НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

Підготувала: Радуль Т.Й.

 

Скачати 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета:  полягає у прищепленні студентам комплексу знань, умінь та навичок, які необхідні для виконання ними своїх службових обов’язків на необхідному професійному рівні.
Завдання: надання студентам глибоких знань щодо основних категорійадміністративного права, сутності виконавчої влади, механізмів адміністративно-правового забезпечення прав і свобод людини, управління галузями і функціями держави. Майбутній спеціаліст повинен вільно орієнтуватися у діючому адміністративному законодавстві, системі і структурі органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, принципах, методах і формах державного управління, неухильно додержуватись вимог законності в практичній діяльності, забезпечувати захист конституційних прав і свобод громадян.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:

 • основи державного управління;
 • механізм правового регулювання суспільних відносин у сфері виконавчої влади;
 • поняття та систему форм і методів державного управління, сутність та принципи державного управління, види та правовий статус його суб’єктів;
 • систему органів виконавчої влади, правове положення суб’єктів, що її здійснюють;
 • сутність адміністративного права, його зв’язок з державним управлінням;
 • зміст законодавства про адміністративні правопорушення, систему та правовий статус органів адміністративної юрисдикції;
 • види, зміст та загальні правила накладення адміністративних стягнень;
 • сутність, нормативні основи, фактичні підстави та процедури адміністративної відповідальності;
 • поняття законності в державному управлінні та способи її забезпечення;
 • зміст, систему та правовий стан органів державного управління економікою, соціально-культурним будівництвом, адміністративно-політичною діяльністю та державного управління.
 • сучасний стан організаційно-правових засад діяльності виконавчої влади та напрями й завдання її реформування.

вміти:

 • орієнтуватися в системі чинного адміністративного законодавства;
 • тлумачити чинне адміністративне законодавство;
 • використовувати в практичній діяльності методи державного управління;
 • використовувати основні теоретичні положення соціального управління у вирішенні професійних завдань;
 • правильно застосовувати адміністративно-правові норми до конкретних суспільних відносин;
 • розробляти проекти юридичних актів та процесуальних документів;
 • орієнтуватися в системі та структурі законодавства, що регулює відносини в сфері державного управління;
 • здійснювати функції по забезпеченню законності в державному управлінні;
 • приймати вірне рішення щодо застосування в кожній конкретній ситуації норм адміністративного законодавства та заходів адміністративного впливу, виходячи із чинного законодавства;
 • сприяти забезпеченню конституційних прав та свобод громадян.

РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ І ЛІТЕРАТУРА ДО ВСІХ ТЕМ.

1. Конституція України від 28. 06. 1996.
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07. 12. 1984.
3. Кодекс адміністративного судочинства України від 06. 07. 2005.
4. Закон України “Про Кабінет Міністрів України”від 07. 10. 2010.
5. Закон України “Про центральні органи виконавчої влади”від 17. 03. 2011.
6. Закон України “Про освіту” від 23. 05. 1991.
7. Закон України “Про загальну середню освіту” від 13. 05. 1999.
8. Закон України “Про позашкільну освіту” від 22. 06. 2000.
9. Закон України “Про дошкільну освіту” від 11. 07. 2001.
10. Закон України “Про вищу освіту” від 17. 01. 2002.
11. Закон України “Про професійно-технічну освіту” від 10. 02. 1998.
12.Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність” від 13. 12. 1991.
13. Закон України “Про інноваційну діяльність” від 04. 07. 2002.
14.  Основи законодавства України про охорону здоров”я від 19. 11. 1992.
15. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24. 02. 1994.
16. Закон України “Про лікарські засоби” від 04. 04. 1996.
17. Основи законодавства України про культуру від 14. 02. 1992.
18. Закон України “Про телебачення і радіомовлення” від 21. 12. 1993.
19. Закон України “Про Національний архівний фонд та архівні установи” від 24. 12. 1993.
20. Закон України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” від 27. 01. 1995.
21. Закон України “Про охорону культурної спадщини” від 08. 06. 2000.
22. Закон України “Про Антимонопольний комітет України” від 26. 11. 1993.
23. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18. 09. 1991.
24.Закон України “Про ветеринарну медицину” від 25. 06. 1992.  
25. Закон України “Про фермерське господарство” від 19. 06. 2003.
26.Земельний кодекс України від 25. 10. 2001.
27.Закон України “Про державну підтримку сільського господарства України” від 24. 06. 2004.
28. Закон України “Про транспорт” від 10. 11. 1994.
29. Закон України “Про трубопровідний транспорт” від 15. 05. 1996.
30. Закон України “Про залізничний транспорт” від 04. 07. 1996.
31. Закон України “Про автомобільний транспорт” від 05. 04. 2001.
32. Закон України “Про міський електричний транспорт” від 29. 06. 2004.
33. Закон України “Про автомобільні дороги” від 08. 09. 2005.
34. Закон України “Про поштовий зв”язок” від 04. 10. 2001.
35. Закон України “Про телекомунікації” від 18. 11. 2003
36. Закон України “Про Збройні Сили України” від 06. 12. 1991.
37. Закон України “Про альтернативну (невійськову) службу” від 12. 12. 1991.
38. Закон України “Про загальний військовий обов”язок і військову службу” від 25. 03. 1992.
39.Закон України “Про Раду національної безпеки і оборони України” від 05. 03. 1998.
40.Закон України “Про державний кордон України” від 04. 11. 1991.
41. Закон України “Про Службу безпеки України” від 25. 03. 1992.
42. Закон України “Про державну таємницю” від 21. 01. 1994.
43. Закон України “Про контррозвідувальну діяльність” від 26. 12. 2002.
44. Закон України “Про боротьбу з тероризмом” від 20. 03. 2003.
45. Закон України “Про основи національної безпеки України” від 19. 06. 2003.
46. Закон України “Про Службу зовнішньої розвідки України” від 01. 12. 2005.
47.Закон України “Про міліцію” від 20. 12. 1990.
48. Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність” від 18. 02. 1992.
49.Закон України “Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України” від 22. 02. 2006.
50. Закон України “Про запобіжне затримання особи” від 29. 07. 1994.
51.Закон України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”від 08. 07. 2011.
52. Закон України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” від 04. 02. 1994.
53. Закон України “Про громадянство України” від 18. 01. 2001.
54. Закон України “Про імміграцію” від 07. 06. 2001.
55. Закон України “Про прокуратуру” від 05. 11. 1991.
56. Закон України “Про дипломатичну службу” від 20. 09. 2001.
57. Закон України “Про дипломатичні ранги України” від 28. 11. 2002.
58. Закон України “Про пожежну безпеку” від 17. 12. 1993.
59. Митний кодекс України від 11. 07. 2002.
60. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16. 04. 1991.
61. Закон України “Про Митний тариф України” від 05. 04. 2001.
62. Закон України “Про Вищу раду юстиції” від 15. 01. 1998.
63. Закон України “Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” від 18. 03. 2004.
64. Закон України “Про об”єднання громадян” від 22.03.2012р
65. Закон України Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012р
66. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21. 05. 1997.
67. Закон України “Про державну службу” від 17. 11.2012р.
68 Указ Президента України “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”від 09. 12. 2010 № 1085/2010.
69. Положення про Апарат Верховної Ради України,затверджене Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 24. 09. 2010 № 796.
70. Типове положення про територіальні органи міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади, затверджене постановою КМ України від 15. 05. 2011 № 563.
71. Положення про Державну інспекцію навчальних закладів України,затверджене Указом Президента України від 08. 04. 2011 № 438/2011.
72. Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,затвердженеУказом Президента України від 08. 04. 2011 № 410/2011.
73. Положення про Вищу атестаційну комісію України, затверджене Указом Президента України від 25. 02. 1999 № 216/99.
74. Положення про Міністерство культури України, затверджене Указом Президента України від 06. 04. 2011 № 388/2011.
75. Положення про Міністерство соціальної політики України,затверджене Указом Президента України від 06. 04. 2011 № 389/2011.
76. Положення про Пенсійний фонд України,затверджене Указом Президента України від 06. 04. 2011 № 384/2011.
77. Положення про Державну інспекцію України з питань праці,затверджене Указом Президента України від 06. 04. 2011 № 386/2011.
78. Положення про Міністерство оборони України та Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України,затвердженеУказом Президента України від 06. 04. 2011 № 406/2011.
79. Указ Президента України “Про Воєнну доктрину України” від 15. 06. 2004  № 648/2004.
80. Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України,затверджене Указом Президента України від 06. 04. 2011 № 399/2011.
81. Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затверджене Указом Президента України від 06. 04. 2011 № 383/2011.
82 Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України, затверджене наказом МВС України від 20. 10. 2003 № 1212.
83. Положення про Державну міграційну службу України,затверджене Указом Президента України від 06. 04. 2011 № 405/2011.
84.  Положення про Міністерство закордонних справ України, затверджене Указом Президента України від 06. 04. 2011 № 381/2011.
85. Постанова Верховної Ради України  “Про Основні напрями зовнішньої політики України” від 02. 07. 1993.
86. Указ Президента України “Про Консульський статут України” від 02. 04. 1994 № 127/94.
87. Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу, затверджена Указом Президента України від 11. 06. 1998 № 615/98.
88. Перелік посад, приписаних до дипломатичних рангів України, затверджений Указом Президента України від 26. 03. 2002 № 301/2002.
89. Указ Президента України “Питання Державної митної служби України” від 24. 08. 2000 № 1022/2000.
90. Наказ Державної митної служби України “Про створення Регіональної митниці боротьби з митними правопорушеннями” від 06. 10. 2006 № 846.
91. Наказ Державної митної служби України “Щодо затвердження Концепції модернізації діяльності митної служби України” від 17. 10. 2006 № 895.
92. Положення про Міністерство юстиції України, затверджене Указом Президента України від 06. 04. 2011 № 395/2011.
93. Положення про Державну виконавчу службу України, затверджене Указом Президента України від 06. 04. 2011 № 385/2011.
94. Положення про Державну реєстраційну службу України, затверджене Указом Президента України від 06. 04. 2011 № 401/2011.
95. Положення про Державну пенітенціарну службу України, затверджене Указом Президента України від 06. 04. 2011 № 394/2011.
96. Положення про Державну службу України з питань захисту персональних даних, затверджене Указом Президента України від 06. 04. 2011 № 390/2011.
97. Положення про Державну архівну службу України, затверджене Указом Президента України від 06. 04. 2011 № 407/2011.
98. Правила реєстрації актів громадянського стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18. 10. 2000.
99. Закон України “Про звернення громадян” від 02. 10. 1996.
100. Указ Президента України “Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення” від 19. 03. 1997 № 241 / 97.
101. Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об”єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затверджена постановою КМ України від 14. 04. 1997 № 348.
102. Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затверджене Указом Президента України від 18. 07. 2011 № 769/2011.

