справі, якщо строк договору оренди становить три роки, розмір орендної плати – 1200 грн на місяць, вартість житлового будинку – 59000 грн

5. 15 березня 2006 р. Зеньков П.К. звернувся до суду із позовом до Севастопольської філії відкритого акціонерного товариства “Укртелеком”про поновлення на роботі, стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу, відшкодування матеріальної та моральної шкоди, мотивуючи це тим, що наказом від 21 січня 2006 р. № 23 його безпідставно звільнено з посади начальника 2-го відділу згідно з п. 2 ст. 40 КЗпП у зв’язку з невідповідністю займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації. Суддя Ленінського районного суду м. Севастополя ухвалою від 20 березня 2006 р. залишив позовну заяву Зенькова П.К. без руху, мотивуючи це тим, що позивачем не сплачені витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи, й надав Зенькову П.К. строк до 30 березня для усунення недоліків.
Чи правомірні дії судді Ленінського районного суду  м. Севастополя? В якому розмірі та порядку сплачуються витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи? Яким чином має діяти Зеньков П.К.?

6. Грибачов Г.О. звернувся 01.04.2006 р. до Фрунзенського районного суду м. Харкова з позовною заявою до тролейбусного депо № 3, профспілкового комітету тролейбусного депо № 3, Харківського комунального підприємства “Міськелектротранс” про визнання потерпілим від неправомірних дій відповідачів, відшкодування матеріальної та моральної шкоди та стягнення заробітної плати. До позовної заяви Грибачов Г.О. додав клопотання про відстрочення від сплати судового збору та витрат на інформаційно-технічне забезпечення.
Суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова 04.04.2006 р. залишив позовну заяву Грибачова Г.О. без руху, надавши строк до 17.04.2006 р. для сплати судового збору та витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи. Ухвалою від 18.04.2006 р. позовна заява Грибачова Г.О. була визнана неподаною й повернута позивачеві, оскільки останній не надав суду платіжні документи.
Чи правомірні дії судді? В яких випадках суддя може відстрочити чи розстрочити сплату судових витрат, зменшити їх розмір чи звільнити від їх сплати?
7. Андрєєва А.П. звернулася з позовом до Жовтневого районного суду м. Харкова про стягнення 2000 грн з її брата Шаповала М.П. Під час судового засідання позивачка звернулася з проханням про повернення їй позовної заяви внаслідок відмови від позову.
Вирішуючи питання про закриття провадження у справі суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ухвалою повернув Андрєєвій сплачені нею судовий збір та витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.
Чи правомірні дії судді в частині повернення судового збору та витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи? В яких випадках суддя виносить ухвалу про повернення судового збору та витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи?

8. Лук’янов М.П. звернувся до суду з позовом до Мирова В.І. про відшкодування матеріальної шкоди в розмірі 25000 грн і моральної шкоди в розмірі 5000 грн. Позовні вимоги Лук’янова М.П. були задоволені частково. З Мирова В.І. було стягнуто 15000 грн матеріальної шкоди. В іншій частині суд відмовив у задоволенні позову.
Визначте розмір судових витрат у цій справі. Яким чином мають розподілятися судові витрати між сторонами? Яке рішення в частині судових витрат має прийняти суд, якщо Лукянов надасть договір, відповідно до якого витрати на правову допомогу представника будуть становить 3000 грн.

9. Короленко М.В. у травні 2006 р. звернулася до Київського районного суду м. Харкова з позовною заявою про поновлення на посаді секретаря ТОВ “Ягідка”, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу в розмірі 2534 грн та відшкодування моральної шкоди в розмірі 2000 грн. При проведенні попереднього судового засідання сторони надали суду письмову мирову угоду, за умовами якої відповідач змінює позивачці дату та формулювання звільнення Короленка на “звільнена за власним бажанням на підставі ст. 38 КЗпП України з 2 квітня 2006 р.” і виплачує їй компенсацію моральної шкоди в розмірі 1500 грн. Позивач відмовляється від позовних вимог про поновлення на роботі, стягнення середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу і відшкодування моральної шкоди.
Яким чином мають бути розподілені судові витрати між сторонами?

 

ТЕМА 9. ДОКАЗИ І ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

План

 1. Поняття доказів.
 2. Види доказів.
 3. Поняття та предмет доказування.
 4. Елементи процесу доказування.
 5. Підстави звільнення від доказування.
 6. Пояснення сторін, третіх осіб, їх представників як засобів доказування.
 7. Особливості показань свідків.
 8. Особливості письмових доказів.
 9. Речові докази як засіб доказування.
 10. Поняття та види експертиз у цивільному процесі.
 11. Порядок призначення експертизи.
 12. Ухвала про призначення експертизи.
 13. Оформлення висновку експерта.
 14. Способи забезпечення доказів.

 

Перелік ключових термінів та понять теми

Доказ, джерело доказів, належність доказів, допустимість доказів, доказування, суб’єкт доказування, предмет доказування, загальновідомі факти, преюдиціальні факти, засіб доказування, свідок, письмові докази, речові докази, експертиза, експерт, висновок експерта, комісійна експертиза, комплексна експертиза, повторна експертиза, додаткова експертиза, забезпечення доказів.

 

Практичні завдання

Задача 1.

Мелісова заявила позов до Науменка про визнання втрати ним права на житлову площу. Відповідач після допиту свідків Ярилова та Керімова заявив, що суд не повинен брати їх показання до уваги, тому що свідки зацікавлені в результатах справи: Ярилов – брат Мелісової, Керімов – її сусід і добрий знайомий.
Як повинен діяти суддя?

Задача 2.

Моляренко дав на рік своєму знайомому Жуковському телевізор. Через рік Жуковський відмовився його повернути і Моляренко подав позов до суду. Відповідач пояснив, що телевізор він купив у позивача за 5000 грн. При покупці були присутні Димов і Кутузова. Суд, врахувавши показання свідків, відмовив Моляренку в позові та визнав дійсним укладання договору купівлі-продажу телевізора.
Визначте дотримання судом правила допустимості доказів.

Задача 3.

Шеремет був засуджений до позбавлення волі з конфіскацією майна. Його сестра Горохова звернулася з позовом про виключення з опису майна, що підлягає конфіскації, автомобіль ВАЗ-2106. Вона стверджувала, що автомобіль належить їй, а Шеремет користувався ним за дорученням. Суд відмовив Гороховій, мотивуючи рішення тим, що задоволення позову було б переглядом вироку, що вступив у законну силу.
Чи правильні дії суду?

Задача 4.

Подаючи позов про поділ майна до Ващука, Карпенко просила суд негайно допитати як свідка тяжкохворого Арсентієва, який знаходився у лікарні; розшукати грошовий вклад відповідача у банку; накласти арешт на кореспонденцію Ващука, тому що він одержує листи від знайомого з порадами щодо справи.
Як повинен діяти суддя?

5. Технікум звернувся з позовом до бібліотекаря Пилипенка про стягнення 500 грн – вартості книг, що бракує у бібліотеці технікуму.
У судовому засіданні відповідач пояснив суду, що недостача книг на зазначену суму трапилася не з його вини, а тому, що не були створені умови для належного зберігання книг. Бібліотека, якою він завідував, знаходилася у коридорі, шафи з книгами погано зачинялись, нерідко, приходячи на роботу, бачив шафи відчиненими, про що двічі повідомляв директора технікуму. На цій підставі відповідач просив відмовити позивачеві у позові.
Представник позивача наполягав на задоволенні позову, посилаючись на те, що відповідач визнавав факт нестачі на 500 грн.
Які факти повинна доказувати кожна сторона в даній справі?
6. Лещенко подала позов на Власову про виселення її через неможливість сумісного проживання. Позивачка вказала, що відповідачка систематично ображає її непристойними словами. Для підтвердження своїх пояснень Лещенко просила викликати свідками Нілову і Баранову, сусідок по квартирі, і надала характеристику, в якій зазначалося, що позивачка є добросовісною працівницею.
Відповідачка Власова надала суду довідку про те, що хвора на гіпертонію, довідку з місця роботи, що вона виконує виробничий план, але створює в колективі конфліктні ситуації.
Які факти мусить довести кожна сторона? Чи є в даному випадку доказові факти, чи може суд скористатися ними? Які засоби доказування можуть бути використані у даній справі?

7. Кутузов подав позов на Смирнова про стягнення боргу у сумі 1200 грн за розпискою і, підтверджуючи свої вимоги, просив допитати свідків Молюту, Сердюка, Нечитайло, які були присутні при укладанні договору позики і підписалися у розписці. Смирнов заперечував проти позову, посилаючись на те, що в присутності своєї жінки Смирнової повернув борг, але розписку у позивача не витребував.
Вирішіть питання про належність і допустимість доказів у даній справі.

8. Дзержинським районним судом м. Харкова розглядалась справа за позовом Самолова до Зайцева про стягнення 2 000 грн за договором позики. У судовому засіданні Зайцев позов не визнав та пояснив суду, що між ним та позивачем договору позики ніколи не укладалось і гроші він від позивача не отримував.
На підтвердження своїх позовних вимог Самолов заявив клопотання, у якому просив заслухати у судовому засі-данні таємно зроблений ним аудіозапис, із змісту якого можна зробити висновок про наявність договору позики і те, що Зайцев визнавав наявність боргу. Відповідач та його представник проти задоволення клопотання заперечували.
Розглянувши клопотання та заперечення відповідача і його представника, суд в задоволенні клопотання відмовив.
Чи правильні дії суду?

9. У грудні 2005р. Р. пред’явила в інтересах неповнолітньої дочки М.  позов до В. та О.І. про встановлення факту батьківства, визнання частково недійсним свідоцтва про право на спадщину та визнання права власності на 1/3 спадкового майна.
Позивачка зазначала, що з 1999 р. перебувала у фактичних шлюбних відносинах з батьком відповідачів О., від якого в неї 20 серпня 2000 р. народилась дочка М. Після смерті О., яка сталася 8 березня 2004 р., відкрилася спадщина. Свідоцтво про право на неї було видано дітям померлого В. та О.І. на 1/2 майна кожному.
Оскільки О. не записаний батьком її дочки, яка також має право на спадщину, Р. просила задовольнити позов.
Постановляючи рішення про задоволення позову, місцевий суд виходив з того, що Р.Д., який записаний батьком М. у свідоцтві про її народження, в судовому засіданні визнав, що фактично її батьком є покійний О.
Чи правильні дії суду? Чи може вимога про встановлення факту батьківства бути задоволена за наявності не спростованого запису про батьківство іншої особи?

10. У серпні 2005 р. Д. звернувся до суду із позовом до З. Про визнання договору купівлі-продажу автомобіля дійсним та визнання права власності на цей автомобіль. Позивач зазначав, що в липні 2004 р. він уклав із З. угоду, згідно з якою відповідач передав йому за генеральною довіреністю автомобіль “Фольксваген-Гольф”, а він З. у присутності свідків – гроші в сумі, еквівалентній 5 тис. доларів США.
Договір купівлі-продажу вони нотаріально не посвід-чували, вважаючи, що достатньо генеральної довіреності, проте, коли влітку 2005 р. виник конфлікт, відповідач анулював довіреність і у нього, Д., вилучили спірний автомобіль. Посилаючись на зазначені обставини, позивач просив суд задовольнити заявлені вимоги.
Постановляючи рішення про задоволення позову, місцевий суд на обґрунтування висновку про те, що між сторонами фактично був укладений договір купівлі-продажу автомобіля послався на генеральну довіреність і показання свідків Г., С. та М., у присутності яких передавалися гроші. 
Вирішіть питання про допустимість доказів у даній справі.

11. У березні 2005 р. М. пред’явив позов до ООО “Дніпрохім” (далі – ООО) про виділення частки зі спільного майна і відшкодування моральної шкоди. Позивач зазначав, що до лютого 1997 р. він працював генеральним директором ООО і є співвласником майна цього товариства з розміром частки 4,09 % на суму 471 тис. 860 грн. У зв’язку з виходом його з членів товариства звернувся до відповідача із заявою про виділення його частки, але йому було безпідставно відмовлено в цьому.
Посилаючись на те, що такими діями відповідача порушено його права і заподіяно йому моральну шкоду, позивач просив зобов’язати ООО виділити йому частку зі спільного майна товариства в грошовому вираженні в сумі 471 тис. 860 грн і відшкодувати моральну шкоду в сумі 5 тис. грн.
У справі є різні дані щодо вартості вкладу позивача у майно ООО. Згідно з розрахунком, підписаним позивачем як генеральним директором товариства до припинення трудових відносин із відповідачем, ця вартість становила 199 тис. 334 грн. Інститут економіко-правових досліджень Національної академії наук України визначив її в сумі 211 тис. 68 грн. У цьому розмірі відповідач визнавав позов. За висновком експертів-бухгалтерів ХНДІСЕ на користь позивача належить стягнути з відповідача 450 тис. 959 грн. Відповідно до висновку судово-бухгалтерської експертизи, проведеної спеціалістами приватної фірми “Аудит-практик”, вклад позивача дорівнює 12 тис. 886 грн.
При вирішенні справи суд взяв до уваги суму, визначену експертами-бухгалтерами ХНДІСЕ, пославшись на те, що в нього немає підстав для сумніву в об’єктивності висновків даної експертизи, а висновки Інституту економіко-правових досліджень та експертів фірми “Аудит-практик” відхилив із тих мотивів, що особи, які їх давали, не мали права проводити судову експертизу і, відповідно, до ст. 57 ЦПК їх висновок не є доказом. Розрахунку, підписаному позивачем у період, коли він був генеральним директором товариства, суд ніякої оцінки не дав.
Чи правильні дії суду?

12. У квітні 2005 р. Р. звернувся до суду із позовом до КП “Ремонтно-будівельне управління по благоустрою міста” про відшкодування шкоди, зазначаючи, що з вини К., який управляв автомобілем відповідача, сталася ДТП, в якій було пошкоджено його автомобіль ВАЗ-21011. За висновком товарознавчої експертизи йому заподіяно шкоду в розмірі 2 тис. 136 грн.
Рішенням Бабушкінського міського суду м. Дніпропет-ровська позов Р. було задоволено. Постановлено стягнути на його користь зі згаданого підприємства 2 тис. 136 грн на відшкодування матеріальної та 156 грн витрат на юридичну допомогу.
Постановляючи рішення про задоволення позовних вимог Р., суд виходив із того, що ДТП, унаслідок якої відбулося зіткнення автомобілів ВАЗ-21011 під керуванням позивача та ЗІЛ-130 під керуванням водія П., сталася з вини водія К., який керував автомобілем ГАЗ-52, що належить відповідачу, і яка підтверджується матеріалами органів ДАІ, що є безспірними доказами вини відповідача.
Чи правильні дії суду?

Змістовий модуль 2. Розгляд цивільних справ у позовному провадженні.

 

ТЕМА 16. ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ПОЗОВУ. ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

План

1. Поняття позову.
2. Елементи позову.
5. В яких випадках допускається об’єднання позовів?
6. В яких випадках допускається роз’єднання позовів?
7. Які зміни можуть бути внесені до позову?
8. Чи може суд вийти за межі позову?
9. Що таке “відмова від позову” і які її правові наслідки?
10. Що таке “визнання позову” і які його правові наслідки?
11. Що таке “мирова угода сторін”, як вона оформлюється і які її правові наслідки?

 1. Хто має право на пред’явлення позову?
 2. Співвідношення права на позов і права на пред’явлення позову.
 3. Хто має право на пред’явлення позову?
 4. Співвідношення права на позов і права на пред’явлення позову.
 5. Що розуміють під поняттями “пред’явлення позову” і “позовна заява”?
 6. Процесуальний порядок подання позовної заяви до суду.
 7. Вимоги до позовної заяви.
 8. Підстави і порядок залишення заяви без руху і повернення заяви.
 9. Умови і порядок відкриття провадження у справі.
 10. В яких випадках суддя може відмовити у відкритті провадження у справі?
 11. Наслідки відкриття провадження у справі.

 

Перелік ключових термінів та понять теми.

Позов, предмет позову, підстава позову, зміна позову, відмова від позову, визнання позову, мирова угода сторін, забезпечення позову.
Право на позов, право на пред’явлення позову, право на задоволення позову, позовна заява.

Практичне завдання

Задача 1.

Проаналізуйте позови по елементах і визначте їх види:

 1. Березина пред’явила позов про стягнення аліментів на утримання дочки і розділ спільного майна;
 2. Сидорчук звернувся з позовом до Миколайчука про визнання договору купівлі-продажу недійсним, посилаючись на те, що будинок у відповідача він купив літом, а восени виявив прихований недолік – дах і основа будинку пропускають воду;
 3. Коломієць пред’явила позов до Жбанова про стягнення суми позики (4300 грн.), вказавши на те, що він не повернув грошей у строк.

Задача 2.

Гусєва звернулась позовом до колишнього чоловіка про розподіл майна. Отримавши копію позовної заяви, відповідач почав вивозити цінні речі з квартири.
Яку пораду слід дати Гусєвій?

Задача 3.

Букова звернулася до суду з заявою про розлучення такого змісту: “Прошу суд розлучити мене з чоловіком Буковим Степаном Михайловичем. Свідоцтво про одруження І-БК № 745626 видано Подільським РАГСом 23 серпня 1999 року”.
Чи підлягає прийняттю така заява?

Задача 4.

До суду надійшла поштою позовна заява Найденого про стягнення з Федулова 2000 грн. Суддя постановив ухвалу про відмову в прийнятті заяви, посилаючись на те, що Найдений не зазначив докази, якими може підтвердити свої позовні вимоги, і не оплатив витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.
Чи правильно вчинив суддя?

Задача 5.

ЖЕУ пред’явило позов до Лутченка і Ярового про стягнення заборгованості по оплаті комунальних послуг. Суддя, ознайомившись з позовною заявою, повернув її позивачеві. При цьому він пояснив, що позови до Лутченка і Ярового потрібно пред’являти окремо за місцем їх постійного проживання, а не роботи.
Чи законні дії судді?

