НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ «КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

Підготувала: Радуль Т.Й.

 

 Скачати

 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Конституційний процес»є забезпечення оволодіння студентами основними положеннями Конституції України та конституційного законодавства, усвідомленні процедури реалізації конституційно-процесуальних норм, освоєнні сутності та змісту основних засад здійснення державного будівництва  в Україні та порядку утворення і організації діяльності органів місцевого самоврядування. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Конституційний процес» єзасвоєння основних теоретичних положень науки конституційного права; оволодіння сучасною конституційно-правовою термінологією; вивчення системи конституційного законодавства України; поглиблене вивчення таких важливих  конституційно-правових інститутів та явищ  як:  виборчий порядок України (обрання Глави держави, формування парламенту, обрання депутатів, голів місцевих рад),  інститут прямої демократії (зокрема, реалізацію громадянами України права на участь в референдумах, порядок створення та функціонування органів самоорганізації населення тощо), реалізацію основоположних прав та свобод особи і громадянина в Україні; організацію діяльності Верховної Ради України та її органів (в т.ч. – законодавчий процес, діяльність парламентських комітетів та комісій), порядок організація діяльності органів місцевого самоврядування, депутатів та голів місцевих рад,  конституційне провадження в Україні.; узагальнення закономірностей, тенденцій та практики функціонування конституційно-правових інститутів; формування у студентів творчої особистості і демократичного світогляду на основі засвоєння світових цінностей конституціоналізму та вітчизняного конституційно-правового досвіду; підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих правознавців.


Урезультатівивченнянавчальноїдисципліни студент повинен
знати:
– особливості політико-правової природи та змісту поняття конституційно-процесуальне право, специфіку  інститутів та норм  конституційно-процесуального права України;
– специфіку регулювання процесу державного будівництва на різних стадіях;
– зміст понять  процедура формування органів держави, вибори, виборчий процес, суб’єкти, принципи, стадії та етапи виборчого процесу, особливості використання виборчих систем при формуванні органів держави та місцевого самоврядування;
– порядок організації, призначення та проведення всеукраїнського та місцевих референдумів;
– порядок скликання та проведення сесій Верховної Ради  України, особливості скликання першої та позачергової сесій парламенту, реалізація установчої, контрольної та фіскальної функції, порядок формування органів держави;- порядок проведення сесій місцевих рад, вирішення радами питань місцевого значення, проведення в життя рішень органів виконавчої влади, прийняття рішень радами, організацію роботи постійних комісій ради, утворення та організацію роботи тимчасових та контрольних комісій ради;
– форми роботи народних депутатів України, реалізацію права на депутатський запит та звернення, процедуру утворення депутатських об’єднань у Верховній Раді України;
– порядок і процедуру вирішення питань, пов’язаних з проведенням конституційної реформи, стадії конституційного процесу;
– поняття  правотворчого та  законодавчого процесу, порядок здійснення законодавчої процедури, підготовка законопроектів, їх експертиза, порядок розгляду і прийняття законопроектів, підписання законів та їх оприлюднення;
– підстави і порядок набуття та припинення громадянства та реалізація конституційних прав громадянами України.

вміти:
– аналізувати норми Конституції України та чинного законодавства України;
– правильно користуватися конституційно-правовою термінологією;
– охарактеризувати предмет конституційно-процесуального права України;
– аналізувати конституційно-процесуальні норми з точки зору їх структури та змісту;
– визначати види виборів та виборчих систем, тлумачити  новели виборчого законодавства, охарактеризувати особливості використання виборчих систем при формуванні органів державної влади та місцевого самоврядування;
– аналізувати  порядок проведення всеукраїнського та місцевих референдумів;
– характеризувати процедуру реалізації повноважень парламенту, глави держави, уряду та інших органів виконавчої влади, судів загальної та конституційної юрисдикції;
– характеризувати  процедуру реалізації права громадян на участь у місцевому самоврядуванні.

 

 

 

 