8. 2. РЕКОМЕНДОВАНА [ДОДАТКОВА] ЛІТЕРАТУРА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
1.  Авер”янов В. Б., Адміністративне право. Академічний курс. –  Київ, 2004.
2. Адміністративне право України в схемах. Загальна частина. – Харків, 2005.
4. Битяк Ю. П.,  Адміністративне право України. – Харків, 2004.
5. Желюк Т. Л., Державна служба. Навчальний посібник. – Київ, 2005.
6. Ківалов С. В., Біла Л. Р., Організація державної служби в Україні: Навчально-методичний посібник. – Одеса, 2002.
7. Ківалов С. В., Адміністративне право України. – Харків, 2004.
8. Коломоєць Т. О., Гулєвська Г. Ю., Адміністративне право України. Навчальний посібник. – Київ, 2007.
9. Коломоєць Т. О., Адміністративне право України. Академічний курс. – Київ, 2011.
10. Колпаков В. К., Кузьменко О. В., Адміністративне право України. – Київ, 2003.
11. Лазор Олег,  Лазор Оксана, Державна служба в Україні. Навчальний посібник. – Київ, 2005.
13. Мосьондз С. О., Адміністративне право України у визначеннях та схемах. Навчальний посібник. – Київ, Атіка.2008.
15. Стеценко С. Г., Адміністративне право України. Навчальний посібник. – Київ, 2007.
16.Адміністративне право України: Підручник.- Вид.2, змін. і доп./За заг.ред.Т.О.Коломоєць.-К.:Істина,2012.-528с.
ПРОГРАМА КУРСУ
МОДУЛЬ №1.

Змістовий модуль 1. Загальні положення та суб’єкти адміністративного права.

 

Тема 1. Адміністративне право як галузь національного права України

Предмет і метод адміністративного права. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права. Історія розвитку адміністративного права. Система адміністративного права. Джерела адміністративного права. Систематизація адміністративного законодавства. адміністративного права як галузь права, як галузь правової науки та як навчальна дисципліна. Механізм адміністративно-правового регулювання. Норми адміністративного права. Адміністративно-правові відносини.

 

Тема 2. Суб’єкти адміністративного права.

Суб’єкти адміністративного права: поняття та загальна характеристика. Адміністративно-правовий статус фізичної особи. Адміністративно-правовий статус об’єднань громадян. Адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади. Адміністративно-правовий статус інших органів публічної адміністрації.

 

Тема 3. Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування в Україні.

Державна служба як різновид публічної служби. Правове регулювання та державна політика у сфері державної служби. Правове регулювання статусу державного службовця. Правові питання проходження державної служби. Службова кар’єра. Особливості регулювання служби в органах місцевого самоврядування. Відповідальність державних службовців. Патронатна служба та її особливості. Дипломатична служба та її специфіка.

 

Тема 4. Діяльність суб’єктів публічної адміністрації.

Діяльність суб’єктів публічної адміністрації (публічне адміністрування). Співвідношення публічного адміністрування, виконавчої влади й адміністративного права. Діяльність суб’єктів публічної адміністрації. Адміністративний розсуд. Адміністративно-правові режими. Форми діяльності суб’єктів публічної адміністрації. Методи діяльності суб’єктів публічної адміністрації. Поняття, види та зміст правових актів суб’єктів публічної адміністрації (правових актів адміністрування).

Змістовий модуль 2.Адміністративно-деліктне право

Тема 5. Адміністративний примус.

 

Поняття та ознаки адміністративного примусу. Класифікація заходів адміністративного примусу. Заходи адміністративного запобігання. Заходи адміністративного припинення.