6. Громадянка Ц., яка мешкає в м. Куп’янську, звернулась до Куп’янського міськрайонного суду Харківської обл.з позовом до громадянина У., який мешкає в м. Харкові, про відшкодування матеріальної та моральної шкоди. У позовній заяві вона вказала, що внаслідок ДТП, що відбулась у м. Харкові, в здійсненні якої винним було визнано громадянина У., але який був звільнений від покарання у зв’язку з амністією, загинула її дочка.
Свої позовні вимоги громадянка Ц. мотивувала тим, що вона понесла витрати у зв’язку з похованням дочки, та їй було завдано моральних страждань.
Чи  може  бути  об’єднано  ці  дві  вимоги  в  одній позовній заяві?

7. Б. працювала поваром-бригадиром їдальні, з нею була укладена угода про повну матеріальну відповідальність. Наказом завідуючого їдальнею Б. була звільнена з роботи в зв’язку з втратою довіри.
Не погоджуючись зі звільненням, Б. звернулася до суду з позовом про зміну формулювання причини звільнення, а потім позовні вимоги змінила та просила відновити її на колишній роботі зі стягненням заробітної платні за час вимушеного прогулу.
Рішенням суду в позові про зміну формулювання причини звільнення відмовлено. Суд апеляційної інстанції це рішення залишив без змін.
Б. звернулася з касаційною скаргою до Верховного Суду України про скасування попередніх рішень та направлення справи на новий розгляд. Свою скаргу позивачка обґрунтувала тим, що вона змінила позовні вимоги  та просила відновити її на роботі зі стягненням заробітної платні за час вимушеного прогулу. Суд же виніс рішення не по цих позовних вимогах, а по раніше заявленому нею позову про зміну формулювання  причин звільнення. Тому, на її погляд, спір про відновлення на роботі та стягненні заробітної платні за час вимушеного прогулу залишився невирішеним.
Яке рішення має прийняти Верховний Суд України?

8. В. звернувся в суд з позовом, в якому просив визнати за ним право на користування житловим приміщенням – кімнатою розміром 25,8 кв.м, пославшись на такі обставини.
Власник житловоїплощі – Київський райвиконком м. Харкова, а він як наймач кімнати 2 вересня 2004 р. був засуджений до позбавлення волі на термін шість місяців. У травні 2005 р. звільнився з місць позбавлення волі після відбу-вання покарання. Київський райвиконком м. Харкова не дозволив йому оселитися в кімнаті і надав її Е.
На думку В., він не втратив права на користування житловим приміщенням і тому просив визнати недійсним ордер, виданий Е. Суд провадження по справі закрив з тих підстав, що заява В. не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства, оскільки вимоги В. спрямовані на відновлення реєстрації, в чому йому відмовлено органами міліції, а такі вимоги підлягають розгляду в адміністративному суді.
В апеляційній скарзі В. просив ухвалу про закриття провадження скасувати і справу направити на новий розгляд по суті спору з тих підстав, що предмет позовних вимог по справі – визнання права на житлове приміщення, наймачем якого він був до засудження, та визнання недійсним ордера на нього, виданого Е., а підстави – ті обставини, що він право на користування житловим приміщенням не втратив. Видачею ордера Е. порушено його право на користування цим приміщенням.
У скарзі В. зазначив, що твердження суду, що його вимоги, спрямовані на відновлення реєстрації, – це зміна без його волевиявлення предмета та підстав позову, що законом не допускається.
Чи підлягає апеляційна скарга В. задоволенню?

9. До Червонозаводського районного суду м. Харкова звернулася громадянка Балаш Р.І. з позовом до СПДФО Колізуб Н.В. з позовом про захист прав споживача. Свої позовні вимоги позивач обгрунтовала тим, що вона придбала у відповідача меблі на загальну суму 2600 грн У зв’язку з тим, що меблі мають суттєві недоліки, які не можна усунути, позивач просила суд розірвати договір купівлі-продажу між нею та відповідачем, стягнути з відповідача вартість меблів у розмірі 2600 грн та моральну шкоду у розмірі 1000 грн
Своєю ухвалою суд відмовив у відкритті провадження у справі, вказавши, що позивачка не може звертатися з позовною заявою, яка містить декілька вимог, і тому її заява не може бути розглянута в порядку цивільного судочинства.
Чи правильне рішення прийняв суд? Дайте аналіз зазначеній процесуальній ситуації.

10. У жовтні 2005 р. Б. звернувся до суду з позовом до П. про розірвання договору купівлі-продажу цінних паперів від 14 січня 2004 р. Позивач послався на те, що згідно з цим договором він продав П. прості іменні акції ВАТ “Вінницький завод тракторних агрегатів” у кількості 780 шт. номінальною вартістю 0, 25 грн на суму 195 тис. 203 грн за ціною 1 млн 561 тис. 626 грн Додатковою угодою від 16 січня 2004 р. суму договору збільшено до 5 млн. 300 тис. грн Після укладення угоди йому зробили більш вигідну пропозицію продажу акцій, внаслідок чого істотно змінились умови договору, і 11 березня 2004 р. було укладено новий договір купівлі-продажу зазначених акцій – із З. Проте відповідач відмовився підтвердити факт розірвання з ним договору та використовує акції в своїх інтересах. У зв’язку з цим позивач просив розірвати договір купівлі-продажу від 14 січня 2004 р.
П. звернувся до суду із зустрічним позовом до Б. і З., третя особа – ТОВ “Партнер-реєстр”, і в якому просив зобов’язати Б. прийняти від нього гроші в рахунок оплати проданих йому простих іменних акцій ВАТ у кількості 80 тис. 813 шт. номінальною вартістю 0, 25 грн; передати йому ці акції; визнати недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів від 11 березня 2004 р.; зобов’язати реєстратора ТОВ внести зміни до системи реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ, здійснивши переведення простих іменних акцій ВАТ, які випущені в документальній формі, з особистого рахунку З. на особистий рахунок Б. На обгрунтування позовних вимог П. зазначив, що 14 січня 2004 р. він уклав із Б. у належній формі договір купівлі-продажу акцій, право власності на які в останнього виникне у майбутньому, та провів часткову оплату. Проте Б. на порушення умов договору та вимог законодавства 11 березня 2004 р. уклав новий договір купівлі-продажу цих акцій із З.
Суд прийняв зустрічний позов, вказуючи на те, що первісний і зустрічний позови  взаємопов’язані.
Чи правильні дії суду? Визначте та дайте характеристику процесуальним підставам та наслідкам прийняття зустрічного позову. Яким вимогам повинен відповідати зустрічний позов?

11. Х. зробила заповіт на належне їй майно сестрі Б. та брату Л.
Б. пред’явила в суді позов до Л. щодо розділу майна, посилаючись на те, що відповідач відмовився це зробити в добровільному порядку, а частину речей продав або передав своїй дочці.
За клопотанням позивачки районний суд в порядку забезпечення пред’явленого позову наклав арешт на спадкове майно та на автомобіль “Жигулі”, який належить відповідачу.
Л. звернувся до суду з заявою щодо скасування забезпечення позову в частині накладення арешту на автомобіль, зазначивши, що через тривалий характер судового процесу він не має можливості користуватися автомобілем, який потрібен йому в зв’язку зі станом здоров’я та віком. Арешт автомобіля обмежує також його права як власника. Суд прийняв ухвалу про задоволення клопотання.
Позивачка в апеляційній скарзі просила скасувати цю ухвалу, виходячи з того, що спір по справі ще не вирішено, вона зазнала значних затрат, а відповідач не має потреби в користуванні автомобілем.
Апеляційний суд скаргу Б. залишив без задоволення, вказавши наступне.
Спір сторін стосується розділу спадкового майна, на яке накладено арешт, що саме по собі є достатнім для забезпечення пред’явленого до Л. позову. За таких обставин суд першої інстанції правомірно задовольнив клопотання відповідача про звільнення автомобіля з-під арешту, і прийнята ним ухвала не суперечить цивільному процесуальному законодавству.
Чи є законними ухвали суду першої та апеляційної інстанцій?

12. У січні 2007 р. Є. звернувся до суду з позовом до голови ради суддів обл.про відшкодування моральної шкоди за приниження його честі та гідності, заподіяної відповіддю на його звернення щодо розгляду з порушенням вимог процесуального законодавства одним з місцевих судів цивільної справи за його участю.
У позовній заяві Є. зазначав, що відповідь голови ради суддів обл.містить недостовірну та неперевірену інформацію щодо обставин та причин неодноразових перерв у справі, просив стягнути 5000 грн компенсації моральної шкоди.
Ухвалою судді районного суду від 22 січня 2007 р. позовна заява Є. як така, що не відповідає вимогам ст. 119, 120 ЦПК України, залишена без руху та до 10 лютого 2007 р. позивачеві надано строк для усунення недоліків.
Ухвалою від 13 лютого 2007 р. позовна заява Є. відповідно положень ст. 121 ЦПК України повернута як неподана.
Позивач Є. звернувся з апеляційною скаргою до  апеляційного суду і просив скасувати ухвалу районного суду від 13.02.2007 р.
При розгляді цієї апеляційної скарги апеляційним судом встановлено, що із змісту позовної заяви вбачається, що Є. не наведено, в чому саме полягає моральна шкода та якими саме неправомірними діями або бездіяльністю голови Ради суддів області заподіяна позивачеві така шкода.
За таких обставин суддею суду першої інстанції, на думку суду апеляційної інстанції, обґрунтовано позовна заява Є. залишена без руху та оскільки з боку позивача не було здійснено в наданий термін дій щодо усунення недоліків, суддею обґрунтовано заява визнана неподаною та повернута заявнику.
На цій підставі у задоволенні апеляційної скарги було відмовлено.
Проаналізуйте процесуальні рішення судів першої та апеляційної інстанцій.

13. Підченко Г.А. звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з позовом до ВАТ “Харківський завод тракторних двигунів” про стягнення заборгованості по заробітній платі, компенсації за затримку розрахунків та стягнення моральної шкоди. При вирішенні питання щодо відкриття провадження у справі суддею була постановлена ухвала про залишення позовної заяви без руху та надано позивачу строк для усунення недоліків. В обгрутування зазначеної ухвали судом покладено той факт, що позивачем Підченко Г.А. не було додано до позовної заяви копій всіх документів для відповідача.
Чи правильні дії суду?
14. У серпні 2006 р. до Нововодолажського районного суду Харківської обл. від імені Кузьменської Н.П. з позовом до Кузьменської М.Г. про визнання її такою, що втратила право користування житловим приміщенням, звернувся адвокат С. При вирішенні питання про відкриття провадження у справі суддею було з’ясовано, що до позовної заяви не додано документа, що підтверджує повноваження представника Кузьменської Н.П. адвоката С.
На цій підставі судом була постановлена ухвала про повернення позовної заяви.
Адвокат С. повторно звернувся до суду з тим самим позовом, додавши до нього ордер, який видано адвокатським об’єднанням. Суд відмовив у відкритті провадження у справі, посилаючись на те, що цивільне процесуальне законодавство не допускає повторного звернення до суду з тотожним позовом.
Проаналізуйте дії суду. Визначте та дайте характеристику підставам повернення позовної заяви.

15. Ф. подала позов до виконкому Олександрійської міської ради про надання житлового приміщення. У позовній заяві вона зазначила, що після обрання суддею проживала з дочкою у гуртожитку і міськвиконком не забезпечив її протягом шести місяців житлом, як це передбачено Законом України “Про статус суддів”. Посилаючись на ці обставини, позивачка просила зобов’язати відповідача надати їй двокімнатну квартиру.
Рішенням суду позов задоволено. В апеляційній скарзі Олександрійський міськвиконком просив скасувати рішення, посилаючись на те, що ця заява не підлягає розгляду в судах у порядку цивільного судочинства.
Визначте, чи правомірні дії суду? Визначте та проаналізуйте підстави та наслідки відмови у відкритті провадження у справі.

16. Кравченко С.К. звернулася до суду з позовом про стягнення з Кравченка М.В. коштів на утримання дітей: сина Олександра, народженого 10 березня 2000 р., і дочки Світлани, народженої 15 серпня 2006 р. Вона вказала, що у грудні 2006 р. Кравченко М.В. залишив сім’ю і на її неодноразові прохання надавати допомогу на утримання дітей відповідає відмовою, заявляючи в листах про те, що у нього інша сім’я, яку він повинен утримувати. До позовної заяви позивачка додала свідоцтва про народження дітей, в яких батьком Олександра та Світлани вказаний відповідач, і довідку з будинкоуправління про те, що діти живі і мешкають з нею за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 90, кв. 52.
Відповідач проживає у м. Харкові по пр-ту Московському, 252, кв. 125, працює на заводі “Світло шахтаря” токарем, його заробіток після відрахувань становить 1 100 грн.
Складіть позовну заяву  від імені Кравченко С.К. про стягнення аліментів на дітей

17. У березні 2007 р. до Дзержинського районного суду м. Харкова звернулась Чуприна С.В. до Чуприни О.М. з позовом про поділ спільно нажитого майна.
При вирішенні питання щодо відкриття провадження у справі за зазначеним позовом судом з’ясовано, що відповідач Чуприна О.М. вже звертався раніше до Дзержинського районного суду м. Харкова до своєї колишньої дружини Чуприни С.В. з позовом про поділ спільно нажитого майна, але під час слухання справи від позову відмовився. Відмова від позову була прийнята судом та провадження у справі закрито. Ухвала про закриття провадження у справі набрала законної сили.
На підставі того, що є така, що набрала законної сили ухвала суду про закриття провадження у справі у зв’язку з відмовою позивача від позову в спорі між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав, суддя постановив ухвалу, якою відмовив у відкритті провадження у справі за позовом Чуприни С.В. 
Чи правильно вчинив суд? Проаналізуйте зазначену процесуальну ситуацію.

 

ТЕМА 11. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ. СУДОВІ ВИКЛИКИ І ПОВІДОМЛЕННЯ

План

1. Які основні процесуальні дії вчиняються судом і учасниками процесу під час провадження у справі до судового розгляду?
2. В чому полягає мета і завдання цього провадження?
3. Процесуальний порядок провадження у справі до судового розгляду.
4. Особливості проведення попереднього судового засідання.
5. За допомогою яких процесуальних засобів відповідач може захистити свої інтереси в цивільному процесі?
6. Що таке “заперечення проти позову” і який порядок їх подання до суду?
7. Що таке “зустрічний позов” і які особливості його пред’явлення?
8. Поняття і види судових повісток.
9. Зміст повістки про виклик.
10. Які відомості повинні міститися в судовій повістці-повідомленні?
11. Порядок вручення судових повісток.
12. Особливості здійснення виклику відповідача, місце проживання (перебування чи роботи) або місцезнаходження якого позивачеві невідоме.

 

Перелік ключових термінів та понять теми

Заперечення проти позову, зустрічний позов, судова повістка, судова повістка про виклик, судова повістка-повідомлення.

 

Практичні завдання

Задача 1.

У шлюбі Кудрявцева з Мироцькою народилася дочка Катерина. Однак, їх сімейне життя не склалося і дитина з 11-місячного віку перебувала на утриманні та вихованні бабусі Кудрявцевої. Після розлучення Кудрявцев перейшов жити до матері, а Мироцька подала заяву до суду про передачу їй на виховання дочки.
Визначте відповідача по даній справі. Які дії повинен провести суддя до судового розгляду?

 

Задача 2.

Федотова, яка працювала вчителем хімії у середній школі, була звільнена з роботи за незабезпечення якості викладання і антипедагогічні вчинки. Вважаючи своє звільнення незаконним, вона звернулась до суду з позовом про поновлення на роботі і виплату заробітної плати за час вимушеного прогулу.
Які докази належить подати сторонам по даній справі? Які будуть дії судді до судового розгляду?

Задача 3.

Коновалова звернулася до суду з заявою про визнання її чоловіка померлим, посилаючись на те, що він 4 роки як виїхав в район Донбасу на будівництво і з того часу про нього немає відомостей.
Які необхідно провести процесуальні дії судді до судового розгляду?

Задача 4.

21 грудня 2004 року Малярко пред’явила позов до агропідприємства про стягнення шкоди заподіяної ушкодженням здоров’я і просила суд прискорити розгляд справи. Суддя призначив справу до розгляду на 22 грудня 2004 року. Секретар суду повідомила про це відповідача, зателефонувавши у приймальню підприємства.
Чи правомірні дії судді?

5. Ісаєва С.І. 20.09.2005 р. звернулася до Московського районного суду з позовною заявою про стягнення з Петрова В.М. заборгованості за договором позики. Суддя Московського районного суду м. Харкова, розглянувши позовну заяву, 25.09.2005 р. виніс ухвалу про відкриття провадження у справі, в якій призначив справу до розгляду на 15.10.2005 р.
Чи правомірні дії судді? Яким чином повинен був діяти суддя після відкриття провадження у справі?

6. Для підготовки справи до судового розгляду суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова призначив попереднє судове засідання на 12.01.2006 р. за позовом Зосимова В.І. до ВАТ “Укртелеком” про визнання звільнення незаконним, поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу.
Позивач, належним чином повідомлений про час та місце попереднього судового засідання, 12.01.2006 р. не з’явився.
Суддя, поспілкувавшись з відповідачем, призначив повторне попереднє судове засідання на 14.02.2006 р., на яке позивач знову не з’явився. У зв’язку з повторною неявкою на-лежним чином повідомленого позивача суддя виніс ухвалу про залишення позовної заяви Зосимова В.І. без розгляду.
Оцініть дії судді.

7. Суддя Московського р-ну м. Харкова 15.10.2005 р. відкрив провадження у справі за позовною заявою Прохорова В.А. до Прохорової Ж.В. про поділ спільно нажитого майна, призначивши попереднє судове засідання на 30.10.2005 р. У попередньому судовому засіданні суддя переконав сторони закінчити спір, уклавши мирову угоду, та допоміг їм виробити її умови. Після цього він виніс ухвалу про визнання мирової угоди та закриття провадження у справі.
Чи правомірні дії судді? Чи входить до завдань провадження у справі до судового розгляду досягнення мирової угоди між сторонами?