Рекомендована література
Нормативно-правові акти

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 31. – Ст. 429.
 3. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 38. – Ст. 502.
 4. Закон України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 р. № 2235-ПІ (із змін.) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 13.- Ст. 65; 2005. – № 30. – Ст. 408.; 2007. –  № 33 –  ст.442.
 5. Закон України «Про об’єднання громадян» від 16 червня 1992 р. № 2460-ХІІ (із змін.) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – Ст. 504; 1993. – № 46. – Ст. 427; 1998. – № 10. – Ст. 36; 1999. – № 26. – Ст. 220; 2001. – № 9. – Ст. 38; 2001. – № 44. – Ст. 232; 2003. – № 27. – Ст. 209; 2003. – № 30. – Ст. 247; 2005. – № 11. – Ст. 205; 2005. – №51.-Ст. 550; 2006. – № 26. – Ст. 215; 2008. – № 25. – Ст. 240; 2009. – № 32-33. – Ст. 485.
 6. Закон України «Про політичні партії в Україні» від 5 квітня 2001 р. № 2365-Ш // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 23. – Ст. 118; 2004. – № 15. – Ст. 218; 2004. – № 27-28. – Ст. 366; 2005.- № 34. – Ст. 437; 2005. – № 38-39. – Ст. 449; 2007. – № 7-8. – Ст. 66.; 2008. – № 5-6, 7-8. – Ст. 178; 2009. – № 36-37. – Ст. 511.
 7. Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» від 3 липня 1991 р. № 1286-ХІІ (із змін.) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 33. – Ст. 443; 1992. – № 35. – Ст. 515; 2001. – № 49. – Ст. 259.
 8. Закон України «Про Центральну виборчу комісію» від 30 червня 2004 р. № 1932-1V // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 36. – Ст. 448; 2007. – № 7-8. – Ст. 66; 2007. – № 13. – Ст.134; 2007. – №  20. – Ст. 282; 2007. – № 28. – Ст. 382.
 9. Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 17 листопада 2011 р. № 4061-УІ //  Голос України. – від 10.12.2011. – № 234.
 10. Закон України «Про вибори Президента України» від 5 березня 1999 р. №474-ХІУ в ред. Закону від 18 березня 2004 р. № 1630-1V // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 20-21. – Ст. 291.; 2009. – № 36-37.- ст.511; 2009. – № 50. – Ст. 754; 2010. – № 13. – Ст. 127.
 11. Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 10 липня 2010  № 2487-VI // Голос України вiд 31.07.2010 – № 141.
 12. Закон України «Прокомітети Верховної Ради України» вiд 04 квітня 1995 р. № 116/95-ВР в ред. Закону № 3277-IV від 22 грудня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 17. – Ст. 146; 2009. – № 4. – Ст. 34.
 13. Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» вiд 10 лютого 2010  № 1861-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 14-15, №  16-17. – Ст. 133.
 14. Закон України «Про статус народного депутата України» від 17 листопада 1992 р. № 2790-ХІІ (в ред. Закону від 22 березня 2001 р. № 2328-Ш), із змін. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 42. – Ст. 212; 2002. – № 35. – Ст. 264; 2002. – № 43. – Ст. 314; 2004. – № 22. – Ст. 315; 2005. – № 9. – Ст. 173; 2005. – № 4. – Ст. 100; 2005. – № 34. – Ст. 445; 2006. – № 22. – Ст. 180; 2006. – № 9, 10-11. – Ст. 96; 2007. – № 7-8. – Ст. 66; 2008. – № 5-6, 7-8. – Ст. 78; 2009. – № 26. – Ст. 318; 2009. – № 36-37. – Ст. 511; 2009. – № 38. – Ст. 535.
 15. Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» від 23 грудня 1997 р. № 776/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 20. – Ст. 99.
 16. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 7 жовтня 2010 р. № 2591-VI // Офіційний вісник України. – 2010 р. – № 79. – Ст. 2792.
 17. Закон України „Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 р. № 586-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21 – Ст. 190; 2001. – № 31. – Ст. 149; 2001. – № 32. – Ст. 172; 2003. – № 24. – Ст. 159; 2004. – № 6.- Ст. 138; 2004. – № 23. – С. 123; 2006 – № 12. – Ст. 104; 2007. – № 11. – Ст. 94; 2007. – № 34. – Ст. 444; 2008. – № 27-28. – Ст. 253; 2009. – № 24. – Ст. 297; 2010. – № 8. – Ст. 54; 2010. – № 10. – Ст. 107.
 18. Закон України «Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим» // Відомості Верховної Ради України. – 1999. –  №  5-6. –  ст.43.
 19. Закон України «Про столицю України – місто-герой Київ» від 15 січня 1999 р. № 401-ХІУ // Відомості Верховної Ради України. – 1999. -№11.-Ст.79; 2007. -№ 34.-Ст.444; 2008. -№5-6; 7-8.-Ст.148; 2008. -№ 48.-Ст.358; 2009. -№ 19.-Ст.257.
 20. Закон України «Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим» від 22 грудня 2006 р. № 533-V // Відомості Верховної Ради України. – 2007 – № 14. – Ст. 168.
 21. Закон України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим» від 10 лютого 1998 р. № 90/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 29. – Ст. 191; 2007. – № 13. – Ст. 134; 2009. – № 31. – Ст. 460.
 22. Закон України «Про Раду Міністрів Автономної Республіки Крим» від 16 червня 2011 р. № 3530-VI // Офіційний вісник України. – 2011. – № 53. – Ст. 2090.
 23. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР ( із змін.) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №24. – Ст. 170; 1998. – № 48. – Ст. 292; 1999. – №41. – Ст. 372; 2000. – № 9. – Ст. 67; 2000. – № 46. – Ст. 393; 2001. – № 9. -Ст. 39; 2001. – № 31. – Ст. 149; 2001. – № 32. – Ст. 172; 2001. – № 33. – Ст. 175; 2001. – № 49. – Ст. 259; 2003. – № 4. – Ст. 31; 2003. – № 24. – Ст. 159; 2003. – № 27. – Ст. 209; 2003. – № 28. – Ст. 216; 2003. – № 37. – Ст. 301; 2003. – № 45. – Ст. 360; 2004. – № 9. – Ст. 79; 2004. – № 15. – Ст. 228; 2004. – № 19. – Ст. 259; 2004. – № 23. – Ст. 323; 2005. – № 9. – Ст. 172; 2005. – № 7-8. – Ст. 162; 2005. – № 18-19. – Ст. 267; 2005. – № 21. -Ст. 303; 2006. – № 2-3. – Ст. 35; 2006. – № 12. – Ст. 104; 2007. – № 15. – Ст. 194; 2007. – № 20. – Ст. 282; 2007. – № 25. – Ст. 340; 2008. – № 27-28. – Ст. 253; 2008. – № 48. – Ст. 358; 2009. – № 6. – Ст. 19; 2009. – № 19. – Ст. 260; 2009. – № 32-33. – Ст. 485; 2009. – № 36-37. – Ст. 511; 2009. – № 38. – Ст. 534; 2010. – № 10. – Ст. 107; 2010. – № 18. – Ст. 141; 2010. – № 34. – Ст. 486.
 24. Закон України «Про асоціації органів місцевого самоврядування» від 16 квітня 2009 року № 1275-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 38. – Ст. 534.
 25. Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» від 11 липня 2002 р. № 93-ІУ (із змін.) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. -№ 40. – Ст. 290; 2004. – № 14. – Ст. 196; 2004. – № 22. – Ст. 316; 2005. -№51. – Ст. 552; 2006. -№  16. – Ст. 133; 2006. -№ 21. – Ст. 171; 2007. -№ 12. – Ст. 110; 2007. – № 13. – Ст. 134; 2009. – № 19. – Ст. 260.
 26. Закон України “Про державну службу” від 17. 11.2012р.

 

Базова

   • Виборче право України. Навчальний посібник / За ред. В.Ф.Погорілка, М.І.Ставнійчук – К.: Парламентське видавництво, 2003.- 383 с.
   • Годованець В.Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій. -К.:МАУП,2000.
   • Журавський В.С., Серьогін В.О., Ярмиш О.М. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Концерн „Видавничий дім „Ін Юре”, 2003. – 672.
   • Коментар до Конституції України / Ред. кол.: В.Ф. Опришко
    (голова),  Л.Є.  Горьовий,  М.І.  Корнієнко  та  ін.  – К.:  Ін-т  зак-ства
    Верховної Ради України, 1996.
   • Конституційне право України: Підручник / За ред. Ю.М. Тодики,
    В.С. Журавського. – К.: Ін Юре, 2003.
   • Конституційне     право     України:     Хрестоматія     /     У поряд.
    В.С. Журавський, Ю.М. Тодика. – К.: Ін Юре, 2003.
   • Науково-практичний коментар Закону України «Про вибори Президента України» / За ред. Ю.Б.Ключковського. – К.: Парламентське видавництво, 2004. – 408 с.
   • Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Референдуми в Україні: історія та сучасність: Монографія.- К.: Ін-т держави і права НАН України, 2000.- 248 с.
   • Теліпко В.Е. Конституційне та конституційне процесуальне право України: навч. посіб. Для студ. вищ. навч. зал. / В.Е. Теліпко. – К.: Центр учбової літератури,  2009. – 568 с.
   • Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – 2-е
    вид. – К.: Юрінком Інтер, 2004.
   • С.Л.Лисенков. Основи конституційного процесуального права. Навчальний посібник.-К.:»Юрисконсульт», 2007.-270с.

Додаткова спеціальна література.

   1. Агафонов  С.  Правовий  статус  Президента України  // Право
    України. – 2000. – № 9 . – С.24-26.
   2. Барабаш Ю.Г. Парламентський контроль в  Україні (конституційно-правовий аспект): Монографія. – X.: Легас, 2004.
   3. Білоскурська О. Щодо  поняття  конституційних обов’язків //
    Право України. – 2004. – № 10. – С.85-88.
   4. Богданова    Н.А.  Система    науки    конституционного    права: Монография. -М.: Юристь, 2001.
   5. Букач В. Зміст конституційних політичних прав і свобод громадян // Право України. – 2001. – № 9. – С.21-23.
   6. Виборче    право   України:   Навчальний   посібник   /   За   ред. В.Ф. Погорілка, М.І. Ставнійчук. – К.: Парламентське вид-во, 2003.
   7. Дахова 1.1. Поняття компетенції Кабінету Міністрів України // Право і безпека. -2003. -Т.2. -№ 1. – С.16-19.
   8. Дахова І.І. Поняття компетенції Кабінету Міністрів України //
    Право і безпека.- 2003. -Т.2. -№ 1. – С. 16-19.
   9. Ковальчук О. Стадії виборчого процесу в Україні // Вісник Луганського інституту внутр. справ МВС України. – 2001. -№2-С. 89-97.
   10. Козюбра М.І. Конституційно-правова відповідальність: ознаки, підстави, суб’єкти // Право України . – 2001. – № 2. – С.92-95,118.
   11. Козюбра М.Виборчий процес, право, правосуддя.//Вибори та демократія, 2005, №2.
   12. Коломієць Т.В. Теоретичні засади конституціоналізму // Вісник
    Національного університету  внутрішніх  справ.  –  2002.  – №   10.  – С.135-140.
   13. Копиленко О.Л. Автономна Республіка Крим: проблеми правового статусу. – К.: Таксон, 2002.
   14. Лінецький С.Проблемивдосконаленнязаконодавства про референдум // ЮридичнийвісникУкраїни. -1999.-№14.
   15. Майданик О. Поняття і суиність парламентського контролю // Право України, – 2004. – № 10. – С.12-25.
   16. Марцеляк  О.В.   Комітети   Верховної  Ради   України:   система,
    структура та роль у здійсненні основних функцій парламенту // Право і
    безпека. – 2005. – Т.4. – № 4. – С.7-10.
   17. Мельник Ю. Окремі аспекти положень виборчого законодавства України в процесі організації підготовки та проведення виборів Президента України в окремому закордонному виборчому окрузі.//Вибори та демократія, 2005, №1.
   18. Місцеве самоврядування в Україні в умовах становлення правової
    держави: Монографія / За ред. Ю.М. Тодики, В.А. Шумілкіна. – X.:
    Одіссей, 2004.
   19. Перепелюк В. Конституційні процедури. Державно-процесуальне право: Навчальний посібник.- Чернівці: Рута, 2004. – с. 8 -61.
   20. Шаповал В.М. Парламентаризм і законодавчий процес в Україні: Навч.посіб. – К.:УАДУ, 2000.- 216 с.
   21. Шаповал В. Конституційні механізми реалізації народного суверенітету // Вісник Конституційного Суду України. – 2004. № 5.-  С.77- 97;  № 6. – С.83-102.