Тема 6.  Адміністративна відповідальність.

Поняття та ознаки адміністративної відповідальності, її відмінність від інших видів юридичної відповідальності. Адміністративне правопорушення: поняття, юридичний склад та характеристика. Обставини, що звільняють від відповідальності, виключають, пом’якшують та обтяжують адміністративну відповідальність. Адміністративні стягнення та загальні правила їх накладення. Адміністративна деліктологія та адміністративна делікатність.

Тема 7. Провадження в справах про адміністративні правопорушення

Поняття та види проваджень в справах про адміністративні правопорушення, їх завдання. Принципи та учасники провадження в справах про адміністративні правопорушення. Стадії та строки провадження. Докази упровадженні у справах про адміністративні правопорушення.

Тема 8.?Адміністративно-процесуальне та адміністративно-процедурне право.

Поняття адміністративного процесу, його ознаки, принципи, структура, класифікація. Адміністративні послуги. Адміністративні процедури. Характеристика окремих видів адміністративних проваджень. Дисциплінарне провадження. Нормотворче провадження. Провадження за зверненнями громадян. Дозвільне провадження. Реєстраційне провадження. Контрольно-наглядове провадження. Атестаційне провадження. Суть та значення адміністративного судочинства (адміністративної юстиції).

Модуль 2
Змістовий модуль 3. Адміністративно-правове регулювання у галузях і сферах

Тема 9. Адміністративно-правове регулювання у сфері економіки

Загальна характеристика та зміст адміністративно-правового регулювання у сфері економіки. Система органів публічного адміністрування в сфері економіки та їх компетенція. Адміністративно-правове регулювання у галузі підприємництва. Адміністративно-правове регулювання у сфері захисту економічної конкуренції. Адміністративно-правове регулювання в галузі фінансів. Адміністративно-правове регулювання у сфері промисловості. Адміністративно-правове регулювання у сфері інфраструктури.

 

Тема 10.. Адміністративно-правове регулювання в адміністративно-політичній сфері.

Адміністративно-правове регулювання в сфері забезпечення обороноздатності країни. Адміністративно-правове регулювання у сферах національної безпеки та охорони державного кордону. Адміністративно-правове регулювання у галузі зовнішньої політики. Публічне адміністрування у сфері внутрішніх справ. Адміністративно-правове регулювання в сфері юстиції.

 

Тема 11. . Публічне адміністрування у соціально-культурній сфері.

Загальні засади адміністративно-правового регулювання в соціально-культурній сфері. Адміністративно-правове регулювання у галузі освіти і науки, молоді та спорту. Адміністративно-правове регулювання у галузі культури. Адміністративно-правове регулювання охорони здоров’я населення. Адміністративно-правове регулювання в сфері соціального захисту населення.

Тема 12. Адміністративне право зарубіжних країн.

Узагальнена характеристика адміністративного законодавства зарубіжних країн. Адміністративне законодавство окремих зарубіжних країн. Європейське адміністративне право:загальна характеристика.

 

 

ПЛАНИ  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

МОДУЛЬ №1.

Змістовий модуль 1. Загальні положення та суб’єкти адміністративного права

ТЕМА 1. Адміністративне право як галузь національного права України

План

   • Предмет адміністративного права.
   • Метод правового регулювання адміністративного права.
   • Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права.
   • Принципи адміністративного права.
   • Поняття, особливості і структура норм адміністративного права.
   • Види норм адміністративного права.
   • Реалізація норм адміністративного права.
   • Поняття, види особливості джерел адміністративного права. Система джерел адміністративного права.
   • Проблеми систематизації адміністративного законодавства.
   • Поняття та особливості адміністративно-правових відносин.
   • Структура адміністративно-правових відносин.
   • Види адміністративно-правових відносин.
   • Юридичні факти як підстави виникнення, зміни і припинення адміністративно-правових відносин.

Перелік ключових термінів та понять теми

Адміністративне законодавство; галузь адміністративного права;адміністративно – правова норма; адміністративно – правові відносини; джерела адміністративного права; метод адміністративного права; предмет адміністративного права; система адміністративного права.
Практичні завдання

Завдання:

   1. Визначте, які відносини регулюються нормами адміністративного права:
   2. відносини, які виникають в процесі встановлення місцевих податків і зборів;
   3. відносини, які виникають при вчиненні дисциплінарного проступку;
   4. відносини, які виникають у процесі управління трудовою діяльністю;
   5. відносини, які виникають у процесі формування депутатських фракцій;
   6. відносини, які виникають при здійсненні реєстрації нормативно-правових актів центральних оргнаів виконавчої влади;
   7. відносини, які виникають при заміщенні вакантної посади державного службовця;
   8. відносини, які виникають при тимчасовому переведенні працівника;
   9. відносини, які виникають при здійсненні ремонтних робіт у приміщенні райдержадміністрації;
   10. відносини, які виникають при здійсненні державної реєстрації прав на нерухомість;
   11. відносини, які виникають при поданні заяви про реєстрацію шлюбу.

 

   1. Складіть таблицю співвідношення найважливіших ознак адміністративного і цивільного права

 

 

Адміністративного права                  

Цивільного права

1.

Предмет регулювання    

 

 

2.

Метод регулювання

 

 

3.

Суб’єкти права

 

 

4.

Принципи права

 

 

5.

Джерело права

 

 

6.

Основні інститути галузі

 

 

   1. Випишіть норми Конституції України, які є джерелами адміністративного права.
   2. Визначте поняття “норм-дефініцій”, наведіть приклади.
   3. Наведіть по два приклади джерел адміністративного права таких видів: закон, кодекс, указ, постанова, розпорядження, наказ, інструкція, правила.
   4. Визначте вид вказаних норм:
   5. забороняється відмова у прийнятті та розгляді звернень з посиланням на політичні погляди, вік, віросповідання, національність громадянина;
   6. громадянин має право звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань, громадян, підприємств, посадових осіб українською чи іншою мовою, прийнятною для сторін;
   7. письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати;
   8. скарга на дії чи рішення органу або посадової особи не позбавляє громадянина права звернутись до суду або, в разі відсутності такого органу, або незгоди громадянина з прийняттям за скаргою рішеня – безпосердньо до суду;
   9. забороняється перслідувати громадян і членів їх сімей за подання звернення до органів державної влади, місцевого самоврядувння, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, підприємств, посадових осіб за критику у зверненні;
   10. ніхто не може бути позбавлений на участь у розгляді своєї справи в адміністративному суді будь-якої інстанції .

 

 

Рекомендовані нормативно-правові акти і література до теми
1. Конституція України від 28. 06. 1996.
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07. 12. 1984.
3. Кодекс адміністративного судочинства України від 06. 07. 2005.
4. Адміністративне право України: Підручник.- Вид.2, змін. і доп./За заг.ред.Т.О.Коломоєць.-К.:Істина,2012.-528с.
5. . Адміністративне право України в схемах. Загальна частина. – Харків, 2005.
6. . Мосьондз С. О., Адміністративне право України у визначеннях та схемах. Навчальний посібник. – Київ, Атіка.2008.