8. Горошенко І.В. звернувся до суду з позовом до Павленка М.Р. про стягнення  1500 грн за договором позики, посилаючись на те, що у січні 2005 р. передав відповідачу  вказані грошові кошти, які останній  зобов’язаний був  повернути до 31 грудня 2005 р. На  підтвердження  укладення  договору  позики  та отримання  грошових коштів відповідач надав Горошенко І.В. розписку. У зазначений в договорі строк Павленко М.Р. грошові кошти не повернув. У попередньому судовому засіданні відповідач позов визнав у повному обсязі.
Яке рішення має прийняти суд? Складіть відповідний процесуальний документ.

9. Альошин В.К. звернувся до суду з позовною заявою про розірвання шлюбу з Альошиною В.П. Альошина В.П., одержавши ухвалу про відкриття провадження у справі, пред’я-вила зустрічну позовну заяву про розподіл майна. В позовній заяві Альошина В.П. заявила клопотання про вжиття заходів забезпечення позову шляхом накладення арешту на автомобіль ВАЗ-2108, що був придбаний подружжям під час шлюбу, мотивуючи це тим, що Альошин В.К. має намір подарувати зазначене майно своїм батькам.
Які дії має вчинити суддя під час підготовки справи до судового розгляду?

10. Сініцина М.М. пред’явила позов до Окішева А.П. про стягнення аліментів на їх доньку Окішеву О.А. Під час попереднього судового засідання було з’ясовано, що у Окішев А.П. вже сплачує аліменти за рішенням суду на іншу дитину  –  Морозову М.А.
Яким чином має діяти суддя? Визначте склад осіб, які беруть участь у цій справі.

11. У січні 2006 р. Голубцов В.А. пред’явив позов до ТОВ “Сігма-КС” про стягнення доходу, отриманого внаслідок порушення авторського права і відшкодування моральної шкоди. Позивач зазначав, що з травня по вересень 2005 р. створив літературний твір під назвою “Инноватика, как возможность “встать на ноги” в Украине”. У цей же період він працював у відповідача на посаді консультанта і оформив свій твір на виданому йому комп’ютері у вигляді електронної сторінки у своїй електронній папці, де він позначив загальноприйнятий авторський знак охорони свого твору. Оскільки на сервері підприємства доступ до його електронної папки мали й інші працівники, а також директор ТОВ, позивач вважав, що відповідач незаконно використав його твір при наданні ТОВ “Севморверфь” інформаційно-консультаційних послуг у вигляді звіту “Рекомендации по практическому применению законодательства Украины в области инновационной деятельности субъектами предпринимательской деятельности”, за що отримав винагороду в розмірі 53000 грн
15 лютого 2006 р. суддя Дзержинського районного суду м. Харкова виніс ухвалу про об’єднання вказаної справи зі справами за позовом Романова М.К. до ВАТ “НТІ ТТР” про стягнення авторської винагороди в розмірі 7000 грн, а також зі справою за його ж позовом до ТОВ “Сігма-КС” про стягнення відшкодування за час затримки у проведенні розрахунку при звільненні на підставі ст. 117 КЗпП.
Чи правомірні дії судді? В яких випадках суддя має право постановити ухвалу про обєднання в одне провадження кількох позовів?

12. Арканова М.П. звернулася до суду з позовною заявою до Пєтухова Л.П. про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої дорожньо-транспортною пригодою. Під час попереднього судового засідання було з’ясовано, що позивачу невідоме місце проживання відповідача, а позов пред’явлений за останнім відомим місцем проживання відповідача, де останній не мешкає.
Які дії мають вчинити позивач та суддя з метою належного повідомлення відповідача про час та місце судового засідання?
13. У березні 2006 р. Марков М.І. звернувся до суду з позовом до Волошина В.І., Волошина В.В., Волошиної В.О. про усунення перешкод у користуванні квартирою, вселення та визначення порядку користування квартирою. Під час проведення попереднього судового засідання спір не був врегульований до судового розгляду. Після закінчення підготовки справи до розгляду суддя призначив справу до розгляду.
Яким чином здійснюється призначення справи до розгляду? Протягом якого строку справа має бути призначена до розгляду? Складіть відповідний процесуальний документ про призначення справи до розгляду.

 

ТЕМА 12. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД ЦИВІЛЬНОЇ СПРАВИ

План

 1. Поняття судового розгляду, його суть.
 2. Які існують строки розгляду цивільних справ? Чи можуть вони подовжуватись?
 3. Етапи судового розгляду.
 4. Для чого свідки видаляються із зали судового засідання?
 5. Наслідки неявки в судове засідання.
 6. Порядок допиту свідків.
 7. Чому не обмежується час для судових дебатів?
 8. Що таке “таємниця нарадчої кімнати”?
 9. Відкладення судового розгляду справи.
 10. Зупинення провадження у справі.
 11. Закриття провадження у справі, його наслідки.
 12. Підстави залишення заяви без розгляду.
 13. Порядок фіксування цивільного процесу.
 14. Що розуміють під поняттям “заочний розгляд справи”?
 15. Мета й умови проведення заочного розгляду справи.
 16. Порядок заочного розгляду справи.

 

 

Перелік ключових термінів та понять теми

Судове засідання, відвід, самовідвід, судові дебати, відкладення розгляду справи, зупинення провадження у справі, закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду, журнал судового засідання, протоколи про окремі процесуальні дії.

 

Практичні завдання

Задача 1.

У справі за позовом Дейнеги до Золотаренка про повернення боргу суддя неодноразово відсилав відповідачу повістки поштою, але Золотаренко у судове засідання не з’являвся.
Як має діяти суддя?

 

Задача 2.

У нарадчій кімнаті з’ясувалося, що при розгляді справи за позовом Лугового до Лугової про розлучення суд не з’ясував такі обставини: при кому з батьків залишаться діти; яке прізвище бажає мати відповідач після розлучення.
Як повинен діяти суд?

Задача 3.

За позовом Стегнова до Рубанової про повернення позики суд провадження по справі закрив, посилаючись на те, що представник Стегнова просив закрити справу для уточнення деяких обставин. При цьому суд не роз’яснив сторонам наслідки цієї процесуальної дії та не з’ясував мотиви відмови Стегнова від позову.
Чи мав право суд закрити провадження по даній справі?

Задача 4.

Лепеха звернувся до суду з проханням внести виправлення до журналу судового засідання, оскільки там неправильно занесені показання Лепехи як свідка. Суддя дав секретареві розпорядження внести відповідні поправки.
Чи правильні дії судді? Хто має право заявити клопотання про внесення виправлень до журналу судового засідання? Який порядок розгляду зауважень?

5. Семенов звернувся до суду з позовом до Кирилова про усунення перешкод в реалізації свого права власності на будинок. У позовній заяві позивач зазначив, що за договором купівлі продажу придбав будинок у Шевчука, але фактично не може ним користуватися, оскільки у будинку проживає Кирилов і не хоче добровільно виселятися. При розгляді справи суду доводилося неодноразово відкладати судовий розгляд з таких підстав: вперше для вступу у справу представника, оскіль-ки позивач заявив клопотання про те, що хоче вести справу через представника – адвоката Іванова; вдруге, коли належним чином повідомлений позивач не з’явився у судове засідання і не надав відомостей про причини неявки, хоча представник позивача з’явився у судове засідання; третій раз суд відклав розгляд справи тому, що не з’явився належним чином повідомлений відповідач, від якого надійшло клопотання про відкладення розгляду справи у зв’язку із його хворобою; четвертий – коли відповідач не з’явився, хоча у справі є відомості про вручення йому повістки; вп’яте суд відклав розгляд справи, у зв’язку із необхідністю подання нових доказів позивачем.
Який строк розгляду справи судом встановлений ЦПК? Чи у всіх випадках було достатньо підстав для відкладення розгляду справи? У чому відмінність відкладення розгляду і оголошення перерви у  розгляді справи?

6. Марченко пред’явила до суду позов про розірвання договору довічного утримання, який уклала з Капустіним. У ході розгляду справи в судове засідання надане свідоцтво про смерть позивачки Марченко. Крім цього, до суду надійшла заява від Колодової про те, що вона є дочкою позивачки, що підтверджено довідкою органу РАЦС, і має намір оформити право на спадщину та вступити у справу.
Чи є у даному випадку підстави для зупинення провадження у справі? Чи може суддя постановити ухвалу про закриття провадження у цій справі?

7. У справі про поділ майна між подружжям Колосових відповідач Колосов заявив клопотання про зупинення провадження у справі. Своє клопотання він обґрунтував тим, що відбуває покарання за вироком суду у вигляді позбавлення волі і не може з’явитися до суду. Суддя задовольнив клопотання і зупинив провадження у справі.
       Чи є в даному випадку підстави для зупинення провадження у справі? Обґрунтуйте відповідь. Назвіть підстави за яких суд зобов’язаний зупинити провадження у справі.

8. У жовтні 2005 р. ЗАТ “Вовчанський олійно-екс-трактний завод” звернувся до суду з позовом до Гонтарева про відшкодування матеріальної і моральної шкоди, спричиненої дорожньо-транспортною пригодою. При розгляді справи Орджо-нікідзівським районним судом м. Харкова від 21 жовтня 2005 р. позовну заяву було залишено без розгляду. У своїй ухвалі суд посилався на п. 8 ч. 1 ст. 207 ЦПК, зазначаючи, що позивачем не дотримані вимоги статей 119, 120 ЦПК, а саме не надані копії позовної заяви та доданих до неї документів відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб та не сплачений судовий збір, ці недоліки не усунуті у строк, що надавався судом.
Чи законна ухвала суду? Назвіть підстави залишення заяви без розгляду.
9. Розглянувши справу про поділ майна між подружжям Радіонових, суддя вийшов із залу суду для постановлення рішення до свого кабінету. У коридорі він розмовляв із декількома особами. В кабінеті суддя диктував помічнику зміст судового рішення по справі, під час чого вимушений був відволікатися на розмови по мобільному телефону.
Який порядок ухвалення судового рішення? Чи дотриманий він у наведеному в завданні випадку? Які Ви вбачаєте порушення?

10. Київський районний суд м. Харкова розглядав справу розглядав справу про захист честі, гідності та ділової репутації за позовом підприємця Федорова до теле-радіо компанії “N”. Позивач заявив клопотання про фіксування цивільного процесу технічними засобами і весь розгляд справи записувався на відповідні носії інформації. Після розгляду справи відповідач звернувся до секретаря судового засідання із проханням скопіювати цей запис, на що секретар відповів, що копіювання може здійснюватися лише за ухвалою суду. Крім того, до судді звернувся свідок з вимогою виправити його показання в журналі судового засідання.
Який порядок ознайомлення, копіювання і роздрукування технічного запису судового засідання? У якому порядку  розглядаються зауваження щодо журналу судового засідання? Чи може свідок звернутися із такими зауваженнями?

11. Слухання справи за позовом Смирнова до ЗАТ “Діло” про поновлення на роботі, стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу, а також внесення змін у трудову книжку щодо причини звільнення  відбувалося з використанням технічного запису судового засідання. Проголошуючи рішення, суддя вказав (і це відтворено у записі) про задоволення всіх вимог позивача. Однак отримавши копію рішення позивач побачив, що в ньому нічого не вказано щодо вимоги про зміну формулювання причини звільнення у трудовій книжці.
Яким чином усунути вказану невідповідність?

12. У листопаді 2002 р. Ж. звернуся до суду з позовом до Волинської митниці про поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, посилаючись на те, що з липня 1999 р. працював у відповідача на посаді інспектора митного поста “Луцьк”. Наказом начальника Митниці від 7 жовтня 2002 р. його звільнено з посади за п.2 ст. 40 КЗпП на підставі висновку атестаційної комісії, яка згідно з Положенням про проведення атестації державних службовців (затверджене пост. КМ України від 28.12.2000 р. № 1922) встановила, що позивач проявив неповні знання нормативно-правових актів, в зв’язку з чим не відповідає займаній посаді. Вважаючи звільнення незаконним, здійсненим із порушенням вимог закону, Ж. просив позов задовольнити.
Луцький міський суд рішенням від 4 лютого 2003 р. Ж. у задоволені позову відмовив.
Проаналізуйте рішення щодо його законності і обгрунтованості.

13. У грудні 2002 р. П. звернувся до суду з позовом до К. про стягнення подвійної суми завдатку, мотивуючи позовні вимоги тим, що на підтвердження свого наміру купити у відповідачки квартиру в м. Севастополі 10 грудня 1998 р. він уклав з нею нотаріально посвідчену угоду про завдаток та передав їй як завдаток 3 тис. 427 грн (сума, еквівалентна 1 тис. доларів США). За умовами цієї угоди П. для забезпечення договору купівлі-продажу квартири, який мав бути укладений не пізніше ніж 30 квітня 1999 р. Однак договір купівлі-продажу не був укладений з вини К., оскільки квартира перебувала під заставою в “Укрсоцбанку” та на неї суд наклав арешт. Позивач просив стягнути з відповідачки на його користь подвійну суму завдатку в розмірі 10 тис. 660 грн та 3 тис. грн – на відшкодування моральної шкоди.
Ленінський районний суд м. Севастополя рішенням від 30 січня 2003 р., яке залишив без зміни Апеляційний суд м. Севастополя ухвалою від 9 вересня 2003 р., позов П. задовольнив частково: ухвалив стягнути з К. на користь позивача подвійну суму завдатку в розмірі 10 тис. 660 грн, 160 грн витрат з оплати державного мита та 8 грн державного мита в дохід держави. У задоволені решти позовних вимог суд відмовив.
Яким вимогам повинно відповідати судове рішення? Дайте аналіз ухваленому рішенню.

 14. У березні 2002 р. Є. звернувся до суду із позовом до товариства з обмеженою відповідальністю ім. Ведути Березівського р-ну Одеської обл. про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою. На обґрунтування позову він послався на те, що 24 лютого 2000 р. він отримав державний акт на право приватної власності на землю, а 28 лютого звернувся з письмовою заявою до відповідача про розірвання договору оренди, оскільки вирішив організувати власне господарство. Незважаючи на те, що він завчасно попередив відповідача про розірвання зазначеного договору оренди, той відмовив йому у поверненні земельної ділянки і продовжує користуватися земельним паєм, таким чином порушуючи його права як власника. У зв’язку з цим Є. просив суд зобов’язати відповідача усунути перешкоди в користуванні земельною ділянкою та повернути належний йому земельний пай.
Березівський районний суд Одеської обл. рішенням від 15 травня 2002 р. в задоволенні позову відмовив.
Колегія суддів судової палати у цивільних справах  апеляційного суду Одеської обл. рішенням від 13 серпня 2002 р. рішення суду першої інстанції скасувала, задовольнивши позов. Ухвалено зобов’язати ТОВ усунути перешкоди в користуванні земельною ділянкою площею 3,16 га у межах згідно з планом, розташованою на території Ставківської сільської ради, та повернути її власнику Є.
Яке із зазначених рішень відповідає вимогам закону? Обґрунтуйте свою позицію щодо вирішення цієї справи.

15. У червні 2001 р. Ярченко Іван Петрович звернувся до Любомлянського районного суду Волинської обл. з позовом до Сікоренко Ольги Іванівни і Сікоренко Анатолія Кириловича про усунення перешкод у користуванні квартирою № 4 по вул.Шкільній у м. Любомлянську шляхом їх виселення.
Свої вимоги позивач обґрунтовував тим, що набув право власності на спірну квартиру на підставі договору купівлі-продажу, укладеного 15 лютого 2001 р. із Сікоренко О.І. Цього ж дня позивач написав розписку, зі змісту якої видно, що він зобов’язався у випадку повернення йому грошей до 15 трвня 2001 р. здійснити зворотне відчуження спірної квартири на користь Сікоренко А.К. Згідно з умовами вказаного договору відповідачі до 15 травня 2001 р. повинні були звільнити квартиру від свого майна, виписатися з неї й оплатити комунальні послуги, проте вказані умови не виконали.
Під час розгляду справи відповідачка Сікоренко О.І. звернулася до суду із зустрічним позовом до позивача про визнання недійсним договору купівлі-продажу спірної квартири. Обґрунтовуючи свої вимоги, відповідачка посилалася на те, що договір купівлі-продажу було укладено з метою приховати іншу угоду – договір застави. Договір купівлі-продажу вона уклала на прохання свого сина Сікоренко А.К., який є власником приватного підприємства “Сад”, що мало кредитні зобов’язання перед “Укрсоцбанком”. Позивач Ярченко І.П. надав приватному підприємству позику для погашення кредитного боргу підприємства. Вказану суму позики, яка разом з іншими витратами становила 12 тис. доларів США, Сікоренко А.К. зобов’язувався повернути до 15 травня 2001 р. З метою забезпечення повернення йому грошових коштів позивач запропонував переоформити на нього право власності на квартиру, що й було зроблено. При цьому грошей вона не отримувала, оскільки вони були перераховані на рахунок приватного підприємства.
Складіть рішення у цій справі

 16. У лютому 2005 р. Борисенко Микола Михайлович звернувся до Ленінського районного суду м. Кіровограда з позовом до Павленка Ігоря Яновича про розірвання договору купівлі-продажу цінних паперів від 14 січня 2004 р. Позивач послався на те, що згідно з цим договором він продав відповідачеві прості іменні акції відкритого акціонерного товариства “Вінницький завод тракторних агрегатів” (далі – ВАТ) у кількості 780 тис. 813 шт. номінальною вартістю 0,25 грн на суму 195 тис. 203 грн за ціною 1 млн 561 тис. 626 грн Додатковою угодою від 16 січня 2004 р. суму договору збільшено до 5 млн. 300 тис. грн. Після укладення угоди йому зробили більш вигідну пропозицію продажу акцій, внаслідок чого істотно змінились умови договору, а 11 березня 2004 р. було укладено новий договір купівлі-продажу зазначених акцій – із Зайчуком Василем Петровичем. Проте відповідач відмовився під-твердити факт розірвання з ним договору та використовує акції в своїх інтересах. У зв’язку з цим позивач просив розірвати договір купівлі-продажу від 14 січня 2004 р.
Відповідач звернувся до суду із зустрічним позовом до Борисенка М.М. і Зайчука В.П., третя особа – ВАТ “Партнер-реєстр”, в якому просив зобов’язати Борисенка М.М. прийняти від нього гроші в рахунок оплати проданих йому простих іменних акцій ВАТ у кількості 780 тис. 813 шт. номінальною вартістю 0,25 грн; передати йому ці акції; визнати недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів від 11 березня 2004 р.; зобов’язати реєстратора ТОВ внести зміни до системи реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ, які випущені в документарній формі, з особового рахунку Зайчука В.П. на особовий рахунок Борисенка М.М. На обґрунтування позовних вимог Павленко І.Я. зазначив, що 14 січня 2004 р. він уклав із позивачем у належній формі договір купівлі-продажу акцій, право власності на які в останнього виникне у майбутньому, та провів часткову оплату. Проте позивач на порушення умов договору та вимог законодавства 11 березня 2004 р. уклав новий договір купівлі-продажу цих акцій із Зайчуком В.П.