 

 

 

ПРОГРАМА КУРСУ
МОДУЛЬ №1.

.
Змістовий модуль 1. Основитеоріїконституційно-процесуального права України.

Тема 1. Конституційно-процесуальне право України як галузь права, наука та навчальнадисципліна.

Вступ до навчального курсу «Конституційно-процесуальне право України». Поняття і предмет «Конституційно-процесуального права України»  – як галузі права. «Конституційно-процесуальне право України» і «Конституційне право України»: спільне і відмінне у сутності понять та предметі правового регулювання. Метод правового регулювання даної галузі.   Місце конституційно-процесуального права  в національній системі права України, зміст зв’язків  з іншими галузями права. Системно-структурна характеристика «Конституційно-процесуального права України» як галузі права та законодавства.  Конституційно-процесуальні норми, їх особливості та класифікація. Відмінності норм конституційно-процесуального права від норм матеріального права та процесуальних норм інших галузей права. Проблеми реалізації конституційно-процесуальних норм.  Конституційно-процесуальні відносини: поняття та зміст, суб’єкти та об’єкти. Юридичні факти. Конституційно-процесуальні строки: поняття, види, початок і перебіг. Поняття та види конституційних процедур. Відповідальність у конституційно-процесуальному праві. Джерела «Конституційно-процесуального права України». Конституція України  – як основа джерельної бази курсу «Конституційно-процесуального права України». Поняття і предмет «Конституційно-процесуального права України» – як галузевої юридичної  науки. Методологія, конкретні методи дослідження та завдання даної науки.«Конституційно-процесуальне право України»  – як навчальна дисципліна.

 

Тема 2. Державотворчийпроцес в Україні.

Реалізація права нації на самовизначення та входження до державних федеративних і конфедеративних утворень або виходу з них. Суб’єкт і об’єкт державотворення. Фактори, які впливають на процес державотворення. Принципи державотворення. Стадії державотворення. Рішення і акти державотворення. Державотворчий процес в Україні. Прийняття Декларації про державний суверенітет України. Припинення діяльності СРСР та проголошення незалежності союзних республік. Відновлення Автономної Республіки Крим в Україні. Правове закріплення незалежності України  та формування ознак державності. Прийняття Конституції України 1996 року.  Розбудова української держави.

 

Модуль 2

Змістовий модуль 2.Виборчий та референдумний процеси в Україні.

 

Тема 3. Виборчийпроцес в Україні.

Вибори, як процес формування представницьких органів, обрання службових осіб. Класифікація виборів. Законодавче регулювання порядку проведення виборів. Джерела виборчого процесу України. Реалізація принципів виборчого права та процесу. Поняття виборчого процесу. Засади виборчого процесу. Виборча кампанія та її стадії: підготовча, основна, агітаційна, підсумкова. Визнання виборів такими, що не відбулися або недійсними. Гласність при підготовці і проведенні виборів. Фінансове і матеріально-технічне забезпечення виборів.

Тема 4. Порядок виборів Президента України.

 

Конституційно-правові основи організації і проведення виборів Президента України. Проведення заходів по підготовці виборів Президента України.  Порядок призначення виборів Президента України. Утворення виборчих округів та виборчих  дільниць. Система та порядок створення виборчих комісій. Організація роботи виборчих комісій. Порядок складання списків виборців на виборах Президента України. Порядок висування претендентів на кандидати у Президенти України. Організація роботи по збиранню підписів на підтримку претендента. Формування ініціативних груп та груп підтримки. Процедура перевірки відповідності оформлення підписних листів вимогам Закону. Реєстрація кандидатів у Президенти України. Визначення довірених осіб кандидата в Президенти України. Вирішення спірних питань щодо відповідності підписних листів. Забезпечення гарантій діяльності кандидатів у Президенти України. Передвиборча програма кандидата у Президенти України. Організація і порядок підбиття підсумків голосування на виборах Президента України. Встановлення і опублікування результатів виборів Президента України. Повторне голосування. Повторні вибори Президента України.

Тема 5. . Організація виборів народних депутатів України.

 

Конституційні засади  пропорційної виборчої системи України. Процесуальні основи реалізації принципів виборчої системи України. Види  та  порядок призначення виборів народних депутатів України. Порядок утворення виборчих та виборчих дільниць. Склад, порядок утворення та організація  роботи виборчих комісій. Списки виборців. Порядок складання списків виборців. Ознайомлення громадян із списками виборців. Забезпечення виборчого права громадян при зміні місця свого проживання. Порядок формування списків кандидатів від політичних партій та їх реєстрація. Гарантії діяльності кандидатів у народні депутати України та політичних партій, які беруть участь у виборчому процесі: недоторканість кандидатів, право на проведення  передвиборчої агітації, діяльність довірених осіб. Процесуальні основи організації та проведення передвиборчої агітації. Особливості порядку  використання коштів Державного бюджету, коштів політичних партій та виборчих блоків, інших коштів під час проведення передвиборчої агітації. Процедура вирішення спорів щодо передвиборчої агітації.     Організація і порядок голосування.  Порядок  підрахунку голосів та визначення результатів виборів. Виборчий бар’єр та процедура розподілу депутатських мандатів. Реєстрація депутатів. Опублікування підсумків виборів.

Тема 6. Порядок діяльності Верховної Ради України.

Верховна Рада в механізмі державної владиУкраїни.Система правової регламентації діяльності Верховної Ради України.Порядок організації і проведення сесій Верховної Ради України.Організація розгляду питань і прийняття рішень на пленарних засіданнях Верховної Ради України. Процедури обрання і дострокового припинення повноважень Голови Верховної Ради України та його заступників.Законодавча процедура у Верховній Раді України. Поняття, система правової регламентації та стадії законодавчої процедури у Верховній Раді України..Поняття законодавчої ініціативи і процедура її здійснення.Розгляд законодавчих пропозицій у комітетах і комісіях Верховної Ради України. Розгляд законопроектів у першому, другому і третьому читаннях.Опублікування і введення в дію законів.Подолання Президентського вето у Верховній Раді України..Розгляд питань і прийняття актів у Верховній Раді України за спеціальними процедурами
Поняття спеціальних парламентських процедур та система їх правової регламентації..Особливості процедури розгляду і затвердження Державного бюджету України..Процедура розгляду питань про воєнний та надзвичайний стан…Процедура усунення Президента України з поста в порядку імпічменту..Порядок утворення та діяльності комітетів і комісій Верховної Ради України..Нормативні засади створення та діяльності комітетів Верховної Ради України..Процедура створення комітетів Верховної Ради України..Організаційні форми і порядок діяльності комітетів Верховної Ради України.. Особливості порядку утворення і діяльності тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України..Організація роботи народних депутатів України.