 

ТЕМА 2. Суб’єкти адміністративного права

План

   1. Поняття суб’єкта адміністративного права.
   2. Адміністративна правосуб’єктність: поняття та характеристика.
   3. Система суб’єктів адміністративного права України: елементи та їх характеристика.
   4. Органи публічної адміністрації як суб’єкти адміністративного права: поняття та структура.
   5. Особливості адміністративно-правового статусу Президента України.
   6. Кабінет Міністрів України як суб’єкт адміністративного права: структура, повноваження.
   7. Адміністративно правовий статус міністерств, агентств, служб, інспекцій та центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом.
   8. Місцеві органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права України.
   9. Особливості адміністративно-правового статусу органів місцевого самоврядування.
   10. Адміністративно-правовий статус юридичних осіб, не наділених владними повноваженнями ( підприємства, установи, організації).
   11. Обєднання громадян як суб’єкти адміністративного права.
   12. Особливості адміністративно-правового статусу громадян України.
   13. Особливості адміністративно-правового статусу іноземців та осіб без громадянства.
   14. Особливості адміністративно-правового статусу біженців.

Перелік ключових термінів та понять теми:
Адміністративна правосуб’єктність; адміністративна правоздатність; адміністративна дієздатність; адміністративна деліктоздатність; суб’єкт адміністративного права; адміністративно-правовий статус.


 

Практичні завдання

   1. Завдання на порівняння:
   2. Загальний та спеціальний суб’єкт адміністративного права;
   3. Суб’єкти адміністративного права, що наділені владними повноваженнями та суб’єкти адміністративного права що не наділені владними повноваженнями.
   4. Адміністративна правоздатність та цивільна правоздатність юридичних осіб.
   5. Адміністративно – правовий статус громадської організації та політичної партії.

 

   1. Ситуаційні завдання:
   1. На сесії міської ради прийнято рішення про реорганізацію місцевої адміністрації та передачу її повноважень міській раді, відповідним комісіям та депутатам.

    Дайте правову оцінку законності цього рішення, посилаючись на норми чинного законодавства.

   1. Громадянин Грузії К. був затриманий при намаганні незаконно перетнути державний кордон України. При ньому не було документів що посвідчують особу, однак він повідомив працівникам Адміністрації державної прикордонної служби України, що у країні свого громадянства є жертвою переслідування за свої політичні переконання а тому має намір набути статус біженця в Україні.

          Чи підлягає громадянин Грузії К відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України? У чому особливості відповідальності іноземців та осбі без громадянства.

   1. 17-річний громадянин І. звернувся до Державтоінспекції України з проханням допустити його до складання теоретичного та практичного іспиту для отримання посвідчення воідя на право керування транспортним засобом категорії В. Йому було відмовлено, оскільки право на керуваня транспортним засобом відповідної категорії надається особам, які досягли 18-річного віку. Громадянин І. акцентував на тому, що він перебуває у законному шлюбі і, таким чином, набув дієздатність у повному обсязі.

        Чи є різниця у статусі фізичних осіб як суб’єктів адміністративних та цивільних правовідносин? Надайте правову характеристику ситуації. Як необхідно вирішити справу?

   1. Враховуючи те, що на Міністерства екології та природних ресурсів покладена координація діяльності органів державної влади з питань, що належать до його компетенці, Міністерством був виданий наказ, який передбачає обов’язковість затвердження Міністерством проектів усіх нормативно – правових актів, що стосуються екологічної сфери.

     У чому полягає координація відносин в системі органів виконавчої влади?

Рекомендовані нормативно-правові акти і література до теми

1. Конституція України від 28. 06. 1996.
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07. 12. 1984.
3. Кодекс адміністративного судочинства України від 06. 07. 2005.
4. Указ Президента України “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”від 09. 12. 2010 № 1085/2010.
5. Закон України “Про Кабінет Міністрів України”від 07. 10. 2010.
6. Закон України “Про центральні органи виконавчої влади”від 17. 03. 2011.
7. Положення про Апарат Верховної Ради України,затверджене Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 24. 09. 2010 № 796.
8. Типове положення про територіальні органи міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади, затверджене постановою КМ України від 15. 05. 2011 № 563.
9. . Стеценко С. Г., Адміністративне право України. Навчальний посібник. – Київ, 2007.
10. Адміністративне право України в схемах. Загальна частина. – Харків, 2005.

11. Мосьондз С. О., Адміністративне право України у визначеннях та схемах. Навчальний посібник. – Київ, Атіка.2008.
12. Адміністративне право України: Підручник.- Вид.2, змін. і доп./За заг.ред.Т.О.Коломоєць.-К.:Істина,2012.-528с.

 

ТЕМА 3. Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування в Україні.

План

      1. Поняття і види державної служби.
      2. Поняття посади державної служби. Класифікація державних посад.
      3. Поняття та види державних службовців.
      4. Адміністративно-правовий статус державного службовця: службові обов’язки, права, обмеження та заборони, гарантії виконання службових обов’язків.
      5. Проходження державної служби: умови, способи та порядок вступу на державну службу; службова кар’єра, присвоєння рангів державного службовця.
      6. Особливості дисциплінарної та адміністративної відповідальності державних службовців.
      7. Припинення державної служби

 

Перелік ключових термінів та понять теми
Державна служба; атестація; відставка;випробування; кадровий резерв; державний службовець; категорія; керівник; конкурс; корупція;підвищення кваліфікації; ранг; службова кар’єра; стажування; службове розслідування; посада; ранг дипломатична служба; патронатна служба; присяга.


 

Практичне завдання

   1. Завдання на порівняння:
   1. Державний службовець  і посадова особа;
   2. Державна служба і патронатна служба;
   3. Випробування і стажування
   4. Звільнення з державної служби та відставка.

 

   1. Ситуаційні завдання:

1. Начальник органу внутрішніх справ одержав від заступника райдержадміністрації матеріали на службовця К. про вчинення ним корупційного діяння, передбаченого ст.7 Закону України “Про боротьбу з корупцією”.
Через три місяці під час перевірки органцу внутрішніх справ прокуратурою району було зафіксовано, що протокол про правопорушення залишився без відповідного реагування.
Яку відповідальність нестиме начальник органу внутрішніх справ?
Які обмеження для державних службовців передбачає Закон України “Про боротьбу з корупцією”?

2. Службовці районної державної адміністрації М. і С. були присутні на мітингу політичної партії. Наступного дня за наказом голови райдержадміністрації службовці М. і С. були звільнені з посади за порушення принципу політичного нейтралітету.
Проаналізуйте ситуацію і дайте правову оцінку дій службовців М. і С. та голови райдержадміністрації.
Чи закріплює чинний Закон України “Про державну службу” принцип політичного нейтралітету державного службовця?
Чи змінилася б ситуація, коли б М. і С. були організаторами проведення мітингу ?

3. За неналежне виконання своїх службових обов’язків головному спеціалісту податкової адміністрації Русову було оголошено догану і затримано на один рік присвоєння чергового рангу. Русов, вважаючи, що за один дисциплінарний проступок до нього застосовано два дисциплінарних стягнення, оскаржив даний наказ у суді.
Яким повинно бути рішення суду?

