Інформація для випускників Золочівського коледжу

Посилання на навчально-наукові інститути НУ “ЛП”

Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Інститут економіки і менеджменту

Інститут права та психології

 

Деякі відомості із Правил прийому до НУ «Львівська політехніка»в 2017 році, щодо вступу після закінчення коледжу

Розділ ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників.

2.2. Університет приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) та другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідної спеціальності (напряму) осіб, які здобули ОКР молодшого спеціаліста, за умови вступу на спеціальність (напрям підготовки), зазначену у Додатку 3 Правил (Таблиця 3). Прийом на основі ОКР молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста. Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста (окрім Інституту архітектури), здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткового вступного випробування у формі співбесіди. Університет зараховує зазначені категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених Розділами IV, V, VI та пунктом 9.1 розділу ІX Правил.

2.5. Університет приймає на навчання осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) на другий курс за іншою формою навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідної спеціальності (окрім Інституту архітектури). Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

2.6. Приймання вступників відповідно до п. 2.2, 2.4 та 2.5 на 3-й курс навчання за ОП підготовки бакалавра здійснюється за умови, якщо різниця між їх навчальними планами за попередньою освітою складає не більше ніж 20 кредитів ЄКТС.

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців в Університеті здійснюється:

– за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (за державним замовленням);

– за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється відповідно до Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 року №916.

– за ваучерами;

– за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав (отримала) вищий навчальний заклад (наукова установа) на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в Університеті на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за державним замовленням. Особи, які здобули ОКР спеціаліста за державним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра за кошти фізичних, юридичних осіб, крім випадків передбачених законодавством. Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені у Додатку 7 Правил (Додатку 4 Умов).

3.3. Громадяни України, які не завершили навчання за державним замовленням за певним ступенем освіти, мають право повторно безоплатно здобувати вищу освіту в Університеті за тим самим ступенем освіти, за умови відшкодування до державного бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658. Університет здійснює прийом на навчання за спеціальністю 226 “Фармація” вступників на основі ПЗСО для здобуття ступеня бакалавра, а також ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра.

3.4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю в Університеті, якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.

3.5. Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання. Правила прийому та зарахування на навчання до Національного університету «Львівська політехніка» осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, містяться у Додатку 10 Правил. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово окупованій території, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України в порядку, визначеному Законом України “Про вищу освіту” та Розділ XIV Правил (Розділ ХІІІ Умов та пункту 6 Розділу ІV Умов).Особи, зазначені в абзацах першому та другому цього пункту, здобувають вищу освіту (на конкурсних засадах) за державним замовленням у порядку та в межах квот, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки відповідно до частини дванадцятої статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України.

3.6. Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі ПЗСО мають особи:

– визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” – співбесіда, квота 1;

– яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди – співбесіда, квота 1;

– особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення) – співбесіда, квота 1;

– особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України – іспит, квота 1;

– діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа – іспит, квота 1;

– особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880 – іспит, квота 1;

– особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року – іспит; – громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 1 січня 2017 року – іспит, квота 2.

Особи, зазначені в абзацах другому-четвертому цього пункту, мають право на зарахування за співбесідою. Особи, зазначені в абзацах п’ятому-восьмому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів та зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року або тільки зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року. Особи, зазначені в абзаці дев’ятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання під час вступу до Університету відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом МОН України №560 від 24 травня 2016 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925.

3.8. Спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів мають:

1) особи, зазначені в абзацах другому-четвертому пункту 3.6 Правил (пункту 3 розділу ІІІ Умов) – співбесіда, квота 1;

2) особи, зазначені в абзацах п’ятому-сьомому пункту 3.6. Правил (пункту 3 розділу ІІІ Умов) – іспит, квота 1 ;

3) особи, зазначені в абзаці дев’ятому пункту 3.6. Правил (пункту 3 розділу ІІІ Умов) – іспит, квота 2;

4) діти, батьки (один із батьків, усиновлювачів) яких загинули під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет, і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції – переведення на вакантні місця державного замовлення;

5) діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів – переведення на вакантні місця державного замовлення;

6) особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби – переведення на вакантні місця державного замовлення;

7) особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю – переведення на вакантні місця державного замовлення;

8) інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, – категорія 2 – переведення на вакантні місця державного замовлення;

9) шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи – переведення на вакантні місця державного замовлення;

10) особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” – переведення на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

Особи, зазначені в абзаці другому цього пункту, мають право на зарахування за державним або регіональним замовленням, якщо вони рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди на відкриту або закриту конкурсну пропозицію, за умови вступу на основі ПЗСО. Особи, зазначені в абзаці третьому цього пункту, мають право на зарахування за державним замовленням в межах квоти-1, яка визначена в пункті3.12. цього розділу, за умови вступу на основі ПЗСО. Особи, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, мають право на зарахування за державним замовленням в межах квоти-2, яка визначена в пункті 3.13 цього розділу, за умови вступу на основі ПЗСО. Особи, які вступають на основі ПЗСО, зазначені в абзацах п’ятому-дев’ятому цього пункту, мають право на переведення на вакантні місця державного замовлення в порядку, передбаченому Розділом ХІ Правил (розділом ХІ Умов), якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту конкурсну пропозицію. Особи, зазначені в абзаці десятому цього пункту, мають право на переведення на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів в порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб. Особи, зазначені в абзацах другому-третьому цього пункту, не зараховані на навчання за результатами співбесіди чи в межах квоти-1, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

….

3.12. Квоти-1 встановлюються Університетом у межах десяти відсотків (але не менше одного місця) обсягу державного замовлення за відкритими та закритими конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.

3.13. Квоти-2 встановлюються МОН України для Університету у межах двадцяти відсотків (але не менше одного місця) максимального (загального) обсягу державного замовлення за відкритими та закритими конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.

3.14. Прийом до Університету на всі освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання.

3.15. Не допускається одночасне навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за державним замовленням, у тому числі за різними освітніми ступенями (освітньо- кваліфікаційними рівнями) та формами навчання.

 

  1. Терміни приймання заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання у 2017 році

 

  1. Порядок приймання заяв і документів для вступу до Університету

 

5.5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

– документу, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України “Про громадянство України”, пунктів 15, 16 частини першої статті 1 Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”, пункту 16 частини першої статті 1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”);

– свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта;

– військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних; – документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі ПЗСО);

– документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі ПЗСО, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1, квотами-2 (за наявності).

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених відповідно до норм абзацу 12 пункту 3.6 Розділу ІІІ Правил (абзацу чотирнадцятого пункту 3 розділу ІІІ Умов).

5.6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

– копію документа, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України “Про громадянство України”, пунктів 15, 16 частини першої статті 1 Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”, пункту 16 частини першої статті 1 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”);

– копію свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта; – копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатку до нього;

– копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі ПЗСО);

– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

У заяві в паперовій формі вказується згода вступника на обробку персональних даних. Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката (тів) зовнішнього незалежного оцінювання. Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів. Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

 

Правила  прийому до НУ «Львівська політехніка» в 2017 році http://www.lp.edu.ua/sites/default/files/attach/2016/172/nulp_pravyla_2017_roci1.pdf

 

Детальніше про вступ  до НУ «Львівська політехніка» після закінчення коледжу

http://www.lp.edu.ua/vstupnyku/molodshi-specialisty

 

Вартість підготовки бакалавра в НУ «Львівська політехніка» 2016р.

СпеціальністьДенна форма навчанняЗаочна форма навчання
І рік підготовкиІІ рік підготовкиІ рік підготовкиІІ рік підготовки
Економіка (Економіка підприємства)9200 грн10120 грн5800 грн6490 грн
Облік і оподаткування (Бухгалтерський облік)9200 грн10120 грн5800 грн6490 грн
Маркетинг (Комерційна діяльність)9200 грн10120 грн5800 грн6490 грн
Програмна інженерія (Розробка програмного забезпечення)10600 грн11660 грн5400 грн5940 грн
Комп’ютерні науки (Обслуговування програмних систем і комплексів)9800 грн10780 грн5400 грн5940 грн
Право (Правознавство)14000 грн15400 грн7200 грн7920 грн

 

 

Поділитись матеріалом у соціальних мережах:
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Коментарі із Facebook

Залишити відповідь