 

Тема 7.  ОрганізаціявиборівдепутатівВерховної Ради АРК, місцевих рад, сільських, селищних, міськихголів
Конституційні основи  проведення виборів депутатів та голів органів місцевого самоврядування (сільських, селищних, міських, районних, районних у містах та обласних рад -надалі місцевих Рад). Використання мажоритарної та пропорційної виборчих систем для формування місцевих рад. Порядок і строки призначення виборів депутатів і голів рад. Утворення виборчих округів, виборчих дільниць. Процедура формування виборчих комісій та оскарження їх рішень і дій. Складання списків виборців та виправлення неправильностей у списку виборців. Порядок висування кандидатів. Особливі вимоги до кандидата на посаду голови ради. Реєстрація кандидатів, скасування рішення про реєстрацію кандидата. Довірена особа кандидата, заміна довіреної особи. Процедура реалізації гарантій діяльності кандидатів. Організація і проведення передвиборної агітації. Передвиборна програма. Обмеження у проведенні передвиборної агітації. Порядок голосування і встановлення результатів виборів депутатів і голів сільських, селищних, міських рад. Особливості організації виборів депутатів Верховної Ради АРК, голів районних та обласних Рад. Особливості організації виборів у новоутворених  адміністративно-територіальних одиницях.

Тема 8. Референдумнийпроцес в Україні.

 

Конституційно-правові основи реалізації в Україні основних форм безпосередньої демократії. Референдум – як інститут конституційно-процесуального права України. Порядок призначення Всеукраїнського референдуму. Особливості призначення Всеукраїнського референдуму за народною ініціативою. Порядок утворення ініціативних груп з проведення референдумів. Реєстрація ініціативних  груп. Порядок організації роботи ініціативних груп та збору підписів в підтримку проведення всеукраїнського референдуму. Підрахунок зібраних голосів громадян  в підтримку проведення референдуму. Особливості порядку призначення місцевих референдумів в Україні.      Підготовка проведення місцевих референдумів. Порядок утворення та організація роботи комісій по проведенню місцевих референдумів. Організація голосування та визначення результатів референдумів.

ПЛАНИ  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

МОДУЛЬ №1.

Змістовий модуль 1. Основитеоріїконституційно-процесуального права України.

 

ТЕМА 1. . Конституційно-процесуальне право України як галузь права, наука та навчальнадисципліна.

План
1. Поняття і предмет конституційно-процесуального права як галузі права.
1.1.  Місцеконституційно-процесуального права всистемі права України.
1.2.Метод конституційногорегулювання.
2. Конституційно-процесуальнінорми, їхособливості та класифікація.
2.1.Відмінності норм конституційно-процесуального права від норм
матеріального права та процесуальних норм іншихгалузей права.
2.2.Проблемиреалізаціїконституційно-процесуальних норм.
3. Конституційно-процесуальнівідносини: поняття та зміст, суб’єкти та
об’єкти. Юридичніфакти.
4. Джерелаконституційно-процесуального права, їхоцінка та правова
характеристика.
5. Конституційно-процесуальне право як наука: становлення і розвиток.
5.1.Методологія, джерела та завдання науки конституційно-процесуального
права.
6. Процедура в конституційно-процесуальномуправі.
7. Стадійність в конституційно-процесуальномуправі.
8. Конституційно-процесуальні строки: поняття, види, початок і перебіг.
9. Конституційно-процесуальне право України як навчальнадисципліна.

 

Перелік ключових термінів та понять теми

Юридичний процес; конституційне процесуальне право; Конституція; конституційно-процесуальні відносини; конституційне процесуальне законодавство.

Практичні завдання

   1. Назвітьномери статей КонституціїУкраїни, якімістятьконституційно-процесуальнінорми (свою відповідьобґрунтуйте).

 

   1. Наведітьприкладиконституційних процедур, щорегулюютьсястаттямиКонституціїУкраїни.
   1. Визначте, яківідносинирегулюються нормами конституційно-процесуального права:

1) вчиненнядисциплінарного проступку;
2) встановленнямісцевихподатків і зборів;
3) формуваннядепутатськихгруп;
4) здійсненнядержавного контролю за органами виконавчоївлади;
5) здійсненняпарламентського контролю за дотриманням
конституційних прав і свобод людини і громадянина;
6) правовий статус іноземціввУкраїні;
7) здійсненняконституційноїюрисдикції;
8) правовий статус політичнихпартій;
9) реєстраціяполітичнихпартій як суб’єктіввиборчогопроцесу;
10) формидіяльностіорганівмісцевогосамоврядування.
4.. ЗКонституції і законівУкраїниназвіть по два прикладиконституційно-процесуальнихстроків, якіобчислюються: 1) роками;2) місяцям; 3) днями.

   1. Назвіть по два прикладиконституційно-процесуальних норм, якідіють у:

1) правотворчійсфері; 2) правозастосовчійсфері; 3) правоохороннійсфері.

Рекомендовані нормативно-правові акти і література до теми

   1. Конституція України від 28. 06. 1996.
   2. Теліпко В.Е. Конституційне та конституційне процесуальне право України: навч. посіб. Для студ. вищ. навч. зал. / В.Е. Теліпко. – К.: Центр учбової літератури,  2009. – 568 с.
   3. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – 2-е
    вид. – К.: Юрінком Інтер, 2004.
   4. С.Л.Лисенков. Основи конституційного процесуального права. Навчальний посібник.-К.:»Юрисконсульт», 2007.-270с.

 

ТЕМА 2. Державотворчийпроцес в Україні.

План
1. Припиненнядіяльності Союзу РСР та проголошеннянезалежностібувшими союзнимиреспубліками.
2. ПрийняттяДекларації про державнийсуверенітетУкраїни та Акту
проголошеннянезалежностіУкраїни.
3. ДіяльністьорганівУкраїни по реалізаціїположеньДеклараціїпро
державнийсуверенітетУкраїни. ПрийняттяКонституціїУкраїни.
4. Державотворчийпроцес в Україні: поняття, принципи, стадії
державотворення. Суб’єктдержавотворення.
5. Міжнародно-правовівимоги, умови до процесудержавотворення.
6. Політико-правові засади державотворчогопроцесу в Україні.
7. Актидержавотворення.


 

Практичні завдання
Виконатиписьмово:
КористуючисьКонституцією УРСР 1978р та КонституцієюУкраїни1996р. порівняти процедуру утворення та формидіяльностіорганівдержави.

 

Рекомендовані нормативно-правові акти і література до теми

   1. Конституція України від 28. 06. 1996.
   1. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 31. – Ст. 429.
   2. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 38. – Ст. 502.
   3. Закон України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 р. № 2235-ПІ (із змін.) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 13.- Ст. 65; 2005. – № 30. – Ст. 408.; 2007. –  № 33 –  ст.442.
   1. Закон України «Про об’єднання громадян» від 16 червня 1992 р. № 2460-ХІІ (із змін.) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. –
   2.  Конституційне     право     України:     Хрестоматія     /     У поряд.
    В.С. Журавський, Ю.М. Тодика. – К.: Ін Юре, 2003
   3. Теліпко В.Е. Конституційне та конституційне процесуальне право України: навч. посіб. Для студ. вищ. навч. зал. / В.Е. Теліпко. – К.: Центр учбової літератури,  2009. – 568 с.
   4. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – 2-е
    вид. – К.: Юрінком Інтер, 2004.
   5. С.Л.Лисенков. Основи конституційного процесуального права. Навчальний посібник.-К.:»Юрисконсульт», 2007.-270с.
   6. Коломієць Т.В. Теоретичні засади конституціоналізму // Вісник
    Національного університету  внутрішніх  справ.  –  2002.  – №   10.  – С.135-140.
   7. Шаповал В.М. Парламентаризм і законодавчий процес в Україні: Навч.посіб. – К.:УАДУ, 2000.- 216 с.