4.Гр. Хімко, перебуваючи на посаді спеціаліста у відділі торгівлі міської ради, була уповноважена на перевірку дотримання Правил торгівлі на міському ринку і складання протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, відповідно до ст.255 Кодексу про адміністративні правопорушення.
Як стало відомо працівникам прокуратури, вона досить часто не зважала на грубі порушення цих правил особами, які торгували на ринку, а також сприяла у підприємницькій діяльності особам, які не мали на це відповідного дозволу. За це вона отримувала м’ясо, інші продукти, транспортні послуги директора ринку.
Уповноваженим прокурором було складено протокол про порушення Закону України “Про боротьбу з корупцією” і матеріали справи передано до суду.
Дайте правовий аналіз даної справи. Складіть проект протоколу про адміністративні правопорушення.

 

Рекомендовані нормативно-правові акти і література до

1. Конституція України від 28. 06. 1996.
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07. 12. 1984.
3. Кодекс адміністративного судочинства України від 06. 07. 2005.
4. Закон України “Про державну службу” від 17. 11.2012р.
5.  Стеценко С. Г., Адміністративне право України. Навчальний посібник. – Київ, 2007.
6. Адміністративне право України в схемах. Загальна частина. – Харків, 2005.
7. Мосьондз С. О., Адміністративне право України у визначеннях та схемах. Навчальний посібник. – Київ, Атіка.2008.
8. Адміністративне право України: Підручник.- Вид.2, змін. і доп./За заг.ред.Т.О.Коломоєць.-К.:Істина,2012.-528с.

ТЕМА 4.Діяльність суб’єктів публічної адміністрації..

План

   1. Соціальне адміністрування та його види.
   2. Особливості публічного адміністрування.
   3. Принципи діяльності публічної адміністрації.
   4. Поняття форм діяльності публічної адміністрації.
   5. Класифікація правових актів публічної адміністрації.
   6. Вимоги, що висуваються до адміністративних актів та актів публічної адміністрації та наслідки їх недодержання.
   7. Порядок прийняття правових актів публічної адміністрації
   8. Поняття та види державного контролю
   9. Поняття та особливості прокурорського нагляду.
   10. Поняття та особливості адміністративного нагляду.

 

Перелік ключових термінів та понять теми

Адміністративний договір; адміністративний метод; адміністративний нагляд; інструкція; примус; президентський контроль; прокурорський нагляд; публічне адміністрування; ревізія; розпорядження.
Практичні завдання

   1. . Завдання на порівняння:
   2. Правові та неправові форми діяльності публічної адміністрації;
   3. Контроль і нагляд;
   4. Протест і припис прокурора; методи прямого та непрямого впливу.
   5. Постанова та розпорядження;
   6. Інструкція та положення

 

Ситуаційні завдання:

   1. Під час підготовки проекту правового акта, який визначає структуру одного із міністерств, виникло питання про найменування такого акта. Зокрема, пропонувалося іменувати його Положенням, Інструкцією, Статутом або просто Наказом « Про організаційну структуру міністерства».

Яке найменування найбільш вдало відповідає у цьому випадку змісту правового акту адміністрування? Які вимоги висуваються до такого роду правових актів.

   1. Голова районної державної адміністрації своїм розпорядженням скасував рішення сільської ради про виділення земельної ділянки.

Дайте правову оцінку  законності цього правового акта.

   1. В місті К на вулиці Д. зелений світ світлофора включався одночасно для двох зустрічних потоків, які звертали в один бік, внаслідок чого сталася ДТП. Працівники ДАІ визнали взаємну вину водіїв у ДТП. Одна страхові компанії, в яких була застрахована цивільна відповідальність водіїв – учасників ДТП, відмовилися відшкодовувати шкоду.

Дайте правову оцінку.

   1. Головний санітарний лікар міста К. заборонив продаж гарбузів на території міста у зв’язку із випадками масових отруєнь цими продуктами. Продаж було заборонено тільки у місті К. і тільки строком на 30 днів.

       Визначте форму цього припису. Чи є цей акт індивідуальним чи нормативним? Чи підлягає цей акт обов’язковій реєстрації та опублікуванню?

 

Рекомендовані нормативно-правові акти і література до теми

1. Конституція України від 28. 06. 1996.
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07. 12. 1984.
3. Кодекс адміністративного судочинства України від 06. 07. 2005.
4. Закон України “Про прокуратуру” від 05. 11. 1991.
5.  Стеценко С. Г., Адміністративне право України. Навчальний посібник. – Київ, 2007.
6. Адміністративне право України в схемах. Загальна частина. – Харків, 2005.
7. Мосьондз С. О., Адміністративне право України у визначеннях та схемах. Навчальний посібник. – Київ, Атіка.2008.
8. Адміністративне право України: Підручник.- Вид.2, змін. і доп./За заг.ред.Т.О.Коломоєць.-К.:Істина,2012.-528с.

Змістовий модуль 2.Адміністративно-деліктне право

ТЕМА 5. Адміністративний примус

План

   1. Поняття та ознаки адміністративного примусу.
   2. Класифікація заходів адміністративного примусу.
   3. Ознаки адміністративно – запобіжних заходів.
   4. Ознаки заходів адміністративного припинення.
   5. Заходи адміністративного припинення, не пов’язані з притягненням до відповідальності.
   6. Заходи адміністративного примусу спеціального

призначення: поняття та види.

   1. Особливості застосування заходів адміністративного примусу спеціального призначеня.Органи публічної адміністрації, наділені правом застосовувати заходи адміністративного примусу.
   2. Адміністративні стягнення як складова адміністративного примусу та їх особливість.

Основні терміни та поняття
Адміністративна відповідальність; адміністративне затримання; адміністративний нагляд; Адміністративний примус; адміністративне стягнення.
Практичні завдання

   1. Під час затримання громадян Б. та Н., які, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння на центральній вулиці міста, голосно та нецензурно висловлювались, давали непристойні оцінки іншим громадянам, що знаходились на вулиці, працівники міліції застосували щодо громадянина Б. наручники та вдарили гумовою палицею по голові.

        Дайте оцінку правомірності дій працівників міліції.

   1. Головний державний санітарний лікар району під час перевірок неодноразово попереджав директора приватного кафе громадянина К. про необхідність проведення санітарних заходів у належному йому кафе. Останнього разу він вніс письмову вимогу про необхідність виконання санітарних заходів, проте директор приватного кафе до встановленого строку не виконав цих вимог, тому головний державний санітарний лікар заборонив експлуатацію приватного кафе доти, поки його не буде приведено у належниц стан, а також виніс постанову про притягнення до відповідальності директора й накладення на нього штрафу.

        Охарактеризуйте застосовані заходи примусу. Визначте правомірність їх застосування.

   1. На банк « Довіра» було вчинено збройний напад з метою пограбування. Працівник державної служби охорони, який забезпечував охорону банку, намагаючись запобігти злочинові застосував вогнепальну зброю, в результаті чого було поранено одного із злочинців.

       Чи були дії працівника державної служби охорони засобом адміністративного примусу? Який порядок застосування вогнепальної зброї?

   1. Громадянин К., який працював у свою зміну охоронцем у супермаркеті «Мрія», побачив у черзі на касі жінку з великою темною сумкою. Після того, як вона сплатила на касі за свій товар – коробку цукерок, охоронець попросив її відкрити сумку для огляду.