Складіть рішення у цій справі.

17. Русланов М.І. подав позов до заводу “Серп і молот” про поновлення на роботі на посаді електрика складального цеху та про стягнення зарплати за вимушений прогул з 12 вересня 2005 р. по 2 жовтня 2005 р. із розрахунку 900 грн щомісяця. Районний суд в резолютивній частині судового рішення зазначив: “Позов Русланова М.І. задовольнити, стягнути на його користь заробітну плату за час вимушеного прогулу з 12 вересня по 2 жовтня 2005 р. Рішення може бути оскаржене у п’ятнад-цятиденний строк в апеляційному суді”.
Які помилки допущені в резолютивній частині судового рішення?Складіть резолютивну частину цього рішення.

18.У березні 2003 р. Б. звернулася до суду з позовом до державного підприємства “Харківський метрополітен” (далі – ДП), третя особа – Ф., про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати. Позивачка зазначила, що з 21 лютого 1995 р. працювала енергодиспетчером служби енергопостачання ДП. Наказом від 31 січня 2003 р. № 2/к її звільнено з роботи на підставі п.2 ч.1 ст.40 КЗпП за станом здоров’я; наказом від 17 лютого 2003 р. №9/к змінено дату звільнення з 31 січня на 3 лютого 2003 р. Оскільки в день звільнення вона була у відпустці (з 2 по 31 січня 2003 р.), а з 1 до 7 лютого 2003 р. перебувала на лікарняному, вважає звільнення таким, що не відповідає вимогам законодавства про працю.
Ленінський районний суд м. Харкова рішенням від 26 листопада 2003 р. у задоволенні позову про поновлення на роботі Б. відмовив і зобов’язав управління ДП змінити дату її звільнення на 8 лютого 2003 р., внести в наказ про звільнення і в трудову книжку відповідні зміни та провести оплату листка непрацездатності.
Апеляційний  суд Харківської обл. рішенням  від 19 травня 2004 р. зазначене рішення суду скасував і ухвалив нове, яким поновив Б. на роботі з 3 лютого 2003 р. і ухвалив стягнути з ДП на її користь 14 тис. 959 грн заробітної плати за час вимушеного прогулу.
За заявою відповідача, яка надійшла до суду 3 червня 2004 р. було ухвалене 16 червня 2004 р. додаткове рішення цього ж суду, яким зменшено розмір заробітної плати за час вимушеного прогулу з 14 тис. 959 грн до 9 тис. 922 грн.
Чи були підстави для ухвалення додаткового рішення?Визначте порядок ухвалення додаткового рішення.

19. Дергачівський районний суд Харківської обл. рі-шенням від 30 травня 2001 р., залишеним без зміни ухвалою судової палати з цивільних справ  апеляційного суду від 17 вересня 2001 р., задовольнив позов Р.І. та Р.Л. до М. про поновлення порушеного права користування земельною ділянкою.
Суд першої інстанції ухвалою від 6 вересня 2002 р., залишеною без зміни ухвалою апеляційного суду від 4 лютого 2003 р., за поданням державного виконавця державної виконавчої служби роз’яснив спосіб і порядок виконання рішення цього ж суду від 30 травня 2001 р. При цьому справу було розглянуто суддею у відсутності сторін. Даних про те, що сторони були повідомлені судом у встановленому законом порядку про час і місце розгляду справи, у матеріалах справи немає.
Дайте правову оцінку діям суду.Визначте порядок роз’яснення судом рішення суду 

20. Рябуха звернулась з позовом до Потапова про встановлення батьківства та стягнення аліментів на її неповнолітню доньку. Відповідач в судове засідання не з’явився втрете, хоча завжди сповіщався належним чином, про що в матеріалах справи є докази, і про причини неявки не повідомляв. Суддя, не виходячи до нарадчої кімнати, постановив ухвалу про заочний розгляд справи, хоча позивачка була проти заочного розгляду справи.
Суд позов Рябухи задовольнив в повному обсязі. Через п’ятнадцять днів після отримання заочного рішення від відповідача до суду надійшла заява про перегляд заочного рішення, де зазначалось, що відповідач проти позову заперечує і в нього є докази в обґрунтування своїх заперечень. В останнє судове засідання він не з’явився у зв’язку з хворобою, про що надав довідку з лікарні.
Чи були допущені суддею помилки? Чи повинен прийняти суддя заяву відповідача  про перегляд заочного рішення?

21. Гранін звернувся з позовом до Климова про відшкодування 3000 грн матеріальної шкоди та 4000 грн моральної шкоди. В перше судове засідання з поважних причин не з’явився позивач і суддя відклав розгляд справи. В друге судове засідання не з’явився з поважних причин відповідач і суддя знов відклав розгляд справи. В трете судове засідання надійшло клопотання відповідача про розгляд справи за його відсутності. Гранін в судовому засіданні заявив два клопотання: перше – про заочний розгляд справи, друге – про зменшення розміру позовних вимог на 1000 грн.
Суддя не задовольнив жодного клопотання і пояснив Граніну, що при заочному розгляді справи позивач не може змінити розмір позовних вимог без повідомлення про це відповідача і в такому випадку потрібно буде відкласти судовий розгляд. Якщо Гранін не буде зменшувати розмір позовних вимог, то можливий заочний розгляд справи.
Дайте правову оцінку діям судді?

22. У результаті ДТП Ярчук спричинив автомобілю Дорошенка шкоду в розмірі 3000 грн. Дорошенко звернувся з позовом про відшкодування матеріальної шкоди. Відповідач в судове засідання не з’явився, хоча був повідомлений належним чином, і про причини неявки не повідомив.
На прохання позивача суд виніс ухвалу про заочний розгляд справи. Позовні вимоги були задоволені в сумі 1500 грн. Позивач з таким рішенням не погодився і на наступний день після його отримання подав заяву про апеляційне оскарження рішення.Через п’ятнадцять днів з дня проголошення рішення від відповідача надійшла заява про перегляд заочного рішення, в якій зазначалось, що відповідач проти позову заперечує і надав докази в обґрунтування своїх заперечень. В судове засідання він не з’явився у зв’язку з тим, що був у відрядженні, про що надав довідку з місця роботи, але суд про це повідомити не мав змоги.
Суддя в прийнятті заяви відмовив, мотивуючи це тим, що відповідачем не сплачений судовий збір за заяву про перегляд заочного рішення і пропущений строк на подання такої заяви.
Дайте правову оцінку діям судді та сторін.

23. Судом 6 жовтня 2005 р. було постановлено заочне рішення, яким були задоволені позовні вимоги Гомінко до Луніна та Мусіна про стягнення суми боргу. В заяві про перегляд заочного рішення від 9 листопада 2005 р. Лунін та Мусін просили рішення скасувати, посилаючись на те, що вони не отримували судові повістки про день, час і місце слухання справи.
Ухвалою суду від 14 грудня 2005 р. вказана заява залишена без задоволення.
Лунін та Мусін не погодились з ухвалою і 19 грудня 2005 р. подали заяву про апеляційне оскарження ухвали суду, а 28 грудня 2005 р. апеляційну скаргу на вказану ухвалу. Просили скасувати ухвалу та постановити нову про необхідність перегляду заочного рішення.
Перевіривши матеріали справи, судова колегія залишила апеляційну скаргу без розгляду.
Чи допущені процесуальні помилки судами? Чи правильно діяли відповідачі?

24. Машков звернувся з позовом до Яшина про відшкодування матеріальної шкоди в сумі 5000 грн, посилаючись на те, що з вини відповідача сталося затоплення його квартири гарячою водою, внаслідок чого він змушений був зробити в квартирі ремонт.
Відповідач, повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, до суду не з’явився і про причини неявки не повідомив.
В судовому засіданні позивач заявив клопотання про заочний розгляд справи і про збільшення позовних вимог на 1000 грн Суд задовольнив всі клопотання Машкова та виніс ухвалу про заочний розгляд справи. Заочним рішенням позов був задоволений в повному обсязі.
На зазначене рішення суду Яшин подав апеляційну скаргу.
Апеляційний суд виніс ухвалу, в якій зазначив, що апеляційна скарга не підлягає прийняттю до  апеляційного провадження, оскільки оскаржити заочне рішення в загальному порядку може лише позивач.
Дайте правову оцінку діям суду першої інстанції,  апеляційного суду та відповідача.

 

Організація та проведення ділової гри по темі

Для кращого засвоєння теми “Судовий розгляд”, а також для наочності при визначенні практичної значимості вивчення теорії цивільного процесуального права і підвищення рівня професійної підготовки студентів доцільним є проведення ділової гри.
Ділова гра розвиває у студентів інтерес до глибокого вивчення теорії не тільки цивільного процесуального, але й матеріального (цивільного, сімейного, трудового і т.д.) права, допомагає їм на особистому досвіді переконатися в тому, як важко без теоретичних знань вирішувати конкретні правові питання, швидко орієнтуватися в складних ситуаціях, що виникають при розгляді і вирішенні цивільної справи.
Викладач має пояснити мету проведення ділової гри і допомогти студентам обрати фабулу справи. Конкретні завдання щодо проведення ділової гри даються викладачем в окремому порядку заздалегідь, щоб студенти мали змогу підготуватися до неї.
Ділові гра повинна проводитися в наближених до практики умовах і обстановці. Її учасниками є самі студенти, тому для них відкриваються можливості одержати наочні уявлення про діяльність судді, прокурора, представника й отримати перші навички з обраної спеціальності.

 

ТЕМА 14. СУДОВІ РІШЕННЯ

План

 1. Поняття судових рішень, їх види.
 2. Особливість судового наказу як виду судового рішення.
 3. Поняття рішення суду і його види.
 4. Вимоги до рішення суду.
 5. Зміст рішення суду.
 6. В якому разі суд постановляє додаткове рішення? В чому полягає його суть?
 7. Порядок роз’яснення рішення суду.
 8. В чому полягає законна сила рішення суду?
 9. Наслідки набрання рішенням суду законної сили.
 10. Ухвала суду: поняття і види.
 11. Що таке окрема ухвала?

Перелік ключових термінів та понять теми

Судові рішення, рішення суду, додаткове рішення, законна сила рішення суду, ухвала суду, окрема ухвала суду.

 

Практичні завдання

 1. Відшукайте в Цивільному процесуальному кодексі України норми права, в яких передбачено випадки постановлення ухвал. Класифікуйте ухвали і запишіть результати в зошит.
 2. Підготуйте проект судового рішення.
 3. Складіть ухвалу суду.

 

Задача 1.

Визначте, яке судове рішення повинен винести суд під час розгляду:

 1. заяви Туманова про виключення належного йому майна з опису;
 2. заяви відповідача про передачу справи до суду за місцем його проживання;
 3. заяви Ребрової про накладення арешту на рахунок в банку у порядку забезпечення її позову до колишнього чоловіка про поділ сумісного майна;
 4. заяви Митницького про розгляд в закритому судовому засіданні його позову щодо поновлення на роботі;
 5. заяви Цапенка про відстрочку виконання рішення суду.

 

Задача 2.

Косенко пред’явив позов до Гульченка про визнання права на кімнату, яку займає відповідач. У судовому засіданні, перед тим як суддя пішов до нарадчої кімнати, секретар передав йому листа. В нарадчій кімнаті суддя ознайомився з листом, в якому повідомлялося, що ордер на спірну кімнату видано Миртову. Суд, врахувавши цю обставину, відмовив Косенку у задоволенні позову.
Чи обґрунтоване рішення суду?

Задача 3.

Наступного дня після проголошення рішення по справі за позовом Крижова до Сомова про відшкодування заподіяних збитків, головуючий виправив суму присудженого на меншу і посвідчив це своїм підписом.
Чи законні дії головуючого?

 

МОДУЛЬ № 2.

Змістовий модуль 3. Непозовні провадження.

 

ТЕМА 15. НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

План

1. Що розуміють під поняттям “наказне провадження”?
2. Умови розгляду цивільних справ в наказному проваджені.
3. Процесуальний порядок порушення справи наказного провадження.
4. Вимоги до заяви про видачу судового наказу.
5. Порядок розгляду справ в порядку наказного провадження.
6. Що таке “судовий наказ”, які вимоги до нього містить цивільне процесуальне законодавство і в якому порядку він набуває законної сили?
7. В якому порядку боржник може оскаржити судовий наказ?

Теми рефератів, доповідей

 1. Учасники наказного провадження.
 2. Порівняльна характеристика судового наказу і судового рішення.
 3. Порядок оскарження судового наказу.

 

Перелік ключових термінів та понять теми

Наказне провадження, судовий наказ, заявник, стягувач, боржник.

Практичні завдання

1. КП “Харківські теплові мережі” звернулось до суду з заявою про видачу судового наказу з вимогою про стягнення заборгованості за послуги теплопостачання з низки неплатників.
Суддя у прийнятті заяви відмовив, пояснивши, що заявлені вимоги повинні розглядатися в позовному провадженні.
Представник КП попросив суддю постановити ухвалу про відмову у прийнятті заяви про видачу судового наказу. Суддя відмовив в цьому на підставі того, що ухвала про відмову про видачу судового наказу постановляється при розгляді справи по суті, а заява КП по суті не розглядалась.
Які помилки допущені суддею?

2. До суду звернувся прокурор в інтересах Степанової з заявою про видачу судового наказу з вимогою про стягнення заборгованості по заробітній платі.
В заяві прокурор вказав, що в результаті перевірки встановлено, що Степанова була звільнена з роботи в зв’язку з ліквідацією підприємства, але і по теперішній час не отримала належну їй до виплати суми заробітної плати і тому опинилася в скрутному матеріальному становищі. Зазначена обставина позбавляє Степанову можливості самостійно звернутися до суду за захистом своїх прав. Тому відповідно до ст. 121 Конституції України, ст. 45 ЦПК України, ст.36-1 Закону України “Про прокуратуру” вбачаються підстави для звернення прокурора в межах його компетенції до місцевого суду на захист прав Степанової.
Чи мав право прокурор звертатися до суду з такою вимогою і з таких підстав? Чи може прокурор взагалі звертатися з заявою про видачу судового наказу? Хто може бути заявником в наказному провадженні?

3. Рибаков звернувся до суду з заявою про видачу судового наказу на стягнення 400 грн за договором позики, який був укладений з громадянином Свиридовим.
Суддя відмовив у видачі судового наказу, вказавши, що строк платежу по представленому Рибаковим документу ще не настав.
Рибаков наполягав на повернені суми судового збору, в розмірі 51 грн, який він сплатив при поданні в суд заяви. Суддя пояснив, що внесений заявником судовий збір буде зарахований до суми судового збору у разі пред’явлення ним позову в порядку позовного провадження.
Рибаков продовжував наполягати на поверненні суми судового збору, мотивуючи це тим, що найближчим часом такий позов подавати не збирається.
В якому розмірі Рибаков повинен був сплатити судовий збір? Чи має суддя задовольнити вимогу Рибакова?

4. До судді надійшла заява Прокопова про видачу судового наказу за вимогою про стягнення нарахованої, але не виплаченої йому суми заробітної плати. Суддя відмовив Прокопову в прийнятті заяви про видачу судового наказу у зв’язку з ненаданням ним документів, які підтверджують заявлені вимоги.
Чи правильно діяв суддя? Які підстави для відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу? Які документи Прокопов повинен був надати до суду? Як далі  діяти Прокопову?

5. Драгунов звернувся до суду з заявою про стягнення з Токарева 2000 грн, переданих ним за договором позики. На підтвердження заявлених вимог Драгунов надав судді видану Токаревим розписку. 10 жовтня 2005 р. суддя видав судовий наказ про стягнення з Токарева боргу в сумі 2000 грн.
30 жовтня 2005 р. до суду надійшли заперечення від боржника відносно виконання  винесеного судового наказу. Токарев вказав, що він був у відрядженні і не мав змоги своєчасно подати заяву про скасування судового наказу. При розгляді судом заяви боржника з’ясувалось, що вимога, на підставі якої був виданий судовий наказ про стягнення  з нього 2000 грн, вже виконаний.
Як повинен вчинити суддя?

 

ТЕМА 16. ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ

План

 1. Поняття і суть окремого провадження.
 2. Відмінність окремого провадження від інших видів цивільного судочинства.
 3. Порядок розгляду справ окремого провадження.
 4. Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.
 5. Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.
 6. Розгляд судом справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою.
 7. Розгляд судом справ про усиновлення.
 8. Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.
 9. Розгляд судом справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі.
 10. Розгляд судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність.
 11. Розгляд судом справ про визнання спадщини відумерлою.
 12. Розгляд заяви про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку.
 13. Розгляд судом справ про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу.
 14. Розгляд судом справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.

 

Перелік ключових термінів та понять теми

Заявник, заінтересована особа, цивільна дієздатність, усиновлення, факти, що мають юридичне значення, цінні папери на пред’явника.

 

Практичні завдання

 1. Складіть заяву до суду по одній із категорій справ окремого провадження.