 

МОДУЛЬ № 2

Змістовий модуль 2.Виборчий та референдумний процеси в Україні.

 

ТЕМА 3. Виборчийпроцес в Україні.

План

   1. Поняття та сутність виборів.
   2. Види виборів.
   3. Порялок організації та проведення виборів в Україні.
   4. Основні процедури виборів в Україні.
   5. Якими основними актами регламентуються процедури виборів в Україні.
   6. У чому полягає різниця між мажоритарною і пропорційною виборчими системами?
   7. Назвіть основні етапи виборчого процесу в Україні.

.
Практичне завдання

1. Проаналізуйте статті Конституції України, в яких законодавчо закріплене поняття «вибори»..

   1. ГромадянинN в день виборівперебував у службовомувідрядженні в м. Чернівці, де звернувся до виборчоїкомісії з проханнямреалізуватисвоєконституційне право наголосування на виборах. Член дільничноїкомісіївидавбюлетеня та вніспрізвищегромадянинаN у списки виборців. Дайте юридичнийаналізвикладенихфактів? Якінормативніактирегулюютьданіпитання? Якіпринципивиборчого права порушені? Яка відповідальністьмає бути застосована до виннихосіб?

   3. В. Петренко в день виборів захворів і попросив свого брата І. Петренка проголосувати за нього. Член дільничної комісії видав два бюлетені для голосування І. Петренку, який проголосував за себе і за брата. Яка Ваша думка з цього приводу?
4. Під час передвиборчої кампанії один з виборців звернувся до районної державної адміністрації зі скаргою про неточність у списку виборців щодо нього (перекручено його прізвище та по батькові). Голова районної державної адміністрації наказав дільничній виборчій комісії внести відповідні виправлення в список виборців та одночасно роз’яснив виборцю, що якщо він незгодний з діями виборчої комісії, то може оскаржити їх в облдержадміністрації. Який порядок включення громадян до списків виборців і ознайомлення з ними? Який порядок оскарження неточностей у списках виборців? Проаналізуйте ситуацію з погляду чинного законодавства.

   1.    5. Опишітьвідповідно до чинного законодавства у яких випадках настаєАдміністративно-правова та кримінально-правовавідповідальність за порушеннявиборчих прав громадян.

Рекомендовані нормативно-правовіакти і література до

1. Конституція України від 28. 06. 1996.

   1. Закон України «Про Центральну виборчу комісію» від 30 червня 2004 р. № 1932-1V // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 36. – Ст. 448; 2007. – № 7-8. – Ст. 66; 2007. – № 13. – Ст.134; 2007. – №  20. – Ст. 282; 2007. – № 28. – Ст. 382.
   2. Виборче право України. Навчальний посібник / За ред. В.Ф.Погорілка, М.І.Ставнійчук – К.: Парламентське видавництво, 2003.- 383 с.
   3. Теліпко В.Е. Конституційне та конституційне процесуальне право України: навч. посіб. Для студ. вищ. навч. зал. / В.Е. Теліпко. – К.: Центр учбової літератури,  2009. – 568 с.
   4. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – 2-е
    вид. – К.: Юрінком Інтер, 2004.
   5. С.Л.Лисенков. Основи конституційного процесуального права. Навчальний посібник.-К.:»Юрисконсульт», 2007.-270с.
   6. Букач В. Зміст конституційних політичних прав і свобод громадян // Право України. – 2001. – № 9. – С.21-23.
   7. Ковальчук О. Стадії виборчого процесу в Україні // Вісник Луганського інституту внутр. справ МВС України. – 2001. -№2-С. 89-97.
   8. Козюбра М.Виборчий процес, право, правосуддя.//Вибори та демократія, 2005, №2.

 

ТЕМА 4.Порядок виборів Президента України.

План

   1. Основні засади виборів Президента України.
   2. Порядок і строки призначення та проведення виборів Президента України.
   3. Територіальна організація виборів Президента України.
   4. Висування і реєстрація кандидатів на пост Президента України
   5. Передвиборна агітація.
   6. Проведення голосування, визначення результатів виборів Президента України.
   7. Повторні та позачергові вибори Президента України.
   8. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів виборчого процесу.
   9. Відповідальність за порушення виборчого законодавства.


 

Практичні завдання

   1. Опишіть процедуру Імпічменту Президента України відповідно до чинного законодавства.

 

Задача №1

 Під час голосування на виборах Президента України 31 жовтня 2004 р. на виборчу дільницю м. Овідіополя прибуло 15 ромів, із яких письменним був тільки один. Всі вони звернулися до голови дільничної виборчої комісії з проханням, щоб у кабіну для голосування з ними зайшов їхній товариш, який вміє читати і писати, з метою надання допомоги у заповненні виборчого бюлетеня. Голова ДВК відмовив їм у цьому, посилаючись на те, що відповідно до частини 4 статті 76 Закону України ,,Про вибори Президента України”, до кабіни для голосування може запросити іншу особу тільки той виборець, який має фізичні вади. Неписьменність такою вадою не є. Тому голова ДВК заборонив члену ДВК видавати ромам бюлетені для голосування. До того ж, на його думку, якби такий дозвіл було надано, мало б місце порушення таємниці голосування. Чи правомірні були дії голови ДВК? Свою відповідь обґрунтуйте.

Задача№2

В день виборів Президента УкраїнигромадянинN, перевіряючи списки виборців, не виявивсвоєпрізвище в списках виборців. У зв’язку з цимголовідільничноївиборчоїкомісії ним була направлена письмовазаява з проханням внести його до списків. Голова відмовив у розгляді  заяви, так як це, на його думку, не належить до йогокомпетенції. Якідіїмаєвчинитивиборець для усуненняпорушеного права? Який орган маєвирішитипитання про внесеннявиборцяN до списків? Яка відповідальність за неправильністьсписківможе бути застосована і до якихсуб’єктів? 

 

Рекомендовані нормативно-правові акти і література до теми

1. Конституція України від 28. 06. 1996.

   1. Закон України «Про Центральну виборчу комісію» від 30 червня 2004 р. № 1932-1V // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 36. – Ст. 448; 2007. – № 7-8. – Ст. 66; 2007. – № 13. – Ст.134; 2007. – №  20. – Ст. 282; 2007. – № 28. – Ст. 382.
   1. Закон України «Про вибори Президента України» від 5 березня 1999 р. №474-ХІУ в ред. Закону від 18 березня 2004 р. № 1630-1V // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 20-21. – Ст. 291.; 2009. – № 36-37.- ст.511; 2009. – № 50. – Ст. 754; 2010. – № 13. – Ст. 127.
   1. Журавський В.С., Серьогін В.О., Ярмиш О.М. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Концерн „Видавничий дім „Ін Юре”, 2003. – 672.
   2. Теліпко В.Е. Конституційне та конституційне процесуальне право України: навч. посіб. Для студ. вищ. навч. зал. / В.Е. Теліпко. – К.: Центр учбової літератури,  2009. – 568 с.
   3. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – 2-е
    вид. – К.: Юрінком Інтер, 2004.
   4. С.Л.Лисенков. Основи конституційного процесуального права. Навчальний посібник.-К.:»Юрисконсульт», 2007.-270с.
   5. Агафонов  С.  Правовий  статус  Президента України  // Право
    України. – 2000. – № 9 . – С.24-26.
   6. Мельник Ю. Окремі аспекти положень виборчого законодавства України в процесі організації підготовки та проведення виборів Президента України в окремому закордонному виборчому окрузі.//Вибори та демократія, 2005, №1.