       Чи має місце застосування засобу адміністративного примусу?


 

Рекомендовані нормативно-правові акти і література до теми

1. Конституція України від 28. 06. 1996.
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07. 12. 1984.
3. Кодекс адміністративного судочинства України від 06. 07. 2005.
4. .  Авер”янов В. Б., Адміністративне право. Академічний курс. –  Київ, 2004.
5.  Стеценко С. Г., Адміністративне право України. Навчальний посібник. – Київ, 2007.
6. Адміністративне право України в схемах. Загальна частина. – Харків, 2005.
7. Мосьондз С. О., Адміністративне право України у визначеннях та схемах. Навчальний посібник. – Київ, Атіка.2008.
8. Адміністративне право України: Підручник.- Вид.2, змін. і доп./За заг.ред.Т.О.Коломоєць.-К.:Істина,2012.-528с.

ТЕМА 6.Адміністративна відповідальність.

План
1.Поняття, особливості та принципи  адміністративної відповідальності. Її місце в системі юридичної відповідальності.
2.Нормативна підстава адміністративної відповідальності. Адміністративний проступок як фактична підстава адміністративної відповідальності та його ознаки.
3.Склад адміністративного проступку. Об‘єкт та об‘єктивна сторона адміністративних проступків.
4.Суб‘єкти та суб‘єктивна сторона адміністративних проступків.
5.Адміністративні стягнення та їх види. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх за вчинення адміністративних проступків.
6.Накладення адміністративних стягнень.


 

Перелік ключових термінів та понять теми

Адміністративна відповідальність; адміністративне правопорушення (проступок)) адміністративний арешт; адміністративне стягнення;, вина;склад адміністративного правопорушення; штраф.

Практичні завдання

    1. Головний лікар воєнного госпіталю полковник Гусєв Н. із сином Сергієм, якому виповнилось 16 років, на службовій машині з водієм Птічкиним в суботу 29 липня 2003р. виїхав на полювання. Гусєви пополювали вдало, а Птічкін ні разу не влучив у ціль. Після полювання вони розпалили багаття. У зв’язку з цим головний лісничий Суслов склав три протоколи про порушення правил пожежної безпеки в лісах. Тут же на місці він виніс постанову про накладення на Гусєва Н., Гусєва С. і Птічкіна адміністративного штрафу із конфіскацією мисливської зброї.

Гусєв Н. оскаржив постанову про адміністративне стягнення, мотивуючи це тим, що він є військовослужбовцем і адміністративну відповідальність несе згідно із дисциплінарним статутом.
Дайте правову оцінку цієї ситуації.

    1. Сидоркін на своєму власному авто разом із своїм товаришем Петровим повертались із пікніка. Водії зустрічного руху подали світловий сигнал, який означає те, що на посту ДАІ працівники міліції зупиняють всіх водіїв. Сидоркін, який перебув в стані сп’яніння, передав керування свого автомобіля Петрову, так як Петров перебував в меншій стадії сп’яніння, але не мав при собі водійських прав.

На посту ДАІ працівники міліції затримали Сидоркіна і Петрова, де після медичного огляду на стан сп’яніння були складені два протоколи про вчинення адміністративного правопорушення. У своєму поясненні Сидоркін вказав, що працівники ДАІ вилучили у нього посвідчення водія неправомірно, так як він працює водієм автобуса і має, крім категорії “В” категорію “С”, а без посвідчення його не допустять до роботи. Постановою суду Сидоркін був позбавлений права керування транспортним засобом категорії “В” і “С” строком на один рік. На Петрова було накладено адміністративний штраф.
Дайте правову оцінку цієї ситуації.

3. 10 квітня 2006 р. в районі автостанції №1 м.Пирятина було виявлено гр.Н., у якого були відсутні документи. Затриманий гр. Н. був доставлений у розподільник м.Полтави. У ході перевірки було встановлено, що затриманий є громадянином Російської Федерації і перебуває в Україні нелегально. Рішенням Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області від 26 квітня 2006 р. гр.Н. було визнано незаконним мігрантом з подальшою забороною в’їзду в Україну терміном на 2 роки.
Яка процедура видворення за межі України передбачена чинним законодавством? Як захищаються права та законні інтереси іноземцівта осіб без громадянства в Україні?
Рекомендовані нормативно-правові акти і література до теми

1. Конституція України від 28. 06. 1996.
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07. 12. 1984.
3. Кодекс адміністративного судочинства України від 06. 07. 2005.
4. .  Авер”янов В. Б., Адміністративне право. Академічний курс. –  Київ, 2004.
5.  Стеценко С. Г., Адміністративне право України. Навчальний посібник. – Київ, 2007.
6. Адміністративне право України в схемах. Загальна частина. – Харків, 2005.
7. Мосьондз С. О., Адміністративне право України у визначеннях та схемах. Навчальний посібник. – Київ, Атіка.2008.
8. Адміністративне право України: Підручник.- Вид.2, змін. і доп./За заг.ред.Т.О.Коломоєць.-К.:Істина,2012.-528с.

ТЕМА 7. Провадження в справах про адміністративні правопорушення.

План

1.Поняття, правова основа завдання і принципи провадження у справах про адміністративні правопорушення. Обставини, що виключають провадження. Докази в провадженні. Учасники провадження.
2.Стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення. Порушення справи, розгляд справи і прийняття рішення. Оскарження і опротестування постанов і рішень. Виконання постанов і рішень.
3.Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.
4.Гарантії законності провадження про адміністративні правопорушення.

Перелік ключових термінів та понять теми

Провадження в справах про адміністративні правопорушення; стадії адміністративного провадження; протокол про адміністративне правопорушення.

Практичне завдання

1. В адміністративну комісію Галицького району міста Львова 5 січня 2004 року надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності громадянина К. за статтею 186-1 КпАП України. З‘ясувавши, що К. Перебуває у Львові у відрядженні, секретар адміністративної комісії надіслав матеріали до міста Луцька в адміністративну комісію за місцем проживання правопорушника. 17 березня 2004 року К. Повернувся додому і дізнався, що з його заробітної плати відрахували 50 гривень. К. Звернувся за роз‘ясненням до прокурора. Що повинен відповісти прокурор?

2. Адміністративна комісія розглянула справу про адміністративне правопорушення, яке вчинив громадянин М. І притягнула його до відповідальності за статтею 191 КпАП України, визначивши стягнення – оплатне вилучення зброї. М. Оскаржив постанову адміністративної комісії в суд, але суд не прийняв скарги. Чи правильно зробив суд?

   1. Громадянин В. Був притягнутий до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство і йому було визначено стягнення – 10 діб адміністративного арешту. В. Звернувся до судді з проханням відпустити його на пох
   2. орон брата, який загинув в автомобільній катастрофі. Що повинен зробити суддя?

 

    • Громадянин Н. Був затриманий за злісну непокору працівнику міліції 19 травня 2004 року в 17.00. 21 травня 2004 року в 10.00 суддя місцевого суду розглянув справу і наклав адміністративне стягнення у вигляді адміністративного арешту на 14 діб. Н. Звернувся зі скаргою в апеляційний суд, який повернув скаргу без розгляду. Чи було порушення законності в цій справі.?