 

Задача 1.

Городенко вирушив на теплоході у круїз по Середземному морю. В ніч на 8 липня 2003 року, внаслідок аварії теплохід затонув. Серед врятованих пасажирів Городенка не було. 28 травня 2005 року його дружина звернулася до суду із заявою про встановлення факту смерті чоловіка, тому що її дітям повинна бути призначена пенсія у зв’язку з втратою годувальника. Суд справу розглянув та встановив факт смерті Городенка.
Чи правильне рішення суду?

Задача 2.

Лоскутков і Нечипоренко подали заяву до суду про внесення виправлення в їх свідоцтва про народження, де їх батьком був записаний Павло Андрійович, який в дійсності був Павлом Атеїстовичем. Суд заявникам відмовив. Враховуючи те, що встановлення цього факту було необхідно для одержання спадщини, секретар суду порадив Лоскуткову і Нечипоренко звернутися із заявою про встановлення родинних відносин між ними і спадкодавцем.
Чи правильне таке роз’яснення?

Задача 3.

Зінченко, втративши ощадну книжку на пред’явника, звернувся до банку з проханням видати дублікат. Працівник банку йому відмовив і пояснив, що Зінченко може одержати дублікат тільки після того, як подасть до банку рішення суду про відновлення судом за ним права на втрачену ощадну книжку і зробить оголошення в пресі про визнання її недійсною.
Чи правильні дії працівника банку?

4. Т. звернулась до суду з заявою про встановлення факту родинних відносин. Заявниця посилалася  на те, що після смерті її рідної сестри О. відкрилася спадщина на частину будинку та на грошовий вклад. Спадкоємців першої черги немає, а вона не може одержати в нотаріальної конторі свідоцтво про право на спадщину, оскільки у свідоцтві про народження сестри та в її свідоцтві про народження  різні записи про прізвища та по батькові.
В судовому засіданні було встановлено, що майно, на яке претендує заявниця, було визнане відумерлим і перейшло у власність територіальної громади. Заявниця вважає, що це було здійснено з порушенням закону та її інтересів. Розглянувши справу, суд на підставі пояснень заявниці, показань свідків та наданих заявницею письмових доказів задовольнив заяву, визнав Т. та О. рідними сестрами.
Чи правильні дії суду? Дайте правову характеристику окремого провадження в системі цивільного судочинства. Визначте порядок відкриття провадження та розгляду справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення
 
5. Опікунська рада звернулася до суду з заявою про визнання К. недієздатним на підставі того, що він страждає на психічний розлад. Заява була подана до суду за місцем проживання К. У заяві було зазначено, що К. знаходиться у психоневрологічному диспансері, де проходить черговий курс лікування. Опікунською радою було також заявлено клопотання про витребування з лікувального закладу необхідних документів на підтвердження зазначених у заяві фактів.
Суд прийняв заяву та відкрив провадження по справі. В задоволенні клопотання щодо витребування доказів суд відмовив на підставі того, що відповідно до ч. 3 ст. 10 ЦПК України кожен має доказати ті обставини, на які посилається як на підставу своїх вимог, а суд не може втручатись у формування кола доказів у справі.
Дайте правову оцінку діям суду .Визначте порядок  відкриття провадження та розгляду  справ про визнання фізичної особи недієздатною.

 6. Профспілковий комітет заводу “Комунар” звернувся до суду із заявою про обмеження цивільної дієздатності В. внаслідок того, що він зловживає спиртними напоями. В заяві було зазначено, що В. неодноразово приходив на роботу у нетверезому стані, його дружина декілька разів зверталась до профкому з проханням про застосування до чоловіка заходів громадського впливу у зв’язку з тим, що він зловживає спиртними напоями.
Суд, розглянув справу, виніс рішення про обмеження цивільної дієздатності В., направив копію рішення до органів опіки та піклування для встановлення піклування та призначення піклувальника.
Чи правомірні дії суду? Визначте порядок відкриття провадження та розгляду справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. Зазначте вимоги до судового рішення по цих справах.

7. Ф. звернулася до суду за місцем свого проживання з заявою про усиновлення дитини. В заяві вона зазначила, що перебуває у шлюбі сім років, після тяжкої травми, незважаючи на тривале лікування, не може мати дітей. Вони с чоловіком мають трикімнатну квартиру, займаються підприємницькою діяльністю і можуть забезпечити усі умови для виховання та утримання дитини.
До заяви були додані: копія свідотства про шлюб, копія декларації про доходи та правовстановлюючий документ на квартиру. Суд прийняв заяву  і відкрив провадження у справі.
Чи  є підстави для відкриття провадження у справі ? Які дії має здійснити суддя при підготовці справ про усиновлення до судового розгляду? Визначте склад суб’єктів, предмет доказування та коло необхідних доказів по справах про усиновлення

 8. Лікар-психіатр міської клінічної психоневрологічної лікарні Т. звернувся 10. 01.2007до суду за місцем знаходження лікарні з заявою про продовження надання амбулаторної психіатричної допомоги К.
У заяві булозазначено, що за рішенням суду К. в примусовому порядку проходить амбулаторне психіатричне лікування, стан його здоров’я за минулий час не поліпшився, в зв’язку з цим лікування доцільно продовжити.
Суд 25.01.2007 р. розглянув за участю лікаря-психіатра справу у відкритому судовому засіданні і на підставі копії рішення про надання амбулаторної психіатричної допомоги, висновку лікаря-психіатра про необхідність її продовження та його пояснень, задовольнив заявлену вимогу.
Дайте правову оцінку діям суду. Визначте порядок відкриття провадження та розгляду справ про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку.

9. Міська клінічна лікарня№ 1звернулася 03.02.2007 р. до суду за місцем свого знаходження з заявою про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу Д., в зв’язку з тим, що при проведенні обстеження в нього було виявлено захворювання на туберкульоз. Суддя прийняв заяву і відкрив провадження у справі, а 15.02.2007 р. він розглянув справу у відкритому судовому засіданні за участю представника міської клінічної лікарні№ 1 та Д.
Чи законні дії суддї? Визначте порядок відкриття провадження та розгляду справ про обов’язкову госпіталізацію  фізичної особи  до протитуберкульозного закладу

10. Прокурор звернувся до суду з заявою про розкриття Акціонерним комерційним банком “П” (далі АКБ “П”) інформації щодо відомостей про стан рахунків ТОВ “Р” (клієнта банку) та операцій, які були проведені на користь чи за дорученням цього клієнта. В заяві було зазначено, що розкриття інформації необхідно для здійснення перевірки щодо дотримання клієнтом чинного законодавства, оскільки до прокуратури надійшло більше ста звернень працівників товариства про умисну невиплату їм заробітної плати, за що передбачена кримінальна відповідальність для роботодавця.
В судовому засіданні прокурор вимоги заяви підтримав та просив допустити рішення до негайного виконання. Представник АКБ “П” поклався на розсуд суду, зазначив, що ця інформація є банківською таємницею, яка охороняється законом. Представник ТОВ “Р” заперечував проти задоволення заяви, посилаючись на те, що у найближчий час вони виплатять заробітну плату працівникам, тому розкривати стан їх рахунків та проведення операцій недоцільно, це може стати відомим їх конкурентам по бізнесу.
Чи є підстави для розгляду зазначеної вимоги у судовому порядку? Визначте порядок відкриття провадження та розгляду справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.

 

 

Змістовий модуль 4. Перегляд судових рішень та процесуальні аспекти, пов’язані з виконанням судових рішень у цивільних справах

ТЕМА 17. АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

План

 1. Суть і значення апеляційного провадження.
 2. Суб’єкти апеляційного оскарження.
 3. Об’єкти апеляційного оскарження.
 4. Строки апеляційного оскарження.
 5. Куди безпосередньо направляється заява про апеляційне оскарження і апеляційна скарга?
 6. Порядок прийняття апеляційної скарги до розгляду.
 7. Чи має право суд апеляційної інстанції досліджувати нові докази?
 8. Порядок розгляду справи апеляційним судом.
 9. Повноваження суду апеляційної інстанції.

 

Теми рефератів, доповідей

 1. Виникнення і розвиток інституту апеляції в Україні.
 2. Проблеми становлення апеляційного провадження в Україні.
 3. Цивільно-процесуальна правосуб’єктність судів апеляційної інстанції.

 

Перелік ключових термінів та понять теми

Апеляція, заява про апеляційне оскарження, апеляційна скарга, об’єкт апеляційного оскарження, право апеляційного оскарження, ухвала апеляційного суду, рішення апеляційного суду.

 

Практичні завдання

 1. Підготувати апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції.
 2. Скласти апеляційну скаргу на ухвалу суду першої інстанції.

 

Задача 1.

Орган опіки та піклування подав позов про позбавлення Симакової батьківських прав щодо дочки Маргарити, 1997 року народження. Суд задовольнив позовні вимоги і передав дитину на виховання до дитячого закладу. Батько дитини Симаков, дізнавшись про рішення суду, подав апеляційну скаргу. В ній він зазначив, що не погоджується з рішенням суду, оскільки справа була розглянута без його участі і суд не з’ясував, чи бажає батько виховувати дочку.
Чи підлягає прийняттю та розгляду скарга Симакова? Чи є підстави для скасування рішення?

Задача 2.

Залізничний районний суд м. Києва розглянув справу за позовом Римаренка до колишньої дружини Філіпченко про розподіл майна і виніс відповідне рішення. Філіпченко подала апеляційну скаргу з проханням скасувати рішення, тому що справа розглядалась за її відсутності і вона не була повідомлена про день і час судового засідання. Апеляційний суд відхилив її скаргу, посилаючись на те, що рішення суду першої інстанції є обґрунтованим і його винесено відповідно до норм сімейного законодавства.
Чи правильні дії апеляційного суду?

Задача 3.

Голосіївський районний суд м. Києва задовольнив позов Некрасова до Липова про стягнення заподіяних збитків у сумі 780 грн. Суд апеляційної інстанції зменшив суму до 560 грн., зазначивши, що матеріалів справи достатньо для визначення розміру шкоди.
Яке повноваження було реалізоване судом апеляційної інстанції?

4. Петров є власником гаражного боксу в Автогаражному кооперативі та членом цього кооперативу, метою якого є зберігання транспортних засобів. У грудні 2004 р. автомобіль, що належить на праві власності Петрову, був викрадений з боксу шляхом злому замка. Викрадений автомобіль було знайдено через деякий час після дорожньо-транспортної пригоди, в результаті якої позивачу завдано матеріальну шкоду. Вироком районного суду від 25 червня 2005 р. було засуджено Ісаєва, викрадача автомобіля. Цивільний позов у кримінальній справі не заявлявся.
Рішенням районного суду від 20 грудня 2005 р. задоволений позов Петрова до Автогаражного кооперативу про відшкодування матеріальної і моральної шкоди.
В апеляційний скарзі відповідач – Автогаражний кооператив просить рішення скасувати, посилаючись на те, що суд безпідставно відмовив у клопотанні про заміну відповідача на Ісаєва; матеріальна шкода завдана не внаслідок викрадення автомобіля, а через ДТП; суд не застосував положення ст. 1177 ЦК щодо відповідальності держави у разі неплатоспроможності особи, яка вчинила злочин; позивач не укладав письмову угоду з кооперативом про зберігання автомобіля.
В апеляційній скарзі Ісаєв просить рішення суду скасувати з тих підстав, що його не притягли до участі у справі і суд вирішив питання про його обов’язки, оскільки кооператив, на його думку, буде мати право пред’явити до нього регресний позов.
 Чи має право Ісаєв на апеляційне оскарження рішення суду? Чи є підстави для скасування рішення суду на підставі  п. 4 ст. 311 ЦПК та з урахуванням інших доводів апеляційної скарги кооперативу?

5. Рішенням Московського районного суду м. Харкова Тимофєєву відмовлено в задоволенні позову до Фастової про визнання угоди купівлі-продажу квартири недійсною.
В апеляційному поданні прокурор Московськогор-ну  м. Харкова просив апеляційний суд Харківської обл.скасувати рішення місцевого суду, посилаючись на те, що Фастова, маючи на своєму утриманні малолітню дитину, квартиру продала без згоди органу опіки і піклування; угода купівлі-продажу квартири всупереч вимогам ст. 657 ЦК України зареєстрована Харківською товарною біржею; на порушення вимог ст. 212 ЦПК України суд не врахував доводи позивача – колишнього чоловіка відповідачки і батька малолітньої дитини про те, що Фастова зловживає спиртними напоями. Тому внаслідок відчуження квартири дитина залишилась без житла.
Чи мав прокурор право звертатися до  апеляційного суду? Чи змінилася б ситуація по справі, якщо б прокурор брав участь у судовому розгляді?

6. Ухвалою районного суду в порядку забезпечення позову Павлова до Власенко про відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки, накладений арешт на автомобіль відповідачки. Відповідач подала апеляційну скаргу на сьомий день після постановлення ухвали і не просила про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали, посилаючись на те, що ухвала була постановлена за її відсутності й копію цієї ухвали суд на порушення вимог ЦПК їй негайно не направив, а вона довідалася про ухвалу два для назад від державного виконавця при виконанні ухвали.
Як повинен вчинити апеляційний суд? Чи можливе оскарження вказаної ухвали одночасно з рішенням суду по суті спору? Якщо так, то за яких умов?

7. Районний суд прийняв рішення у справі за позовом Іванченка до автопідприємства про надання квартири та відшкодування моральної шкоди. У задоволенні позову було відмовлено.
Іванченко в апеляційному порядку оскаржив зазначене рішення районного суду, посилаючись на його незаконність та необґрунтованість. В апеляційній скарзі він просив рішення суду скасувати та витребувати нові докази, оскільки він вважав, що наданих районному суду доказів достатньо для задоволення його позову.
Суддя районного суду залишив апеляційну скаргу без руху на підставі статей 121, 297 ЦПК, зазначивши, що: 1) скарга не надрукована, а її рукописний текст неможливо прочитати; 2) не зазначена дата подання заяви про апеляційне оскарження, 3) не конкретизоване клопотання про скасування рішення суду; 4) відсутні копії скарг та доданих до неї документів відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі; 5) на порушення ст. 7 ЦПК скарга написана не державною мовою; 6) не зазначено поважність причин неподання доказів до районного суду та не обґрунтовано прохання про витребування нових доказів.
Чи правильні дії судді? Чи всі зазначені вище вказівки суду є підставами для залишення апеляційної скарги без руху? В яких випадках нові докази можуть бути витребувані при апеляційному перегляді справи?

8. Районний суд задовольнив позов Калініної до Калініна про розірвання шлюбу. У рішенні суду зазначено, що причиною розпаду сім’ї є постійне зловживання відповідачем спиртними напоями, бійки та скандали, його неповажне ставлення до дружини.
В апеляційній скарзі Калінін, не заперечуючи проти рішення суду щодо розірвання шлюбу, зазначив, що не згоден з мотивами, якими керувався суд при ухваленні рішення, викладеними в його мотивувальній частині, оскільки ніяких доказів того, що він зловживає спиртними напоями та негативно поводиться в сім’ї у справі немає.
Суддя  апеляційного суду відмовив у прийнятті апеляційної скарги, зазначивши, що Калінін фактично проти рішення суду не заперечує і по суті з ним згодний.
Чи правильно вчинив суддя? Якщо апеляційну скаргу слід розглянути, то при підтвердженні доводів апеляційної скарги яке рішення повинен прийняти апеляційний суд: змінити рішення (як саме?) чи скасувати рішення з ухваленням нового рішення або з направленням справи на новий судовий розгляд?

9. Татарников звернувся до суду з позовом до приватного підприємця Козуба про відшкодування матеріальної шкоди, зазначаючи, що в ресторані “Крона”, що належить відповідачу, здав до гардеробу свій шкіряний плащ, вартістю 4000 грн, отримавши жетон № 7. Після закінчення вечірки плащ з гардеробу йому не повернули через викрадення. Свій позов позивач пред’явив з підстав, передбачених ст. 1166 ЦК.
Районний суд відмовив у задоволенні позову з посиланням на те, що при передачі плаща до гардеробу між сторонами фактично укладено договір зберігання майна, а позивач наполягав на відшкодуванні йому шкоди згідно зі ст. 1166 ЦК.
Апеляційний суд за скаргою Татарникова скасував рішення районного суду, при цьому погодився з висновком районного суду, що між сторонами були фактичні договірні відносини щодо зберігання майна і саме з цих підстав задовольнив позов.

Чи дотримані апеляційним судом межі  апеляційного перегляду рішення суду? У яких випадках апеляційний суд вправі вийти за межі доводів апеляційної скарги?

10. Коновалова звернулася до суду з позовом до Марченка про визнання договору довічного утримання недійсним, зазначаючи, що за станом здоров’я потребувала сторонньої допомоги, яку їй запропонував відповідач на тих умовах, що вона передасть йому належну їй на праві власності квартиру. Вона підписала договір, вважаючи, що підписала заповіт. Деякий час відповідач надавав допомогу, а потім припинив виконувати свої обов’язки.
Рішенням районного суду в задоволенні позову відмовлено.
Ухвалою суду апеляційної інстанції за апеляційною скаргою Коновалової рішення суду скасовано і справу направлено на новий судовий розгляд з тих підстав, що суд неповно з’ясував обставини, пов’язані з наявністю чи відсутністю підстав для визнання угоди недійсною, а зазначені порушення перешкоджають апеляційному суду дослідити нові докази чи обставини, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.
Чи правильно застосовані повноваження  апеляційного суду Чи вправі апеляційний суд дослідити нові докази, обставини, які не були з’ясовані в районному суді, та в яких випадках він це може зробити? Як поступити у разі, якщо нові обставини слід дослідити, однак особа в апеляційній скарзі відповідного клопотання не заявляла?  