 

ТЕМА 5. . ОрганізаціявиборівнароднихдепутатівУкраїни.

 

План
1. Порядок призначеннявиборівнароднихдепутатівУкраїни.
2. Організаційно-правові заходи по підготовці і проведеннювиборів
народнихдепутатівУкраїни.
3. Фінансове та матеріально-технічнезабезпеченняпідготовки і
проведеннявиборівнароднихдепутатівУкраїни.
4. Процедуривисування і реєстраціїкандидатів у народнідепутати.
5. Формиведенняпередвиборноїагітації. Обмеження та заборони
проведенняпередвиборноїагітації.
6. Організаціяголосування та встановленнярезультатіввиборів.
7. Вступ на посаду народного депутата України.

Практичні завдання

Завдання:
1.Вкажіть, які з переліченихдій члена ДВК порушують Закон про вибори:
1. Вимоганадати бюллетень для огляду, висловленапід час сортування
бюлетенів.
2. Сортуваннябюлетенівз олівцем у руці.
3. Перерахунокбюлетенів, поданих за кандидатів, після того, як підрахунок
зробиввизначений головою член комісії.
4. Вимогаголови ДВК до офіційногоспостерігачазалишитиприміщення,
де ведетьсяпідрахунокголосів.
5. Розпечатування пакету із предметами післязавершенняпідрахунку
бюлетенів.
6. Член ДВК бере пачку бюлетенівзі столу і виходитьубік для
перерахунку.
7. Заповнення протоколу про підсумкиголосуванняолівцем.
8. Член ДВК, якийвиконуєсортуваннябюлетенів, кожен бюллетень
показуєвсімприсутнім.
9. Член ДВК вимагає не враховуватибюлетені, яківийнятозіскриньки, в
якійвідсутнійконтрольний лист.
10. Підписаннячастковозаповненого протоколу про підрахунокголосів.

 

 2. На дільниці у районнійлікарніголовнийлікар подав до ДВК
відомості про хворих, якіперебувають на стаціонарномулікуванні, за
11 днів до виборів. ДВК склала список виборців. За 3 дні до виборів (22
березня) до ДВК звернулась з заявоюуповноваженаосоаба блоку, в якій
вона стверджує,щобільшеполовинихворих з лікарнівиписались,
натомістьприбулиінші. Якідіїмаєвчинити ДВК для забезпечення
виборчих прав громадян, якіперебувають на лікуванні?

Рекомендовані нормативно-правові акти і література до теми

   1. Конституція України від 28. 06. 1996.
   1. Закон України «Про Центральну виборчу комісію» від 30 червня 2004 р. № 1932-1V // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 36. – Ст. 448; 2007. – № 7-8. – Ст. 66; 2007. – № 13. – Ст.134; 2007. – №  20. – Ст. 282; 2007. – № 28. – Ст. 382.
   2. Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 17 листопада 2011 р. № 4061-УІ //  Голос України. – від 10.12.2011. – № 234.
   1. Закон України «Про статус народного депутата України» від 17 листопада 1992 р. № 2790-ХІІ (в ред. Закону від 22 березня 2001 р. № 2328-Ш), із змін. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. –
   2. Теліпко В.Е. Конституційне та конституційне процесуальне право України: навч. посіб. Для студ. вищ. навч. зал. / В.Е. Теліпко. – К.: Центр учбової літератури,  2009. – 568 с.
   3. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – 2-е
    вид. – К.: Юрінком Інтер, 2004.
   4. С.Л.Лисенков. Основи конституційного процесуального права. Навчальний посібник.-К.:»Юрисконсульт», 2007.-270с.

 

 

ТЕМА 6.Порядок діяльності Верховної Ради України.

План.

   1. Порядок організації і проведення сесій Верховної Ради України.
   2. Організація розгляду питань і прийняття рішень на пленарних засіданнях ВРУ.
   3. Процедури обрання і дострокового припинення повноважень Голови ВРУ та його заступників.
   4. Законодавча процедура у ВРУ.
   5. Розгляд питань і прийняття актів у ВРУ за спеціальними процедурами.
   6. Організація роботи народних депутатів.

Практичні завдання:

   1. Опишіть детально згідно чинного законодавства:

 

   1. Процедуру розгляду питань про воєнний та надзвичайний стан.
   2. Процедуру створення комітетів ВРУ.
   3. Особливості порядку утворення і діяльності спеціальних та тимчасових слідчих комісій ВРУ.

Рекомендовані нормативно-правові акти і література до теми

   1.  
   2. Конституція України від 28. 06. 1996.
   3. Закон України «Прокомітети Верховної Ради України» вiд 04 квітня 1995 р. № 116/95-ВР в ред. Закону № 3277-IV від 22 грудня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 17. – Ст. 146; 2009. – № 4. – Ст. 34.
   4. Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» вiд 10 лютого 2010  № 1861-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 14-15, №  16-17. – Ст. 133.
   5. Закон України «Про статус народного депутата України» від 17 листопада 1992 р. № 2790-ХІІ (в ред. Закону від 22 березня 2001 р. № 2328-Ш), із змін. // Відомості Верховної Ради України. – 2001.

5. Теліпко В.Е. Конституційне та конституційне процесуальне право України: навч. посіб. Для студ. вищ. навч. зал. / В.Е. Теліпко. – К.: Центр учбової літератури,  2009. – 568 с.
6.Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – 2-е
вид. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

   1. С.Л.Лисенков. Основи конституційного процесуального права. Навчальний посібник.-К.:»Юрисконсульт», 2007.-270с.
   2. Марцеляк  О.В.   Комітети   Верховної  Ради   України:   система,
    структура та роль у здійсненні основних функцій парламенту // Право і
    безпека. – 2005. – Т.4. – № 4. – С.7-10.

 

ТЕМА 7.ОрганізаціявиборівдепутатівВерховної Ради АРК, місцевих рад, сільських, селищних, міськихголів

План
1. Порядок використаннямажоритарної та пропорційноївиборчих
систем при формуваннямісцевих рад.
2. Порядок і строки призначеннявиборівдепутатів і голів рад.
3. Організаційні заходи по підготовцівиборів.
4. Процедура висуваннякандидатів.
5. Реєстраціякандидатів, скасуваннярішення про реєстрацію
кандидата.
6. Формипроведенняпередвиборноїагітації. Обмеженняпроведення
передвиборноїагітації.
7. Організація і порядок голосування.
8. Встановленняпідсумківголосування та результатіввиборів.
9. Порядок повторногоголосування та повторнихвиборів.

 

Практичні завдання
Проаналізуйте практичні ситуації.

1. Від 6.15 аж до 7.00 на виборчій дільниці немає кворуму дільничої
виборчоїкомісії – присутні не більшеполовини складу комісії. О 7.00
потрібнопочинатиголосування. Якимимають бути дії ДВК?

2. О 6.15 до довиборчоїкомісіїзвернувся один ізкандидатівізпроханням
щепочекати 10-15 хвилиніз початком підготовчогозасідання та
проведеннямпідготовчих процедур, опечатуваннямвиборчихскриньок,
тому щотрохизатримуютьсяофіційніспостерігачі (зокрема, від
міжнароднихорганізацій). Як поступити у ційситуації ДВК?