Рекомендовані нормативно-правові акти і література до теми

1. Конституція України від 28. 06. 1996.
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07. 12. 1984.
3. Кодекс адміністративного судочинства України від 06. 07. 2005
4. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010р.
5. .  Авер”янов В. Б., Адміністративне право. Академічний курс. –  Київ, 2004.
6.  Стеценко С. Г., Адміністративне право України. Навчальний посібник. – Київ, 2007.
7. Адміністративне право України в схемах. Загальна частина. – Харків, 2005.
8. Мосьондз С. О., Адміністративне право України у визначеннях та схемах. Навчальний посібник. – Київ, Атіка.2008.
9. Адміністративне право України: Підручник.- Вид.2, змін. і доп./За заг.ред.Т.О.Коломоєць.-К.:Істина,2012.-528с.

 

ТЕМА 8.Адміністративно-процесуальне та адміністративно-процедурне право

 

План

1.Поняття та структура адміністративного процесу.
2.Принципи адміністративного процесу.
3. Структура адміністративного процесу.
4. Адміністративне провадження та його характеристика;
5..Види та стадії адміністративного процесу.
6. Юрисдикція адміністративних судів.
7. Учасники адміністративно-судочинського процесу.

Перелік ключових термінів та понять теми

Адміністративна процедура; адміністративна юрисдикція; адміністративна юстиція; адміністративне провадження; адміністративне судочинство; адміністративний позов; адміністративний процес; адміністративно – процесуальне право.

 

Практичні завдання

    1. . Завдання на порівняння:

 

    1. Адміністративний процес і кримінальний процес;
    2. Адміністративний процес і цивільний процес;
    3. Юрисдикційні і неюрисдикційні провадження;
    4. Адміністративний позов і цивільний позов
    1. Ситуаційні завдання:

 

    1. Громадянка О. звернулась до державного органу реєстрації актів цивільного стану із заявою про реєстрацію своєї доньки, якій виповнилось 9 місяців. Працівником відповідного державного органу було проведено реєстрацію народження дитини та складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 212-1 КпАП ( несвоєчасна реєстрація народження дитини)

          Чи мало місце адміністративне провадження?

    1. Громадянин К звернувся до органів внутрішніх справ за місцем свого проживання із проханням зареєструвати за ним нагородний револьвер його батька, який помер 9 днів тому. Йому було відмовлено у реєстрації, а револьвер був вилучений на зберігання, посилаючись на те, що громадянин К не є власником цієї зброї. Пізніше громадянину К було повідомлено, що через місяць після вступу у права спадкоємця він зобов’язаний продати цю зброю.

     Дайте правову оцінку ситуації. Чи може громадянин К залишити у себе нагородну зброюю і які дозволи йому потрібні?

    1. Шевченко А.В. звернувся до суду з позовом про поновлення його на посаді заступника Львівського міського голови та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу. Цей позов він подав у порядку цивільного судочинства. Суд відкрив провадження за позовом Шевченка А.В. та ухвалив рішення за правилами ЦПК. У подальшому апеляційним судом Львівської області вказане рішення було скасоване.

       До якого суду необхідно було подати позов Шевченку А.В.? Визначте підсудність цієї справи.

    1. Суд відкрив провадження в адміністративній справі щодо оскарження приватним підприємством дій громадської організації « Українська асоціація споживачів». Позивач попросив визнати протиправним та скасувати висновок щодо дотримання законодавства про захист прав споживачів, даний громадською  організацією під час надання нею правових послуг.

        В якому суді належить розглядати справу? Обгрунтуйте відповідь.

 

Рекомендовані нормативно-правові акти і література до теми

1. Конституція України від 28. 06. 1996.
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07. 12. 1984.
3. Кодекс адміністративного судочинства України від 06. 07. 2005
4. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010р.
5. .  Авер”янов В. Б., Адміністративне право. Академічний курс. –  Київ, 2004.
6.  Стеценко С. Г., Адміністративне право України. Навчальний посібник. – Київ, 2007.
7. Адміністративне право України в схемах. Загальна частина. – Харків, 2005.
8. Мосьондз С. О., Адміністративне право України у визначеннях та схемах. Навчальний посібник. – Київ, Атіка.2008.
9. Адміністративне право України: Підручник.- Вид.2, змін. і доп./За заг.ред.Т.О.Коломоєць.-К.:Істина,2012.-528с.

Змістовий модуль 3. Адміністративно-правове регулювання у галузях і сферах.

 

ТЕМА 9. Адміністративно-правове регулювання у сфері економіки

План

    1. Адміністративно-правове регулювання в економічній сфері.
    2. Форми і методи адміністративно – правового регулювання в галузі економічного розвитку та торгівлі.
    3. Особливості державного контролю в сфері економіки.
    4. Особливості адміністративно – правового регулювання у сфері промисловості.
    5. Особливості адміністративно – правового регулювання у  паливно-енергетичній сфері
    6. Особливості адміністративно – правового регулювання у агропромисловому комплексі

Перелік ключових термінів та понять теми
Аграрна політика; агропромисловий комплекс; банк; банківська система; бюджет; зовнішньоекономічна діяльність; паливно-енергетичний комплекс; митна політика;

Практичні завдання

Ситуаційні завдання:

    1. Вповноважений службовець територіального органу Державної реєстраційної служби України відмовив представнику нерезидента України, який бажав зареєструватися як суб’єкт підприємницької діяльності, мотивуючи відмову необхідністю особистої присутності нерезидента,який має намір зареєструватися як фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності.

       Надайте правову оцінку законності відмови державного реєстратора, спираючись на норми чинного законодавства

 

    1. Управління в справах приватизації міської ради, здійснюючи перевірку дотримання вимог чинного законодавства в сфері приватизації, прийняло рішення про накладання штрафу на підприємство за невиконання умов договору купівлі – продажу нежитлового приміщення, яке раніше перебувало у комунальній власності.

      Чи правомірні дії управління в справах приватизації міської ради? Обгрунтуйте відповідь, посилаючись на норми чинного законодавства.

    1. Міністерством юстиції України було відмовлено у державній реєстрації нормативного акту Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, яким був затверджений галузевий стандарт, мотивуючи це тим, що до компетенції Мінітерства юстиції не входить затвердження галузевих стандартів.

      Чи є правомірною відмова? З посиланням на законодавство України визначте функції Міністерства енергетики та вугільної промисловості України як центрального органу виконавчої влади.

    1. До Національного банку України були подані передбачені законодавством документи для реєстрації комерційного банку. Через місяць з дати подання зазначених документів Національний банк України відмовив в державній реєстрації банку, мотивуючи це невідповідністю професійної придатності головного бухгалтера банку.

 

Рекомендовані нормативно-правові акти і література до теми

1. Конституція України від 28. 06. 1996.
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07. 12. 1984.
3. Кодекс адміністративного судочинства України від 06. 07. 2005.
4. Закон України “Про Антимонопольний комітет України” від 26. 11. 1993.
5. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18. 09. 1991.
6 .  Авер”янов В. Б., Адміністративне право. Академічний курс. –  Київ, 2004.
7.  Стеценко С. Г., Адміністративне право України. Навчальний посібник. – Київ, 2007.
8. Адміністративне право України в схемах. Загальна частина. – Харків, 2005.
9. Мосьондз С. О., Адміністративне право України у визначеннях та схемах. Навчальний посібник. – Київ, Атіка.2008.
10. Адміністративне право України: Підручник.- Вид.2, змін. і доп./За заг.ред.Т.О.Коломоєць.-К.:Істина,2012.-528с.