11. ТОВ звернулося до суду з позовом до Голикова про відшкодування 6000 грн матеріальної шкоди та 3000 грн моральної шкоди. Позов обґрунтований тим, що Голиков, керуючи автомобілем “Тойота”, при здійсненні розвороту виїхав на смугу зустрічного руху, перешкодивши рух автомобіля Пежо під керуванням водія ТОВ, унаслідок чого сталася дорожньо-транспортна пригода та було пошкоджено належний позивачу транспортний засіб. Голиков за порушення Правил дорожнього руху України судом був притягнутий до адміністративної відповідальності.
Рішенням районного суду позов задоволений в пов-ному обсязі.
Апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу Голикова: рішення суду в частині задоволення позову ТОВ про відшкодування моральної (немайнової) шкоди змінив і відмовив у задоволенні позову в цій частині; в іншій частині рішення суду залишив без змін.
Судова колегія обґрунтувала своє рішення тим, що Голиков є винним в ДТП, бо має місце преюдиціальне рішення суду про притягнення його до адміністративної відповідальності, тому доведенню підлягало лише розмір шкоди. Розмір матеріальної шкоди підтверджений документально. Щодо моральної шкоди, то судова колегія вказала на те, що районний суд не встановив обставин на підтвердження спричинення ТОВ утрат немайнового характеру, які могли бути визнані моральною шкодою і таких доказів позивач суду не надав.
Чи правильно застосовані повноваження  апеляційного суду? Який порядок ухвалення та проголошення рішення судом апеляційної інстанції?

12. Коробов звернувся до суду з позовом до Пирогова про стягнення суми позики, 3 % річних від простроченої суми за порушення грошового зобов’язання та 5 % від суми позики згідно з договором за користування грошима.
Районний суд задовольнив позов, однак не вирішив позовні вимоги щодо стягнення 3 % річних за порушення грошового зобов’язання.
В апеляційній скарзі Коробов просив змінити рішення районного суду та задовольнити його позов в повному обсязі. Ухвалою  апеляційного суду рішення скасовано з підстав, передбачених п. 5 ст. 311 ЦПК, та справу повернено на новий судовий розгляд.
Яка різниця між ч. 4 ст. 297 ЦПК щодо повернення справи до районного суду для ухвалення додаткового рішення з п.5 ст. 311 ЦПК? У яких випадках районний суд вправі ухвалити додаткове рішення та який порядок оскарження додаткового рішення?

13. Апеляційний суд скасував рішення районного суду за позовом Копиленка до КСП “Лісова ягода” про стягнення суми прибутку і відшкодування моральної шкоди та повернув справу на новий судовий розгляд через те, що суд не притяг до участі у справі осіб, відносно яких вирішив питання про їх права та обов’язки. В ході розгляду справи були встановлені порушення норм цивільного процесуального закону суддею районного суду, внаслідок чого було постановлено окрему ухвалу.
В окремій ухвалі було зазначено, що суд: 1) не з’ясував усіх учасників процесу та не притяг заінтересованих осіб до участі у справі; 2) допустив безпідставну тяганину при розгляді справи; 3) після передачі йому справи від іншого судді порушив принцип безпосередності судового розгляду; 4) порушив строки направлення справи до  апеляційного суду.
Чи всі порушення районним судом були підставою для постановлення окремої ухвали? Чи має право суддя оскаржити цю ухвалу та який порядок її оскарження, оскільки строк оскарження ухвал та рішення різний?

 

ТЕМА 18. КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

План

       1. Завдання касаційного провадження.
       2. Суб’єкти та об’єкти касаційного оскарження.
       3. Порядок касаційного оскарження.
       4. Зміст касаційної скарги.
       5. Підготовка справи до розгляди судом касаційної інстанції
       6. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції.
       7. Повноваження суду касаційної інстанції.
       8. Ухвала суду касаційної інстанції.
       9. Рішення суду касаційної інстанції.

 

Теми рефератів, доповідей

 1. Апеляційне і касаційне провадження: загальне та відмінне.
 2. Застосування спеціальних знань у касаційній інстанції.

Перелік ключових термінів та понять теми

Касація, касаційна скарга, об’єкт касаційного оскарження, право касаційного оскарження, ухвала суду касаційної інстанції, рішення суду касаційної інстанції.

Практичні завдання

 1. Скласти касаційну скаргу на рішення суду першої інстанції.
 2. Підготувати проект ухвали суду касаційної інстанції.

 

Задача 1.

Рішенням Подільського районного суду м. Києва від 19 жовтня 2002 року було відмовлено у задоволенні позову Гриценка до Лободи про повернення боргу. Рішення не було оскаржено в апеляційному порядку. 24 грудня 2002 року Гриценко звернувся з касаційною скаргою про визнання рішення незаконним.
Чи дотримані позивачем норми законодавства?

Задача 2.

При розгляді позову Копилова до Любченка про повернення боргу, в основу рішення були покладені показання свідка Трохимова, якого суд не допитував, а свідчення зроблені ним в попередніх судових засіданнях перед іншим складом суду, не оголосив. Крім того, інші свідки не допитувалися, про відповідальність не попереджалися, але сторони їм ставили питання. Суд апеляційної інстанції рішення залишив без змін.
Які порушення допущені при розгляді справи? Чи можна подати на дане рішення касаційну скаргу?

Задача 3.

ЖЕО пред’явила позов до суду про розірвання з Воловим договору житлового найму, посилаючись на те, що він на спірній площі не проживає декілька років, а тільки прописаний. Суд позов задовольнив, оцінивши показання сусідів Волового по квартирі, які повідомили, що відповідача рідко бачать у квартирі і він не бере участі у витратах на загальні комунальні послуги. Між тим, з матеріалів справи вбачається, що Воловий постійно проживає в місті Києві, працює старшим науковим співробітником, ніякої іншої житлоплощі, крім спірної, не має і всі обов’язки наймача виконує сумлінно. Суд апеляційної інстанції залишив рішення без змін. Розглянувши касаційну скаргу Волового, суд касаційної інстанції рішення скасував і ЖЕО в позові відмовив.
Чи законна ухвала суду касаційної інстанції?

2. У квітні 2003 р. П. звернулась до суду з позовом до ВАТ “Іжмаш” про відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю, посилаючись на те, що, працюючи у 1952-1954 рр. у відповідача, отримала захворення, в результаті якого за висновком ЛТЕК визнана інвалідом II групи з втратою професійної працездатності.
Ухвалою Центрально-Міського районного суду м. Гор-лівки провадження у справі закрито з тієї підставі, що ця справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства. Ухвалою  апеляційного суду Донецької обл. ухвала міс-цевого суду залишена без змін.
Закриваючи провадження по справі, суд першої інстанції виходив з того, що вона не підлягає розгляду в судах України. При цьому, посилаючись на ст. 20, 42 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22 січня 1993 р., підписаної у м.Мінську та ратифікованої Законом України від 10 листопада 1994 р. № 240/94-ВР (далі – Конвенція), та на Угоду про взаємне визнання прав на відшкодування шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом, професійним захворюванням або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаного з виконанням ними трудових обов’язків, підписану Україною, Росією та іншими державами у м.Москві 9 вересня 1994 р. (далі – Угода), суд вважав, що справа підлягає розгляду в суді Росії, на території якої мала місце подія, що є підставою для відшкодування шкоди.
Водночас ст.8 Угоди визначено, що у справах, передбачених Угодою, компетентним є суд Сторони, на території якої відбулася подія, що стала підставою для вимоги про відшко-дування шкоди, чи суд Сторони, на території якої живуть особи, котрі мають право на відшкодування шкоди, за вибором потерпілого.
У касаційній скарзі П. просила скасувати зазначені ухвали як такі, що постановлені з порушенням норм процесуального права.
Яке з визначених ЦПК України повноважень повинен реалізувати в цьому випадку суд касаційної інстанції? Дайте характеристику повноважень суду касаційної інстанції.

3. С. звернувся до суду з позовом до акціонерно-комерційного банку соціального розвитку “Укрсоцбанк” (АКБ), Вінницької обласної дирекції “Укрсоцбанк” (далі – Вінницька облдирекція) про стягнення суми, посилаючись на те, що в грудні 2000 р. та в березні 2001 р. уклав з Вінницькою облдирекцією строкові договори депозитних вкладів, проте з липня 2001 р. відповідач в односторонньому порядку змінив процентну ставку по вкладах, у зв’язку з чим йому були заподіяно матеріальні збитки.
Заперечуючи проти позову, АКБ та Вінницька обл. дирекція звернулися з зустрічним позовом до С. про визнання зазначених договорів недійсними, посилаючись на те, що їх вини у невиконанні зобов’язань, передбачених договорами, немає. Крім того, Вінницька облдирекція не наділена правом юридичної особи, а її директор не мав повноважень на укладання і підписання договорів. Відповідно до Положення про філії банку та їх персонал, а також Статуту акціонерно-комерційного банку соціального розвитку “Укрсоцбанк”, мережа АКБ складається з центрального банку в м.Києві, дирекцій у містах Києві, Сімферополі та в обласних центрах і відділень банку. Банк зі своїми установами є юридичною особою. Установи банку не є юридичними особами і здійснюють свою діяльність від імені банку в порядку, визначеному Положенням. Як вбачається з п.31 Положення, філії банку без спеціального доручення в межах наданих їм повноважень можуть бути позивачем і відповідачем в суді, або третейському чи господарському суді й виступати в цих установах від імені банку та укладати угоди.
Рішенням Ленінського районного суду м. Вінниці від 9 червня 2003 р., залишеним без зміни ухвалою судової колегії в цивільних справах апеляційного суду Вінницької обл. позов С. залишено без задоволення, а зустрічний позов АКБ та Вінницької облдирекції задоволений.
У касаційній скарзі С. просить ухвалені у справі рішення скасувати з підстав порушення судом норм матері-ального права.
Чи можуть бути суб’єктами касаційного провадження структурні підрозділи юридичних осіб? Дайте характеристику суб’єктів права на касаційне оскарження. Складіть ухвалу про відмову у відкритті касаційного провадження.

4. У червні 2003 р. Ю. звернулася до суду із позовом до редакції громадсько-політичної газети “Златокрай” про захист честі, гідності, репутації народного депутата України та відшкодування моральної шкоди, мотивуючи позовні вимоги тим, що в названій газеті було опубліковано відкритий лист громадянина Ж., в якому автор просив народного депутата України Ю. роз’яснити деякі питання щодо підвищення розміру пенсійного забезпечення. Позивачка надала редакції для опублікування письмову відповідь на зазначений лист, проте замість цієї відповіді відповідач опублікував лише її короткий огляд у статті “Депутати не винні”. Посилаючись на те, що опублікування цієї статті порочить її гідність як народного депутата України, оскільки може створити у читачів враження, що вона нехтує зверненням своїх виборців і не дає на їхні запитання обґрунтованих відповідей, позивачка просила суд задовольнити заявлені нею вимоги.
Рішенням Золотоніського міського суду, залишеним без зміни судом апеляційної інстанції, позов задоволено: редакцію газети зобов’язано опублікувати відкриту відповідь Ю.; на користь позивачки з відповідача стягнуто 600 грн моральної шкоди. Зокрема суд зазначив, що дії редакції газети є незаконними та аргументував свою позицію посиланням на норму Закону України від 17 листопада 1992 р. “Про статус народного депутата України” (ч.1 ст.30), яка визнана такою, що не відповідає Конституції України Рішенням Конституційного Суду України від 10 травня 2000 р. № 8-рп/2000.
У касаційній скарзі редакція газети просить скасувати судові рішення і повернути справу на новий розгляд до суду першої інстанції, посилаючись на невідповідність висновків суду чинному законодавству та необґрунтованість судового рішення. В касаційній скарзі зазначалось, що суд не застосував закон, який підлягав застосуванню в даних спірних правовідносинах.
Чи правильно визначені в касаційній скарзі підстави для касаційного перегляду справи?Складіть ухвалу касаційного суду про призначення справи до судового розгляду. Чи є підстави у даній справі для скасування судових рішень і повернення справи на новий розгляд до суду першої інстанції?

5. Акціонерне товариство відкритого типу “Юженергобуд” звернулося до суду із позовом до Р. про виселення її з кімнати гуртожитку в м. Южноукраїнка Миколаївської обл., посилаючись на те, що вона вселилась туди самовільно, з порушенням установленого законом порядку.
Рішенням Южноукраїнського міського суду Миколаївської обл. позов було задоволено. Рішенням колегії суддів судової палати з цивільних справ  апеляційного суду Миколаївської обл. зазначене рішення було скасоване і постановлено нове, яким у позові відмовлено.
Апеляційний суд Миколаївської обл., скасовуючи рішення суду першої інстанції й ухвалюючи нове – про відмову в позові, виходив із того, що відповідачка проживала у спірній кімнаті з відома уповноваженого представника власника, постійно сплачувала за своє проживання, а тому висновок міського суду про її самовільне вселення не відповідає обставинам справи.
У касаційній скарзі позивач просив рішення колегії суд-дів судової палати  апеляційного суду скасувати у зв’язку з порушенням норм матеріального та процесуального права.
Суд касаційної інстанції скаргу задовольнив, рішення колегії суддів судової палати з цивільних справ  апеляційного суду Миколаївської обл.скасував, а рішення Южноукраїнського міського суду залишив у силі.
Чи законна ухвала суду касаційної інстанції?Який процесуально-правовий статус судді-доповідача та судової колегії по розгляду справи у касаційному порядку?

6. У березні 2003 р. Б. звернулася до суду з позовом до державного підприємства “Харківський метрополітен” (далі – ДП), третя особа – Ф. про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати. Позивачка зазначила, що з 21 лютого 1995 р. працювала енергодиспетчером служби електропостачання ДП. Наказом від 31 січня 2003 р. №2/к її звільнено з роботи на підставі п.2 ч.1 ст.40 КЗпП за станом здоров’я; наказом від 17 лютого 2003 р. №9/к змінено дату звільнення з 31 січня на 3 лютого 2003 р. Оскільки в день звільнення вона була у відпустці (з 2 до 31 січня 2003 р.), а з 1 до 7 лютого 2003 р. перебувала на лікарняному, позивачка вважає звільнення таким, що не відповідає вимогам законодавства про працю.
Ленінський районний суд м.Харкова рішенням від 26 листопада 2004 р. у задоволенні позову про поновлення на роботі Б. відмовив і зобов’язав управління ДП змінити дату її звільнення на 8 лютого 2003 р., внести в наказ про звільнення і в трудову книжку відповідні зміни та провести оплату листка непрацездатності.
Апеляційний суд Харківської обл. рішенням від 19 травня 2004 р. зазначене рішення суду скасував і ухвалив нове, яким поновив Б. на роботі з 3 лютого 2003 р. і постановив стягнути з ДП на її користь 14 тис. 959 грн заробітної плати за час вимушеного прогулу.
Додатковим рішенням цього ж суду від 16 червня 2004 р. зменшено розмір заробітної плати за час вимушеного прогулу з 14 тис. 959 грн до 9 тис.922 грн
У касаційних скаргах Б. та ДП просили скасувати додаткове рішення  апеляційного суду через порушення судом норм матеріального та процесуального права. У касаційній скарзі ДП зазначалось, що додаткове рішення було винесене за заявою позивача незаконно, оскільки повноваження на винесення додаткового рішення не входить до компетенції  апеляційного суду. Касаційна скарга Б. грунтувалася на тому, що винесення додаткового рішення відбулось без розгляду питання в судовому засіданні.
Чи може бути об’єктом касаційного оскарження додаткове рішення  апеляційного суду? Складіть ухвалу суду касаційної інстанції про відкриття касаційного провадження.

 

ТЕМА 19. ПРОВАДЖЕННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИНЯТКОВИМИ ТА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ

План

  1. Суб’єкти оскарження рішень у зв’язку з винятковими обставинами.
  2. Зміст скарги про оскарження рішення у зв’язку з винятковими обставинами.
  3. Підстави перегляду рішень у зв’язку з винятковими обставинами.
  4. Повноваження суду за результатами перегляду рішень у зв’язку з винятковими обставинами.
  5. Підстави перегляду у зв’язку з нововиявленими обставинами.
  6. Форма і зміст заяви про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами.
  7. Повноваження суду за результатами перегляду у зв’язку з нововиявленими обставинами.

Теми рефератів, доповідей

1. Цивільно-процесуальна правосуб’єктність Верховного Суду України.

Перелік ключових термінів та понять теми

Нововиявлені обставини, виняткові обставини.

 

Практичні завдання

 1. Підготувати заяву про перегляд рішення суду першої інстанції у зв’язку з нововиявленими обставинами.

 

Задача 1.

Грушко подав позов до Туманова про поділ жилого будинку. Суд, розглянувши справу, зобов’язав Туманова обладнати окремий хід. Однак, після постановлення рішення архітектор дав висновок про неможливість такого обладнання. У зв’язку з цим Глушко просив переглянути рішення суду.
Чи можна вважати названі обставини нововиявленими?

Задача 2.

Після смерті Ковтуна між Дробенко та Задорожним виник спір з приводу поділу спадкового майна. Через місяць після розгляду цієї справи до суду звернувся син померлого Ковтун із заявою про визнання права власності на спадкове майно, яке було поділене між Дробенко і Задорожним, тому що воно йому належить за заповітом батька. Рішення суду було переглянуто у зв’язку з нововиявленими обставинами.
Чи були підстави для перегляду рішення?

Задача 3.

Рішенням суду було визначено порядок користування земельною ділянкою: 12 сотих закріплено за Степановим, 8 сотих – за Леоновою, 6 сотих – за Татарчуком. Після набрання рішенням законної сили, Леонова звернулася до суду з заявою про перегляд рішення, посилаючись на те, що суд при визначенні порядку користування земельною ділянкою виходив з того, що вона становить 26 сотих. Однак, за її клопотанням сільською радою після розгляду справи було зменшено розмір ділянки на 3 сотих – незручних для користування.
Яку відповідь належить дати суду?