Рекомендовані нормативно-правові акти і література до теми

   1. Конституція України від 28. 06. 1996.
   2. Закон України «Про політичні партії в Україні» від 5 квітня 2001 р. № 2365-Ш // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 23
   1. Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 10 липня 2010  № 2487-VI // Голос України вiд 31.07.2010 – № 141.
   2. Закон України „Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 р. № 586-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – Закон України «Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим» // Відомості Верховної Ради України. – 1999. –  №  5-6. –  ст.43.
   3. Закон України «Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим» від 22 грудня 2006 р. № 533-V // Відомості Верховної Ради України. – 2007 – № 14. – Ст. 168.
   4. Закон України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим» від 10 лютого 1998 р. № 90/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 29. – Ст. 191; 2007. – № 13. – Ст. 134; 2009. – № 31. – Ст. 460.
   5. Закон України «Про Раду Міністрів Автономної Республіки Крим» від 16 червня 2011 р. № 3530-VI // Офіційний вісник України. – 2011. – № 53. – Ст. 2090.
   1. Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» від 11 липня 2002 р. № 93-ІУ (із змін.) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. -№ 40

9. Теліпко В.Е. Конституційне та конституційне процесуальне право України: навч. посіб. Для студ. вищ. навч. зал. / В.Е. Теліпко. – К.: Центр учбової літератури,  2009. – 568 с.
10.Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – 2-е
вид. – К.: Юрінком Інтер, 2004.
11.С.Л.Лисенков. Основи конституційного процесуального права. Навчальний посібник.-К.:»Юрисконсульт», 2007.-270с.

   1. Копиленко О.Л. Автономна Республіка Крим: проблеми правового статусу. – К.: Таксон, 2002.
   2. Місцеве самоврядування в Україні в умовах становлення правової
    держави: Монографія / За ред. Ю.М. Тодики, В.А. Шумілкіна. – X.:
    Одіссей, 2004.

 

ТЕМА 8. Референдумнийпроцес в Україні.
План

1. Загальна характеристика процедур безпосередньоїдемократії
2. Процедура призначенняреферендумів. Суб’єкти, якіпризначають
всеукраїнський референдум. Особливостіпризначення
Всеукраїнського референдуму за народноюініціативою.
3. Процедура підготовкипитань на референдум.
4. Порядок голосування і визначенняпідсумків референдуму.
5. Процедура реалізаціїрішень, прийнятих на референдумі. Порядок
внесеннязмін до законодавчих та іншихактів, якіприйняті на
референдумі.

Перелік ключових термінів та понять теми
Референдум; альтернативний референдум; загальнодержавний референдум; законодавчий референдум; імперативний референдум;конституційний референдум;консультативний референдум;обов’язковий референдум.

Практичне завдання

   1. Верховна Рада АвтономноїРеспублікиКримприйняларішення про

проведення референдуму щодовикористання на території АРК російськоїмови
на рівні з державною мовою. Ваш коментарситуації? (Обгрунтуйтеписьмово).

Рекомендовані нормативно-правові акти і література до теми

   1. Конституція України від 28. 06. 1996.
   2. Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» від 3 липня 1991 р. № 1286-ХІІ (із змін.) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 33. – Ст. 443; 1992. – № 35. – Ст. 515; 2001. – № 49. – Ст. 259
   3. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Референдуми в Україні: історія та сучасність: Монографія.- К.: Ін-т держави і права НАН України, 2000.- 248 с.
   4. Теліпко В.Е. Конституційне та конституційне процесуальне право України: навч. посіб. Для студ. вищ. навч. зал. / В.Е. Теліпко. – К.: Центр учбової літератури,  2009. – 568
   5. С.Л.Лисенков. Основи конституційного процесуального права. Навчальний посібник.-К.:»Юрисконсульт», 2007.-270с.
   6. Лінецький С.Проблемивдосконаленнязаконодавства про референдум // ЮридичнийвісникУкраїни. -1999.-№14.

 

 

 

 

