Циклова комісія природничо-математичних та комп’ютерних дисциплін

 

Прокладай шлях до розуму людини через її серце. 
Ф.Честерфілд

 

Навчальна робота циклової комісії  природничо-математичних та комп’ютерних дисциплін організована з урахуванням навчального процесу та направлена на поліпшення успішності студентів.Комісія забезпечує викладання дисциплін з циклу природничо-математичної та комп’ютерної  підготовки для усіх спеціальностей коледжу.

 

Завдання та функції циклової комісії  природничо-математичних та комп’ютерних дисциплін

Метою діяльності викладачів циклової комісії є розвинути творчу особистість, виявити і розкрити індивідуальні здібності і потенціал майбутнього кваліфікованого спеціаліста,  виховати людяність, терпимість, любов до людей, громадянську зрілість і соціальну активність.В сучасних умовах розвитку продуктивних сил та суспільного прогресу основним завданням циклової комісії є: забезпечення не тільки високої теоретичної підготовки й практичних умінь та навичок, а також виховання високоморальної, всебічно розвинутої особистості; накопичення нововведень, які з’являються на ринку освітніх послуг, вивчення їх, порівняння і пропагування студентам , педагогам найбільш актуальних та прогресивних. Тому викладачі циклової комісії постійно працюють над розвитком професійної компетентності, впровадженням нових сучасних форм і методів навчання.

На сьогоднішній день циклова комісія розробляє і впроваджує нові особистісно-орієнтовані методи підготовки фахівців. Важливим  завданням викладачів комісії є якісна підготовка фахівців і забезпечення їх ефективної адаптації до умов сучасного інформаційного суспільства. Викладання дисциплін спрямовується на формування знань у галузі теоретичних основ інформатики, вмінь і навичок використання прикладних систем, опрацювання економічних даних, сучасних комп’ютерно-інформаційних технологій у професійній діяльності. Стратегія підготовки студентів ґрунтується на принципах фундаментальності та цілісності надання знань, їх практичної спрямованості, індивідуалізації навчання, наукового та системного підходів. Навчальні програми орієнтовані на підготовку спеціалістів зі знаннями, достатніми для адаптування до сучасного світу високих технологій. Навчальні програми циклової комісії спрямовані на опанування студентами нових інформаційних технологій як у теоретичному, так і в практичному плані. Викладачі впроваджують у навчальний процес нові методи викладання з використанням сучасних технічних засобів та інформаційних технологій, наполегливо працюють над підвищенням загальноосвітньої компетенції студентів, удосконаленням рівня їх комп’ютерної грамотності, культури володіння інформаційними технологіями.

 

Основні напрями роботи циклової комісії
– особистісно-орієнтований підхід у вихованні та навчанні;
– впровадження у навчальний процес  кредитно-модульної системи навчання спеціалістів;
– впровадження у навчальний процес комп`ютерних технологій;
– вдосконалення методики самостійної роботи студентів як фактора, що забезпечує високий рівень підготовленості майбутніх фахівців;
– вдосконалення методики різноманітних форм контролю знань і вмінь як одного з найважливіших елементів навчального процесу;
– вдосконалення комплексного методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
– вдосконалення методики проведення позакласних заходів як фактора, що забезпечує високий рівень мислення.
Викладачі циклової комісії  природничо-математичних дисциплін працюють над методичною проблемою «Розвиток творчих здібностей та пізнавальних інтересів студентів, за рахунок поглиблення меж предметних зв`язків з спец. дисциплінами.

Поліпшенню навчання та успішності студентів сприяє творче застосування методів і прийомів роботи зі студентами, які плідно та вміло впроваджують в навчально-виховний процес коледжу висококваліфіковані викладачі циклової комісії  природничо-математичних дисциплін.

Діяльність викладачів циклової комісії спрямована на підвищення власного науково-теоретичного рівня, на вивчення і впровадження в практику роботи сучасних інноваційних технологій навчання, на здійснення компетентного підходу до підготовки висококваліфікованих фахівців, професіоналів своєї справи, особистостей, що прагнуть самовдосконалення, здатних відповідати сучасним запитам ринку праці.

Викладачі комісії дбають про високий рівень професійної майстерності, впроваджують сучасні технології навчання та виховання студентів. Важливим завданням є виховання інформаційної культури як складової загальної культури студентів, розвиток їх алгоритмічного мислення, ознайомлення з можливостями і застосуванням комп’ютерів та різних технічних засобів.

Найперше, що має зробити вчитель, – це розвинути в учня допитливості.
Д.Менделєєв

 

Головою методичної комісії природничо-математичних та комп’ютерних дисциплін з 2010 року працює Вовнянка Роман Володимирович.
Вовнянка Р. В. працює в коледжі викладачем фізики та комп’ютерних дисциплін (спеціаліст вищої категорії) з 1999 року. Ерудований, має глибоку теоретичну і практичну підготовку, прагне до оновлення і удосконалення своїх знань, творчо підходить до кожного заняття. Програмовий матеріал знає досконало, володіє методикою його викладання. Заняття проводить на високому організаційному і методичному рівні, чітко визначає їх структуру. При вивченні нового матеріалу акцентує увагу студентів на головному, вчить мислити, робити висновки, узагальнення. З метою активізації пізнавальної діяльності студентів на своїх заняттях використовує різноманітні інтерактивні методи навчання, роботу в групах з вибором лідерів, дискусії. В навчальному процесі використовує новітні технології, технічні засоби навчання.

 

Болюбаш Юрій Ярославович – викладач коледжу, спеціаліст вищої категорії, педагогічний стаж -15 років. Викладає такі дисципліни: вища математика ( математичний аналіз, лінійна алгебра та аналітична геометрія, диференціальні рівняння). Працює на посаді заступника директора з навчальної роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бень Марія Петрівна – спеціаліст І категорії, викладач інформатики, систем керування базами даних, автоматизації діловодства, педагогічний стаж – 12 років. Розробила методичні матеріали з дипломного проектування, навчальних практик.

 

 

 

 

 

 

 

Болюбаш Надія Петрівна – спеціаліст ІІ категорії, викладач математики та вищої математики, педагогічний стаж – 15 років.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гаврилюк Оксана Богданівна – спеціаліст вищої категорії, викладач біології та хімії, педагогічний стаж – 30 років.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олійник Богдан Петрович – спеціаліст, викладач математики, ТІМС, основ програмування та алгоритмічних мов, розробки веб-застосувань, комп’ютерних мереж, педагогічний стаж – 3 роки. Розробив методичні матеріали з дипломного проектування, теорії ймовірностей та математичної статистики.

 

 

 

 

 

 

 

 

Олійник Ірина Юріївна – спеціаліст ІІ категорії, викладач дискретної математики, математичних методів дослідження операцій, організації комп’ютерних мереж, алгоритмів та  структури даних , педагогічний стаж – 3 роки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повх Тетяна Володимирівна – спеціаліст ІІ категорії, викладач об’єктно-орієнтованого  програмування, операційних систем, архітектури комп’ютерів, конструювання програмного забезпечення, інструментальних засобів візуального програмування, педагогічний стаж – 5 років.

 

 

 

 

 

 

Поділитись матеріалом у соціальних мережах:
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Коментарі із Facebook

Залишити відповідь