4.У травні 2005 р. Комова звернулася до суду із позовом до ВАТ “Дніпротрансбуд” про визнання недійсною відмови в приватизації квартири № 55 у будинку № 30 по вулиці Боброва в м. Дніпропетровську. Рішенням Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 22 березня 2006 р., залишеним без зміни ухвалою  апеляційного суду Дніпропетровської обл. від 4 лютого 2007 р., у задоволенні позову відмовлено. Ухвалою колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 22 березня 2007 р. в задоволенні касаційної скарги Комової на судові рішення відмовлено.
Подаючи скаргу, Комова просить ухвалу колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 22 березня 2007 р. скасувати і переглянути рішення у зв’язку з винятковими обставинами. У скарзі зазначається, що підставою для такого перегляду є неоднакове застосування судом касаційної інстанції одного й того самого положення закону. Так, Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України, розглянувши 28 січня 2006 р. справу за позовом Смирнова з подібними вимогами до тих же відповідачів щодо приватизації квартири № 50 у тому ж будинку, скасувала судові рішення про відмову в позові та передала справу на новий розгляд до суду першої інстанції.
Якій порядок подання скарги у зв’язку із винятковими обставинами? Чи дотриманий особою строк на подачу скарги у наведеній в завданні ситуації?

5. У вересні 2005 р. Кирилова звернулася до суду з позовом про переведення на неї прав і обов’язків покупця ТОВ “S.” за цивільно-правовими угодами, укладеними з громадянами (акціонерами ЗАТ “Г” за договорами купівлі-продажу іменних акцій, визнання недійсним сертифікату простих іменних акцій ЗАТ № 118 виданий ТОВ “S.” та визнання за нею права власності на 83102 простих іменних акцій ЗАТ, мотивуючи це тим, що під час продажу акцій ЗАТ не було враховано її право привілейованої купівлі як учасника ЗАТ; акціонери не повідомили про свій намір продати цінні папери; акції були продані ТОВ “S.”, яке не є засновником ЗАТ “Г.”.
Рішенням Гагарінського районного суду м. Севастополя від 28 грудня 2005 р. позов був задоволений. Рішенням  апеляційного суду м. Севастополя від 6 травня 2006 р. зазначене рішення скасовано і постановлене нове рішення про відмову в позові за безпідставністю позовних вимог.
Ухвалою Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 27 листопада 2006 р. касаційну скаргу Кирилової відхилено.
Кирилова подала скаргу про перегляд рішення суду у зв’язку із винятковими обставинами, в якій просила рішення  апеляційного суду та ухвалу Судової палати у цивільних справах скасувати, посилаючись на неоднакове застосування судами одного й того самого положення закону.
Судова палата вважає, що заява підлягає задоволенню з таких підстав: скасовуючи рішення суду першої інстанції та відмовляючи позивачці у задоволенні позовних вимог, апеляційний суд виходив із того, що з урахуванням  положень
ст. 4 Закону України “Про власність” акціонери вправі були розпоряджатися акціями на свій розсуд і позивачка не мала переважного права на їх придбавання. З такими висновками погодилася й Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України, відхиляючи касаційну скаргу і залишаючи рішення  апеляційного суду без зміни.
Який порядок допуску скарги до провадження у зв’язку з винятковими обставинами? Які ухвали постановляє суд, вирішуючи питання про допуск скарги до провадження? Чи є у даному випадку підстави для допуску скарги до провадження у зв’язку із винятковими обставинами?

6. У січні 2004 р. Іванов звернувся до суду з позовом про захист честі, гідності та ділової репутації. В обґрунтування позову позивач зазначив, що газета “П” у статті під заголовком “Про борги по зарплаті, імпічмент пану Іванову і викрадену картину художника, яка затьмарила совість чинушам” опублікувала інформацію, яка не відповідає дійсності, порочить його честь, гідність та репутацію як міського мера, внаслідок чого йому завдана моральна шкода, яку позивач і просив стягнути з газети “П”. Суд позов задовольнив, визнавши інформацію неправдивою, і зобов’язав газету опублікувати спростування зазначених відомостей, а також сплатити позивачу 5000 грн у відшкодування моральної шкоди.
Судами апеляційної та касаційної інстанцій рішення було залишене без змін. У травні 2005 р. газета “П” звернулася до Верховного Суду України із скаргою про перегляд зазначених судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами, посилаючись на те, що 29 березня 2005 р. Рішенням Європейського Суду з прав людини у справі “Газета “П” проти України” було встановлено порушення державою Україна положень ст. 10 Конвенції щодо захисту свободи вираження поглядів та її обмежень при розгляді національними судами позову Іванова до газети “П”.
Укажіть порядок провадження у зв’язку із винятковими обставинами. Назвіть повноваження Верховного Суду України при розгляді справ у зв’язку з винятковими обставинами. Як повинен вчинити Верховний Суд України у наведеній ситуації?

7. У січні 2005 р. Л. пред’явив позов до Національного медичного університету про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу. Позивач зазначив, що наказом від 9 липня 2004 р. № 424 його було прийнято на посаду завідуючого науково-дослідною лабораторією безстроково. Однак у тому ж році наказом № 1025 від 31 грудня його було звільнено з цієї посади у зв’язку із закінченням строку трудового договору. Своє звільнення позивач вважав незаконним і просив задовольнити його вимоги. Рішенням місцевого суду позовні вимоги Л. були задоволені у повному обсязі.  Після того, як рішення набрало законної сили Л. звернувся до суду із заявою, в якій зазначав, що не може виконати рішення, оскільки лабораторія, якою він завідував була ліквідована наказом 31 грудня 2004 р., тому що припинилося фінансування наукових досліджень і просив переглянути рішення суду у зв’язку із нововиявленими обставинами.
Як повинен діяти суд? Чи є у даному випадку підстави для перегляду рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами? Якій строк подачі заяви про перегляд рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами?

8. Київським районним судом м. Харкова 20 січня 2005 р. був виданий судовий наказ, за яким з Тарасова на користь Окунева стягнуто 5000 грн суми боргу за договором позики, укладеним у письмовій формі. 6 червня 2006 р. Тарасов звернувся із заявою про перегляд судового наказу у зв’язку з нововиявленими обставинами, посилаючись на те, що за вироком суду, який набрав законної сили 27 січня 2006 р., Окунєв визнаний винним у вимаганні від Тарасова письмової розписки (ст. 189 КК України).
Вкажіть об’єкти перегляду у провадженні у зв’язку з нововиявленими обставинами? Чи є у даному випадку підстави для перегляду судового наказу?

9. Рішенням Київського районного суду м. Харкова від 28 вересня 2006 р., залишеним без змін ухвалою  апеляційного суду від 15 листопада 2006 р., було відмовлено в позові Миколаєва до Ростова про повернення самовільно зайнятої земельної ділянки. Миколаєв звернувся в суд із заявою, в якій просив переглянути судове рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами. При цьому він посилався на те, що суд виніс рішення на підставі фіктивних доказів і довідок, які не відповідають дійсності.
До якого суду слід подавати заяву? Чи є у даному випадку підстави для перегляду рішення?

10.  5 травня 2006 р. рішенням районного суду з Потапенка були стягнуті аліменти на користь його сина Івана до повноліття останнього. 7 грудня судом постановлене рішення про визнання недійсним запису про батьківство у свідотстві про народження Івана. На підставі цього прокурор звернувся з заявою про перегляд рішення від 5 травня 2006 у зв’язку із нововиявленими обставинами. Розглянувши вказану заяву, суддя відмовив у її задоволенні, вказавши, що в даному випадку необхідно подавати позов про звільнення Потапенка від сплати аліментів.
Яким особам надане право подавати заяву про перегляд рішень у зв’язку із нововиявленимиобставинами? Чи має таке право прокурор у вказаній ситуації? Якій порядок розгляду заяви про перегляд рішення у зв’язку із нововиявленимиобставинами? Дайте висновок щодо законності дій судді.

 

ТЕМА 20. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у цивільних справах і відновленням втраченого судового провадження

План

  1. Поняття виконавчого провадження.
  2. Сторони виконавчого провадження.
  3. Порядок видачі виконавчих документів.
  4. Відкриття виконавчого провадження.
  5. Добровільне виконання рішень.
  6. Відмова у відкритті виконавчого провадження.
  7. Підстави негайного виконання рішень суду.
  8. Сутність судового контролю за виконанням судових рішень, його предмет.
  9. Вимоги до скарги на рішення, дії або бездіяльність органів і посадових осіб державної виконавчої служби.
  10. Порядок розгляду скарги на рішення, дії або бездіяльність органів і посадових осіб державної виконавчої служби.
  11. Яке рішення може прийняти суд за результатами розгляду скарги на рішення, дії або бездіяльність органів і посадових осіб державної виконавчої служби?
  12. Поворот виконання.
  13. Порядок відновлення втраченого судового провадження.
  14. Особи, які мають право звертатися до суду із заявою про відновлення провадження.

15.Підсудність заяви про відновлення втраченого провадження.
16.Зміст заяви про відновлення втраченого судового провадження.
17.Наслідки недодержання вимог до змісту заяви.
18.Відмова у відкритті провадження у справі або залишення заяви про відновлення втраченого судового провадження без розгляду.
19.Розгляд справи про відновлення втраченого судового провадження.
20.Рішення суду про відновлення втраченого судового провадження.

 

Перелік ключових термінів та понять теми

Державна виконавча служба, державний виконавець, добровільне виконання, примусове виконання, виконавчий документ, виконавчий лист, стягувач, боржник, виконавчий збір, поворот виконання.
Втрата судового провадження, заява про відновлення втраченого судового провадження.

 

Практичні завдання

 1. Складіть заяву про відкриття виконавчого провадження.
 2. Підготуйте проект ухвали суду про відстрочку виконання.

 

Задача 1.

Рішенням суду на користь Рибак з Муравйова присуджені аліменти на утримання сина. В зв’язку з втратою виконавчого листа Рибак звернулася до суду із заявою про видачу дублікату. Суд вирішив видати дублікат виконавчого листа і разом з тим, врахувавши, що син відповідача від першого шлюбу досяг повноліття, збільшив розмір стягнення аліментів на сина Рибак.
Чи правильні дії суду?

Задача 2.

За рішенням суду Тимченко необхідно було знести самовільно збудовану перегородку на кухні. Вона рішення не виконала. Тоді державний виконавець прибув з групою робітників і дав їм вказівку розібрати перегородку.
Чи правильно було виконано рішення суду?

Задача 3.

Порушивши правила безпеки робіт, кранівник Зелінський наніс підприємству матеріальні збитки. Його було звільнено. Суд, до якого підприємство звернулося з позовом, постановив стягнути з Зелінського суму заподіяної шкоди.
Державний виконавець звернув стягнення на належну боржнику компенсацію за невикористану відпустку і на його особисті речі.
Чи правильні дії державного виконавця?

 

Задача 4.

Савицький пред’явив позов до фірми “Смак” про відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю. Суд задовольнив позов і рішення було виконане. За апеляційною скаргою, строк подачі якої був поновлений, апеляційний суд залишив позов без розгляду, оскільки вимоги позивача не були розглянуті в позасудовому порядку. Савицького зобов’язано повернути фірмі стягнені суми.
Визначте правильність допуску повороту виконання.

5. У грудня 2005 р. Петрак звернувся з позовом до Лимаренка про стягнення боргу за договором позики у розмірі 25 тис. грн. Рішенням суду від 16 січня 2006 р. позов задоволений. Після відкриття виконавчого провадження Лимаренко домовився з Петраком про те, що він передасть останньому у власність в рахунок боргу квартиру, якою володіє на праві приватної власності. Сторони звернулися до державного виконавця з проханням затвердити їх мирову угоду.
Як має діяти державний виконавець? Назвіть процесуальні права сторін виконавчого провадження.

6. Мосійчук звернувся до суду з позвом до Прилипка про стягнення заборгованості за договором позики в сумі 30 000 грн Під час попереднього судового засідання у справі сторони уклали мирову угоду, за умовами якої Прилипко зобов’язався сплатити Мосійчуку 5 000 грн протягом трьох місяців, а в рахунок іншої суми боргу передати належний йому автомобіль протягом того ж строку. Ухвалою суду від 14 лютого 2006 р. мирову угоду затверджено, провадження у справі закрито.
Протягом наступних трьох місяців Прилипко прийнятих на себе зобов’язань не виконав, а на звернення Мосійчука заявив, що навіть і не мав наміру сплачувати гроші та передавати автомобіль.
Яким чином може захистити свої права Мосійчук? Чи можливе примусове виконання мирової угоди, укладеної в цивільній справі? Назвіть підстави виконання та виконавчі документи.

7. Чугуївським міським судом було розглянуто позов Жолтікової до Новопокровського комбінату хлібопродуктів про поновлення на роботі і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу. Суд постановив у справі заочне рішення і того ж дня видав позивачці виконавчий лист. Наступного дня Жолтікова пред’явила виконавчий лист до стягнення у виконавчу службу.
Державний виконавець відмовив у відкритті виконавчого провадження, мотивуючи відмову двома обставинами: у виконавчому листі не зазначено місцезнаходження та ідентифікаційний код суб’єкта господарської діяльності відповідача, і рішення у справі не набрало законної сили.
Чи законні дії державного виконавця? Які вимоги ставляться до виконавчого листа?

8. У серпні 2006 р. Касько звернувся до суду із позовом до Сачкова та Водніка про відшкодування заподіяної йому матеріальної та моральної шкоди, посилаючись на те, що 14 травня 2006 р. відповідачі завдали йому легкі тілесні ушкодження, чим заподіяли фізичні та моральні страждання.
Рішенням Жовтневого районного суду м. Луганська від 29 вересня 2006 р. позов задоволено, постановлено стягнути з відповідачів на користь позивача солідарно 2 800 грн.
Скільки виконавчих листів і на яку суму стягнення може бути видано за цим рішенням? Які існують правила видачі виконавчих листів у випадку часткової відповідальності боржників?

9. Судами було допущене негайне виконання таких рішень:
–  про поновлення на роботі та сплату заробітної плати за чотири місяці;
–  про визнання права власності на автомобіль та усунення перешкод в користуванні ним;
–  про встановлення факту постійного проживання на території України з 1991 р. по теперішній час;
–  про відібрання дитини.
Чи правильні такі дії судів? У яких випадках допускається негайне виконання судових рішень? За якими правилами здійснюється негайне виконання судових рішень?
10. Міроненко звернулася з позовом до Ушакова, відділу виконавчої служби районного управління юстиції про визнання недійсними прилюдних торгів, скасування договору купівлі-продажу, поновлення права власності, виселення та виписку.
Позивачка просила визнати прилюдні торги, які відбулись 30 червня 2005 р., відносно квартири № 5 в будинку № 8 по вул. Данилевського у м. Харкові недійсними, посилаючись на такі підстави.
Міроненко не була повідомлена про проведення прилюдних торгів, під час проведення прилюдних торгів позивачка перебувала у довготривалому відрядженні, державним виконавцем не було з’ясовано дані про наявність іншого майна, на яке було можливо звернути стягнення, не було дано роз’яснення рішення суду з приводу його виконання, вартість квартири була визначена неправильно. Також в проведенні торгів брала участь Бабенко, яка була адвокатом Красько-стягувача за виконавчим листом, а в якості понятих при огляді квартири було залучено подружжя Димових, які є заці-кавленими особами.
            Які із зазначених обставин можуть бути підставами для визнання прилюдних торгів недійсними? Які із зазначених обставин можуть бути визнані як порушення порядку виконання судового рішення?

     11. У вересні 2005 р. Чайченко звернувся до суду із позовом до Котова та Котової про стягнення 27 тис. 757 грн. Рішенням Станично-Луганського районного суду Луганської обл. позов було задоволено, з відповідачів на користь Чайченка стягнуто зазначену суму. Це рішення набрало законної сили, проте добровільно виконано не було через відсутність у боржників коштів.
12 грудня того ж року державним виконавцем було описано майно боржників, а саме: 1/3 квартири в с. Станично-Луганське та автомобіль “Опель-Кадет”, 1983 р. випуску.
У грудні 2005 р. Чайченко подав заяву про передачу описаного майна в його власність, посилаючись на те, що боржники ухиляються від виконання судового рішення.
Ухвалою Станично-Луганського районного суду від   26 грудня 2005 р. у власність Чайченка було передано 1/3 згаданої квартири вартістю 25 тис. 150 грн і автомобіль вартістю 3 тис. 442 грн та стягнуто із Чайченка різницю вартості переданої квартири в сумі 735 грн.
Чи правомірні зазначені дії суду?

12. Рішенням Червонозаводського районного суду м. Харкова ВАТ “Будінвест” зобов’язано надати Пилипенко трикімнатну квартиру. При виконанні цього рішення державним виконавцем встановлено, що будинок, квартиру в якому мав отримати стягувач, не введений в експлуатацію, будівельні роботи зупинені на невизначений строк, у зв’язку з чим рішення не може бути виконане. Пилипенко звернувся до державного виконавця із заявою, в якій просив стягнути на його користь грошові кошти в розмірі, що відповідає вартості квартири. Державний виконавець відмовив у задоволенні зазначеної заяви, посилаючись на те, що в даному разі мова йде про зміну рішення суду.
Чи правомірні дії державного виконавця? Яким чином та в якому порядку має бути розглянута зазначена заява?

13.Державний виконавець звернувся до Комінтернівського районного суду м. Харкова із заявою про визначення частки Фомченка у приватизованій квартирі для виконання рішення цього ж суду про відшкодування на користь Прутька моральної шкоди в розмірі 12 000 грн.
Суд визнав, що частка Фомченка у приватизованій квартирі становить 1/3, оскільки квартира приватизована трьома членами сім’ї: Фомченко та його батьками. Суд розглянув справу за участю державного виконавця та стягувача Прутько. Фомченко в судове засідання не з’явився і даних про його повідомлення не було.
Батьки Фомченка звернулися до  апеляційного суду зі скаргою, зазначивши, що ухвала Комінтернівського районного суду постановлена із порушенням норм процесуального права, оскільки суд не повідомив їх як співвласників квартири про час та місце розгляду заяви державного виконавця.
Чи підлягає ця скарга задоволенню? Визначте правила розгляду заяви про визначення частки боржника у спільному майні.