Контрольні питання

   1. Поняття і предмет конституційного процесуального права.
   2. Метод конституційного процесуального права.
   3. Місце конституційного процесуального права  в національній системі права України.
   4. Системно-структурна характеристика конституційного процесуального права України як галузі права та законодавства.
   5. Конституційні процесуальні норми, їх особливості та класифікація.
   6. Конституційні процесуальні відносини: поняття та особливості.
   7. Суб’єкти конституційно-процесуальних відносин.
   8. Об’єкти конституційно-процесуальних відносин.
   9. Поняття та особливості відповідальності в конституційному процесуальному праві.
   10.  Джерела конституційного процесуального права України.
   11.  Конституція України як джерело конституційного процесуального права України.
   12.  Поняття і предмет конституційного процесуального права  як юридичної  науки.
   13.  Методологія, конкретні методи дослідження та завдання науки конституційного процесуального права.
   14. Конституційне процесуальне право як навчальна дисципліна.
   15.  Поняття, види та ознаки органів публічної влади в Україні.
   16.  Система органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування в Україні.
   17.  Принципи організації і діяльності органів публічної влади.
   18.  Поняття  та співвідношення функцій і компетенції органів публічної влади.
   19.  Поняття і система форм діяльності органів публічної влади.
   20.  Правові форми діяльності органів публічної влади.
   21. Неправові форми діяльності органів публічної влади.
   22.  Поняття і система методів діяльності органів публічної влади.
   23.  Організаційно-правові методи діяльності органів публічної влади.
   24.  Соціально-психологічні методи діяльності органів публічної влади.
   25.  Поняття основ організації та діяльності органів публічної влади.
   26.  Правова основаорганізації та діяльності органів публічної влади.
   27.  Адміністративно-територіальний устрій і територіальна основа діяльності органів публічної влади.
   28.  Поняття та елементи матеріально-фінансової основи організації і діяльності  органів публічної влади.
   29. Загальнонародна і державна власність як матеріальна основа діяльності органів державної влади.
   30.  Комунальна (муніципальна) власність як матеріальна основа діяльності органів місцевого самоврядування.
   31.  Місцеві податки і збори як основний елемент фінансової основи місцевого самоврядування.
   32.  Порядок формування Верховної Ради України.
   33.  Структура Верховної Ради України.
   34.  Функції та компетенція Верховної Ради України.
   35.  Форми діяльності Верховної Ради України.
   36.  Методи діяльності Верховної Ради України.
   37.  Особливості проведення першої сесії Верховної Ради України нового скликання.
   38.  Організація роботи Голови Верховної Ради України та його заступників.
   39.  Організація роботи депутатських фракцій і груп.
   40.  Організація роботи комітетів Верховної Ради України.
   41.  Організація роботи тимчасових комісій Верховної Ради України.
   42.  Організація роботи народного депутата України у Верховній Раді України.
   43.  Депутатські запити і звернення.
   44.  Організація роботи депутата України у виборчому окрузі та робота з виборцями.
   45. Підстави і порядок дострокового припинення депутатських повноважень.
   46.  Організація роботи апарату Верховної Ради України.
   47.  Загальна характеристика законотворчого процесу в Україні.
   48.  Організація підготовки проектів законів в Україні.
   49.  Розгляд законопроектів Верховною Радою України.
   50.  Підписання закону Президентом України.
   51.  Опублікування та введення в дію законів України.
   52.  Процесуальні основи порядку формування парламентом України   органів виконавчої та судової влади.
   53.  Конституційно-правові основи організації діяльності Президента України.
   54.  Організація виборів Президента України.
   55. Організація діяльності Президента України у взаємовідносинах з Кабінетом Міністрів України та іншими органами виконавчої влади.
   56. Організація діяльності Президента України із парламентом України та органами судової влади.
   57.  Функції та компетенція Президента України.
   58.  Форми і методи діяльності Президента України.
   59. Гарантії діяльності Президента України.
   60.  Організація прийняття та виконання актів Президента України.
   61.  Організація роботи Ради національної безпеки та оборони України.
   62.  Організація діяльності Адміністрації Президента України.
   63.  Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, його статус і організація роботи.
   64. Конституційні процесуальні основи організації діяльності Кабінету Міністрів України.
   65. Порядок формування Уряду – Кабінету Міністрів України.
   66.  Припинення повноважень Кабінету Міністрів України. 
   67.  Функції та компетенція Кабінету Міністрів України.
   68.  Форми діяльності Кабінету Міністрів України.
   69.  Методи діяльності Кабінету Міністрів України.
   70. Організація роботи Кабінету Міністрів України.
   71.  Порядок підготовки і проведення засідань Кабінету Міністрів України.
   72. Акти Кабінету міністрів України, організація прийняття і виконання.
   73.  Структура, функції та організація роботи апарату Кабінету Міністрів України.
   74. Порядок утворення, реорганізації та ліквідації центральних органів державної виконавчої влади.
   75.  Функції та компетенція центральних органів державної виконавчої влади.
   76.  Форми і методи діяльності центральних органів державної виконавчої влади.
   77.  Організація  роботи міністерств, державних комітетів  та інших центральних органів державної виконавчої влади.
   78.  Порядок утворення  місцевих державних адміністрацій.
   79.  Організація роботи місцевих державних адміністрацій.
   80.  Організація роботи відділів та управлінь місцевих державних адміністрацій.
   81.  Порядок проходження служби  в органах державної влади.
   82.  Порядок утворення Конституційного Суду України.
   83.  Порядок обрання та організація роботи Голови Конституційного Суду України та його заступників.
   84.  Утворення та організація роботи Колегій суддів Конституційного Суду України.
   85.  Конституційне провадження в Україні: учасники, основні форми та етапи.
   86.  Порядок звернення до Конституційного Суду України.
   87.  Особливості реалізації суб’єктами конституційного провадження  права на «Конституційне подання» та права на «Конституційне звернення».
   88.  Порядок відкриття провадження справ у Конституційному Суді України.
   89.  Порядок розгляду справ на пленарному засіданні Конституційного Суду України.
   90.  Порядок прийняття та процесуальні вимоги до змісту рішень, ухвал і  висновків Конституційного Суду  України.
   91.  Особливості провадження окремих категорій справ у Конституційному Суді України.
   92. Конституційні процесуальні основи організації діяльності місцевого самоврядування в Україні.
   93.  Основи і принципи місцевого самоврядування в Україні.
   94.  Функції і повноваження місцевого самоврядування в Україні.
   95.  Гарантії місцевого самоврядування в Україні.
   96.  Організація виборів депутатів місцевих рад.
   97.  Представницькі органи місцевого самоврядування: їх система і порядок формування.
   98.  Структура місцевих рад.
   99.  Форми і методи роботи місцевих рад.
   100. Сесія – основна організаційна форма діяльності місцевих рад.
   101. Організація роботи постійних і тимчасових комісій місцевих рад.
   102. Організація роботи сільських. селищних, міських голів, а також голів районних та обласних рад.
   103.  Виконавчі органи місцевих рад: структура, порядок утворення, форми і методи роботи.
   104.  Організація роботи департаментів, управлінь, відділів інших виконавчих органів, апарату місцевих рад і апарату виконкомів.
   105.  Порядок проходження служби  в органах місцевого самоврядування.
   106.  Порядок прийняття та види актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
   107. Організація роботи депутатів місцевих рад.
   108. Гарантії діяльності депутатів місцевих рад.
   109. Загальна характеристика правового статусу Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
   110. Порядок формування Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
   111. Структура та повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
   112. Організація роботи Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
   113.  Особливості підготовки і проведення першої сесії Верховної Ради автономної Республіки Крим.
   114. Організація роботи сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
   115. Організація роботи депутатських фракцій Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
   116. Організація роботи постійних комісій Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
   117. Організація роботи апарату Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
   118. Загальна система органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим.
   119. Порядок створення, структура, повноваження  та організація роботи Ради Міністрів Автономної Республіки Крим.
   120. Організація роботи міністерств, державних комітетів та інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим.
   121. Вибори як процес формування представницьких органів. Класифікація виборів.
   122. Законодавче регулювання порядку проведення виборів в Україні.
   123. Реалізація принципів виборчого права та процесу в Україні.
   124. Поняття та засади виборчого процесу.
   125. Стадії виборчого процесу.
   126. Порядок призначення виборів.
   127. Виборча кампанія та її стадії: підготовча, основна, агітаційна, підсумкова.
   128. Визнання виборів такими, що не відбулися або недійсними.
   129. Фінансове і матеріально-технічне забезпечення виборів.
   130. Референдум – як інститут конституційного процесуального права України.
   131. Порядок призначення Всеукраїнського референдуму. Особливості призначення Всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.
   132.  Порядок утворення ініціативних груп з проведення референдумів.
   133. Порядок організації роботи ініціативних груп та збору підписів в підтримку проведення всеукраїнського референдуму.
   134. Особливості порядку призначення місцевих референдумів в Україні.
   135.  Порядок утворення та організація роботи комісій по проведенню місцевих референдумів.

Організація голосування та визначення результатів референдумів.

. Самостійна робота

N
з/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Конституційно-процесуальне право України як галузь права.

(1 год.)

 

2.

Конституційно-процесуальне право України як юридична наука та навчальна дисципліна.

(1 год.)

 

3.

Державотворчий процес в Україні.

(1 год.)

 

4.

Виборчий процес в Україні.

(2 год.)

 

5.

Порядок виборів Президента України.

(2 год.)

 

6.

Організація виборів народних депутатів України

(1 год.)

 

7.

Організація виборів депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад, сільських, селищних,міських голів

(2 год.)

 

8.

Конституційно-правові основи підготовки  та проведення референдумів в Україні

(2 год.)

 

9.

Процесуальні основи роботи Верховної Ради України.

(2 год.)

 

10.

Розгляд і прийняття рішень Верховною Радою за спеціальними процедурами.

(2 год.)

 

11.

Організація роботи народного депутата України.

(2 год.)

 

12.

Правотворчий та конституційний процеси.

(2 год.)

 

13.

Конституційно-правові основи законодавчого  процесу в Україні.

(2 год.)

 

14.

Організація підготовки і проведення сесій органів місцевого самоврядування.

(1 год.)

 

15.

Організація роботи виконавчих органів місцевого самоврядування.

(1 год.)

 

16.

Процесуальні основи організації та діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів державної виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій.

(1 год.)

 

17.

Організація  діяльності  Конституційного Суду України. Конституційне провадження в Україні.

(1 год.)

 

 

 

18.

Конституційно-процесуальний аспект реалізації права на громадянство.

(1 год.)

19.

Порядок реалізації конституційних прав і свобод в окремих галузях державного і суспільного життя.

(1 год.)

20.

Порядок реалізації права громадян на участь у місцевому самоврядуванні.

(2 год.)

21.

Поняття та процесуальні проблеми відповідальності у
конституційно-процесуальному праві.  

(1 год.)

22.

Реалізація конституційних прав і свобод громадян України

(2 год.)

23.

Процедура обрання народних депутатів Україні

(2 год.)

24.

Особливості проведення місцевих виборів в Україні

(2 год.)

25.

Організація роботи органів місцевого самоврядування

(2 год.)

 

 

Поділитись матеріалом у соціальних мережах:
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Коментарі із Facebook

Залишити відповідь