14. Прохорова пред’явила позов до Власенка про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом. Позивачка зазначала, що відповідач, керуючи автомашиною, належною йому на праві приватної власності, внаслідок порушення правил дорожнього руху наїхав на неї і завдав тяжких тілесних ушкоджень. Прохорова визнана інвалідом ІІ групи і одержує пенсію по інвалідності. Посилаючись на те, що пенсія не відшкодовує втраченого заробітку, позивачка просила стягнути з Власенка  420 грн щомісячно.
Рішенням Ірпінського міського суду Київської обл. позов задоволено частково, з Власенка стягнуто 380 грн щомісячно. Ухвалою  апеляційного суду зазначене судове рішення змінено. Суму, що підлягає відшкодуванню, зменшено до 330 грн і в порядку повороту виконання рішення суду з Прохорової на користь Власенка стягнуто 177 грн. При цьому з ухвали  апеляційного суду видно, що судове рішення у справі змінено не у зв’язку з тим, що воно обґрунтоване на неправдивих відомостях або поданих підроблених документах.
Що таке поворот виконання рішення? За якими правилами він здійснюється? Чи правильно суд апеляційної інстанції вирішив питання щодо повороту виконання?

15. 24 листопада 2005 р. Жовтневий районний суд м.Харкова постановив рішення про задоволення позову Нагорного до Холодногірської виправної колонії № 18 про стягнення заробітної плати, заборгованості по продовольчому пайку та компенсації за затримку виплати заробітної плати всього на суму 4 286 грн 79 коп. Рішення набуло законної сили.
14 квітня 2006 р. Нагорний з’ясував, що виконавче провадження відкрите, але жодних дій щодо примусового виконання зазначеного рішення не здійснено. Нагорний звернувся до адвоката з проханням роз’яснити, у який спосіб можливо захистити його права.
Сформулюйте відповідь адвоката. Яким чином оскаржується бездіяльність державних виконавців, ким та в якому порядку розглядаються ці скарги? Визначте строки пред’явлення виконавчого листа до виконання, строки здійснення виконавчого провадження та окресліть порядок та умови здійснення виконавчого провадження.
16. У березні 2006 р. Б. звернулася до суду із заявою, в якій просила поновити судові провадження – дві цивільні справи за її позовами до Ясинуватської дільниці енергопостачання про зняття дисциплінарних стягнень і стягнення преміальних винагород та поновлення на роботі і стягнення середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу, які були утилізовані у зв’язку із закінченням строку зберігання. Відновлення проваджень потрібно для оскарження судових рішень у цих справах.
Рішенням Ясинуватського міського суду Донецької обл. від 23 травня 2006 р., залишеним без зміни ухвалою  апеляційного суду Донецької обл.від 3 липня 2006 р., у задоволенні заяви відмовлено. У касаційній скарзі Б. просить скасувати постановлені у справі рішення, посилаючись на неповне з’ясування судом обставин справи.
Суд касаційної інстанції визнав за необхідне касаційну скаргу задовольнити з таких підстав. Суд, відмовляючи Б. у задоволенні заяви, виходив з того, що справи позивачки були утилізовані у зв’язку з закінченням строку зберігання і тому її вимоги задоволенню не підлягають. Проте з таким висновком суду погодитись не можна, оскільки судом не правильно витлумачено ст. 407, 408 ЦПК, чим допущено порушення норм процесуального права.
Визначте підсудність цієї справи. Чи правильне рішення суду касаційної інстанції?

17. У грудні 2006 р. Н. звернувся із заявою про відновлення втраченого судового провадження, посилаючись на те, що в квітні 1995 р. Шевченківським районним судом м. Києва йому було відмовлено в позові до ремонтно-будівельного управління № 1 “Київзеленбуд” про стягнення заробітної плати, а тепер він позбавлений можливості його оскаржити, оскільки провадження знищено, в зв’язку з закінченням строку зберігання.
Справа неодноразово розглядалась судами. Попередні судові рішення були скасовані вищестоящим судом. Залишаючи заяву без розгляду, суд, з яким погодилась і судова колегія міського суду, виходив з того, що розрахункові відомості про нарахування Н. заробітної плати за 1992 – 1995 рр. у від-повідача не збереглися, а представлених позивачем документів для відновлення судового  провадження не достатньо.
Однак із матеріалів, долучених Н. до заяви, вбачається, що, незважаючи на те, що провадження у справі знищено, збереглися оригінали судового рішення і копія ухвали судової колегії  апеляційного суду м. Києва, якою це рішення залишено без змін.
Яке рішення повинен прийняти вищестоящий суд?

18. Дроб’язко В.І. 19 березня 2007 р. звернулась до суду з заявою про відновлення втраченого судового провадження, посилаючись на те, що в 2004 р. суд розглядав справу за її позовом до Трощенко В.Д., Трощенко К.П. про поновлення порушеного права, визначення порядку користування земельною ділянкою, розташованою за адресою: м. Харків, Сімферо-польска 2.
За твердженням заявника 23 жовтня 2004 р. суд задовольнив її позов, встановив межі користування спірною земельною ділянкою.
Заявник зазначає, що їй потрібна копія рішення суду для його звернення до примусового виконання. Однак їй відмовлено у видачі копії рішення з мотивів втрати судового провадження.
Суд встановив, що з судового провадження, яке, на думку заявника, розглядав суд, не віднайдено ні одного процесуального документа, крім наданих позивачем судових повісток та заперечення відповідачів проти позову.
Допитані учасники процесу, свідки давали суперечливі показання. Так, відповідач Трощенко К.П. пояснила, що суд закрив провадження у справі, бо позивач відмовилась від позову, хоча інші учасники процесу наполягали на тому, що у справі ухвалено рішення. Свідки Павлов Н.Д. та Некрасова О.Ю. дали різні показання щодо визначення судом меж користування спірною земельною ділянкою. Із наданої довідки експертної установи, видно, що копії висновку судово-техничної експертизи не має.
Яке рішення повинен прийняти суд? Складіть резолютивну частину судового рішення.

 

ТЕМА 21. ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ

План

 1. Умови визнання та виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню.
 2. Строки пред’явлення рішення іноземного суду до примусового виконання.
 3. Суди, що розглядають справи про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду.
 4. Порядок подання клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду.
 5. Вимоги до клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду.
 6. Розгляд клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду.
 7. Підстави для відмови у задоволенні клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду.
 8. Оскарження ухвали суду про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду.
 9. Звернення до примусового виконання рішення іноземного суду.
 10. Умови визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню.
 11. Порядок подання клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню.
 12. Розгляд клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню.

 

Перелік ключових термінів та понять теми

Рішення іноземного суду, визнання рішення іноземного суду, виконання рішення іноземного суду.

 

ТЕМА 22. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ

План

 1. Процесуальні права та обов’язки іноземних осіб.
 2. Процесуальна правоздатність і дієздатність іноземців та осіб без громадянства.
 3. Процесуальна правоздатність іноземних юридичних осіб та міжнародних організацій.
 4. Позови до іноземних держав та міжнародних організацій.
 5. Дипломатичний імунітет.
 6. Підсудність судам України цивільних справ у спорах, в яких беруть участь іноземці, а також у спорах, в яких хоча б одна із сторін, які беруть участь у спорі, проживає за кордоном.
 7. Порядок виконання судових доручень іноземних судів і звернення судів України з дорученнями до іноземних судів.
 8. Провадження виконавчих дій щодо іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб.

 

Перелік ключових термінів та понять теми

Іноземці, особи без громадянства, консул, міжнародні організації, дипломатичний імунітет.


Практичні завдання

Задача 1.

Ряжицький пред’явив позов до Ліхнерова, громадянина Чеської Республіки, про відшкодування заподіяної шкоди. Ліхнеров доручив представляти свої інтереси консулу.
Хто може бути представниками іноземних громадян в судах України? Визначте права консула.

Задача 2.

Ященко, одружившись з Лідовским, громадянином Республіки Польща, проживала разом з чоловіком у своїх батьків в м. Києві. Однак подружнє життя не склалося і Лідовський виїхав з України. Ященко вирішила пред’явити до суду вимоги про розлучення і стягнення аліментів на їх п’ятирічну дочку Олену.
Визначте підсудність цієї справи.

 

ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

 1. Цивільне процесуальне право: поняття, предмет, метод і система.
 2. Цивільне процесуальне законодавство.
 3. Наука цивільного процесуального права.
 4. Цивільне судочинство, його завдання, стадії та види.
 5. Поняття принципів цивільного процесуального права, їх класифікація.
 6. Принцип колегіальності і одноособовості розгляду цивільних справ.
 7. Принцип гласності та відкритості судового розгляду.
 8. Принцип змагальності сторін.
 9. Принцип диспозитивності цивільного судочинства.
 10. Принцип безпосередності судового розгляду.
 11. Поняття цивільних процесуальних правовідносин. Підстави та передумови їх виникнення.
 12. Елементи цивільних процесуальних правовідносин.
 13. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин, їх класифікація.
 14. Склад суду.
 15. Відвід судді, його наслідки.
 16. Цивільно-процесуальна правосуб’єктність.
 17. Поняття сторін в цивільному процесі. Їх процесуальні права та обов’язки.
 18. Процесуальна співучасть.
 19. Умови, порядок і правові наслідки заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідачів.
 20. Поняття та види третіх осіб у цивільному процесі.
 21. Процесуальне правонаступництво, його види.
 22. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.
 23. Поняття представництва в суді та його види.
 24. Законні представники.
 25. Особи, які можуть і які не можуть бути представниками в суді.
 26. Повноваження представника в суді. Документи, що стверджують повноваження представників.
 27. Поняття, значення та види цивільної юрисдикції.
 28. Поняття, значення та види підсудності цивільних справ.
 29. Територіальна підсудність та її види.
 30. Передача справи з одного суду до іншого.
 31. Поняття процесуальних строків, їх види.
 32. Обчислення процесуальних строків.
 33. Зупинення, поновлення та продовження процесуальних строків.
 34. Наслідки пропущення процесуальних строків.
 35. Поняття і види судових витрат у цивільному процесі, їх значення.
 36. Судовий збір: поняття, розмір, порядок сплати.
 37. Ціна позову, порядок її визначення.
 38. Витрати, пов’язані з розглядом судової справи.
 39. Витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.
 40. Відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру або звільнення від їх оплати.
 41. Розподіл судових витрат між сторонами.
 42. Поняття і види заходів процесуального примусу.
 43. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу.
 44. Поняття доказів, їх класифікація.
 45. Поняття доказування, його стадії.
 46. Предмет доказування. Підстави звільнення від доказування.
 47. Належність і допустимість доказів.
 48. Судові доручення щодо збирання доказів.
 49. Порядок дослідження та оцінки доказів у цивільному процесі.
 50. Підстави, способи і порядок забезпечення доказів.
 51. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників.
 52. Показання свідка. Особи, які не підлягають допиту як свідки.
 53. Письмові докази.
 54. Речові докази, їх зберігання, огляд і повернення.
 55.  Висновок експерта.
 56. Порядок призначення та проведення експертизи.
 57. Суть і значення наказного провадження.
 58. Поняття і зміст судового наказу.
 59. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу.
 60. Підстави для відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу, її наслідки.
 61. Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу.
 62. Набрання судовим наказом законної сили та його скасування.
 63. Поняття і суть позовного провадження.
 64. Поняття позову, його елементи та види.
 65. Форма і зміст позовної заяви.
 66. Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви.
 67. Відкриття провадження у справі. Правові наслідки порушення цивільної справи в суді.
 68. Зустрічний позов. Форма і зміст зустрічної позовної заяви.
 69. Заперечення відповідача проти позову.
 70. Об’єднання та роз’єднання позовів.
 71. Підстави і види забезпечення позову.
 72. Мета та значення провадження у справі до судового розгляду, його завдання, зміст і процесуальний порядок.
 73. Попереднє судове засідання, строк його проведення.
 74. Судові повістки, їх зміст і порядок вручення.
 75. Судовий розгляд як стадія цивільного процесу.
 76. Підготовча частина судового розгляду.
 77. Розгляд справи по суті.
 78. Судові дебати.
 79. Ухвалення і проголошення рішення суду.
 80. Заочний розгляд справи, умови та порядок його проведення.
 81. Порядок розгляду заяви про перегляд заочного рішення.
 82. Відкладення розгляду справи або оголошення перерви в її розгляді.
 83. Зупинення провадження у справі.
 84. Закриття провадження у справі.
 85. Залишення заяви без розгляду.
 86. Фіксування судового засідання технічними засобами.
 87. Журнал судового засідання.
 88. Порядок складання та оформлення протоколів про окремі процесуальні дії.
 89. Поняття і види судових рішень.
 90. Ухвали суду першої інстанції.
 91. Рішення суду.
 92. Виправлення недоліків рішення судом, що його постановив.
 93. Поняття і суть окремого провадження. Порядок розгляду справ окремого провадження.
 94. Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.
 95. Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.
 96. Розгляд судом справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою.
 97. Розгляд судом справ про усиновлення.
 98. Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.
 99. Розгляд судом справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі.
 100. Розгляд судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність.
 101. Розгляд судом справ про визнання спадщини відумерлою.
 102. Розгляд заяви про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку.
 103. Розгляд судом справ про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу.
 104. Розгляд судом справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.
 105. Суть і значення апеляційного провадження.
 106. Право апеляційного оскарження, порядок його реалізації.
 107. Порядок прийняття апеляційної скарги, підготовка її до розгляду.
 108. Межі та порядок розгляду справи апеляційним судом.
 109. Повноваження апеляційного суду.
 110. Ухвала та рішення апеляційного суду.
 111. Суть і значення касаційного провадження.
 112. Право касаційного оскарження, порядок його реалізації.
 113. Підготовка справи до касаційного розгляду. Попередній розгляд справи.
 114. Межі та порядок розгляду справи судом касаційної інстанції.
 115. Повноваження суду касаційної інстанції.
 116. Рішення та ухвала суду касаційної інстанції.
 117. Право та підстави оскарження судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами.
 118. Порядок провадження у зв’язку з винятковими обставинами.
 119. Підстави перегляду справи у зв’язку з нововиявленими обставинами.
 120. Порядок розгляду заяви про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами.
 121. Добровільне та примусове виконання судових рішень.
 122. Звернення судових рішень до виконання.
 123. Учасники виконавчого провадження.
 124. Місце, строки, порядок та умови здійснення виконавчого провадження.
 125. Негайне виконання судових рішень.
 126. Відстрочка і розстрочка виконання, зміна чи встановлення способу і порядку виконання.
 127. Поворот виконання: поняття, порядок вирішення питання, строк подання заяв.
 128. Судовий контроль за виконанням судових рішень.
 129. Відновлення втраченого судового провадження.
 130. Позови до іноземних держав та міжнародних організацій. Дипломатичний імунітет.
 131. Виконання судових доручень іноземних судів і звернення судів України з дорученнями до іноземних судів.
 132. Провадження виконавчих дій щодо іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб.
 133. Виконання рішень іноземних судів і арбітражів.
 134. Визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню, їх умови.

Визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню, його умови.

6. Самостійна робота

N
з/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Способи захисту цивільних прав.

(2 год.)

2.

Наука цивільного процесуального права. 

(2 год.)

3.

Зміст окремих принципів цивільного процесуального права.

(2 год.)

4.

Об’єкт і зміст цивільних процесуальних правовідносин.

(2 год.)

5.

Питання про дотримання правил підсудності.

(1 год.)

6.

Процесуальне правонаступництво.

(2 год.)

7.

Інші учасники цивільного процесу.

(1 год.)

8.

Процесуальна характеристика третіх осіб, які не заявляють самостійні
вимоги на предмет спору.

(2 год.)

9.

Значення представництва у цивільному процесі.

(2 год.)

10.

Зупинення, поновлення і продовження цивільних процесуальних строків.

(2 год.)

11.

Нормативно-правові акти, що регулюють порядок сплати і розмір
судового збору.

(2 год.)

12.

Забезпечення доказів.

(2 год.)

13.

Поняття заходів процесуального примусу, їх види.

(2 год.)

14.

Забезпечення по зову. 

(2 год.)

15.

Заходи забезпечення позову.

(2 год.)

16.

Процесуальні наслідки пред’явлення позову до суду.

(2 год.)

17.

Судові виклики та повідомлення.

(2 год.)

18.

Фіксування цивільного процесу.

(2 год.)

19.

Окремі ухвали суду.

(2 год.)

20.

Ухвалення додаткового рішення.

(2 год.)

21.

Оскарження заочного рішення суду.

(2 год.)

22.

Законна сила судового наказу.

(2 год.)

23.

Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання
фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та
поновлення цивільної дієздатності.

(2 год.)

24.

Визнання фізичної  особи  безвісно  відсутньою  чи  оголошення  її
померлою.

(2 год.)

25.

Суть та значення апеляційного провадження.

(2 год.)

26.

Право апеляційного оскарження та порядок його реалізації.

(2 год.)

27.

Підготовка та порядок розгляду справи апеляційним судом.

(2 год.)

28.

Суть та значення касаційного провадження. 

(2 год.)

29.

Право касаційного оскарження та процесуальний порядок його реалізації.

(2 год.)

30.

Повноваження Верховного суду при розгляді справи.

(2 год.)

31.

Характерні риси нововиявлених обставин.

(2 год.)

32.

Судовий контроль за виконанням судових рішень.

(2 год.)

33.

Поворот виконання.

(2 год.)

34.

Порядок дослідження судом пояснень сторін та показань свідків.

(2 год.)

35.

Речові докази та порядок їх дослідження.

(2 год.)

36.

Експертиза у цивільному процесі.

(2 год.)

37.

Строки оскарження судових рішень та ухвал.

(2 год.)

38.

Строки розгляду цивільних справ у суді.

(2 год.)

39.

 Строки підготовки цивільних справ до розгляду.

(2 год.)

40.

Своєчасність розгляду справ як завдання цивільного судочинс­тва відповідно до норм нового ЦПК України.

(2 год.)

 

 

 

 

 

Поділитись матеріалом у соціальних мережах:
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Коментарі із Facebook

Залишити відповідь