 

ТЕМА 10.Адміністративно-правове регулювання в адміністративно-політичній сфері

План

    1. Поняття та ознака оборони як об’єкта адміністративно-правового регулювання.
    2. Військовий обов’язок та форми його реалізації в Україні.
    3. Особливості адміністративно-правового регулювання у сфері оборони в Україні.
    4. Особливості адміністративно – правового регулювання у сфері національної безпеки України.
    5. Особливості захисту  та охорони державного кордону України.
    6. Особливості адміністративно-правового регулювання у сфері зовнішніх відносин в Україні.
    7. Особливості адміністративно-правового регулювання у сфері юстиції в Україні.
    8. Особливості адміністративно-правового регулювання у сфері внутрішніх справ в Україні.
    9. Особливості адміністративно-правового регулювання у митній  сфері.

 

Перелік ключових термінів та понять теми.

Адміністративний режим; адміністративно-політична сфера; альтернативна (невійськова) служба; військова служба; воєнний стан; громадська безпека; громадський порядок; державна таємниця; державний кордон; дипломатична служба; дипломатичне представництво; консульська установа; митний контроль;надзвичайний стан; юстиція.

Практичне завдання

    1. . Завдання на порівняння:

 

    1. Завдання дипломатичного представництва та консульської установи;
    2. Оборона і національна безпека;
    3. Державна таємниця і комерційна таємниця;
    4. Митниця і митний пост;
    5. Цивільна оборона і територіальна оборона.
    1. Ситуаційні завдання:

 

    1. За рішенням голови обласної державної адміністрації на території області було запроваджено надзвичайний стан та створені надзвичайні комісії. Такий захід було зумовлено складними погодними умовами.

    Чи правомірне зазначене рішення? Кому і в яких випадках надано право запроваджувати надзвичайний стан? Відповідь обґрунтуйте відповідно до чинного законодавства.

    1. Громадянин А., який досяг призовного віку, звернувся до юридичної консультації з проханням надати інформацію про підстави та порядок проходження альтернативної військової служби.

      Надайте розгорнуту юридичну консультацію, спираючись на чинне законодавство.

    1. В науково-дослідній установі були проведені науково-дослідні експерименти, на базі яких можуть бути створені прогресивні технології.

      Визначте порядок віднесення зазначеної інформації до державної таємниці.

    1. До консульського відділу Посольства України в Канаді звернувся громадянин України з клопотанням про зміну імені. Йому було відмовлено, оскільки відповідні зміни вносяться до записів актів цивільного стану уповноваженими державними органами на території України.

        Надайте правову оцінку ситуації. Чи правомірна відмова?  Які функції має консул щодо реєстрації актів цивільного стану?

Рекомендовані нормативно-правові акти і література до теми

1. Конституція України від 28. 06. 1996.
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07. 12. 1984.
3. Кодекс адміністративного судочинства України від 06. 07. 2005.
4.. Закон України “Про Збройні Сили України” від 06. 12. 1991.
5. Закон України “Про альтернативну (невійськову) службу” від 12. 12. 1991.
6. Закон України “Про загальний військовий обов”язок і військову службу” від 25. 03. 1992.
7. Закон України “Про Раду національної безпеки і оборони України” від 05. 03. 1998.
8. Закон України “Про державний кордон України” від 04. 11. 1991.
9. Закон України “Про Службу безпеки України” від 25. 03. 1992.
10. Закон України “Про державну таємницю” від 21. 01. 1994.
11. Закон України “Про контррозвідувальну діяльність” від 26. 12. 2002.
12. Закон України “Про боротьбу з тероризмом” від 20. 03. 2003.
13. Закон України “Про основи національної безпеки України” від 19. 06. 2003.
14. Закон України “Про Службу зовнішньої розвідки України” від 01. 12. 2005.
15. Закон України “Про міліцію” від 20. 12. 1990.
16. Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність” від 18. 02. 1992.
17. Закон України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”від 08. 07. 2011.
18. Закон України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” від 04. 02. 1994.
19. Закон України “Про громадянство України” від 18. 01. 2001.
20.Закон України “Про дипломатичну службу” від 20. 09. 2001.
21. Закон України “Про дипломатичні ранги України” від 28. 11. 2002.
22. Адміністративне право України в схемах. Загальна частина. – Харків, 2005.
23. Мосьондз С. О., Адміністративне право України у визначеннях та схемах. Навчальний посібник. – Київ, Атіка.2008.
24. Адміністративне право України: Підручник.- Вид.2, змін. і доп./За заг.ред.Т.О.Коломоєць.-К.:Істина,2012.-528с.

 

ТЕМА 11.. Публічне адміністрування у соціально-культурній сфері

План

    1. Основні напрями державної політики у сфері культури.
    2. Загальна характеристика соціальної політики в Україні.
    3. Особливості адміністративно-правового регулювання у сфері соціального захисту населення в Україні.
    4. Особливості адміністративно-правового регулювання у сфері фізичної культури і спорту в Україні.
    5. Особливості адміністративно-правового регулювання у сфері освіти в Україні.
    6. Особливості адміністративно-правового регулювання у сфері науки в Україні.
    7. Особливості адміністративно-правового регулювання у сфері охорони здоровя в Україні.

Перелік ключових термінів та понять теми

Акредитація, атестація, вчений, заклади охорони здоровя; ліцензування; наукова діяльність; науково-дослідна установа; освіта; охорона здоровя; соціальний захист.


 

Практичні завдання

    1. . Завдання на порівняння:

 

    1. Ліцензування та акредитація навчального закладу;
    2. Вчене звання і науковий ступінь;
    3. Вища освіта і післядипломна освіта;
    4. Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні.

 

    1. Ситуаційні завдання:
    1. Депутати міської ради прийняли на сесії рішення про звільнення з посади директора музичної школи за неналежне виконання професійних обов’язків.

Оцініть правомірність рішення міської ради.  Відповідь обґрунтуйте відповідно до чинного законодавства.

    1. Громадянин Б., який має вищу медичну освіту( за фахом « Лікувальна справа»), звернувся до управління охорони здоровя місцевої державної адміністрації з проханням видати ліцензію на право виготовлення та реалізацію лікарських засобів. Управління охорони здоровя відмовило у видачі ліцензії.

       Оцініть правомірність відмови управління охорони здоровя у видачі ліцензії. Розкрийте порядок та умови отримання ліцензії на право виготовлення та реалізації лікарських засобів.

    1. Громадянину С. рішенням спеціалізованої вченої ради за підсумками захисту кандидатської дисертації було присуджено науковий ступінь кандидата математичних наук. Однак Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України скасувало рішення спеціалізованої вченої ради, посилаючись на наявність плагіату в дисертаційному дослідженні громадянина С.

        Чи правомірне рішення Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України? Визначте перелік контрольних повноважень Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

    1. На площі біля житлови будинків міста А. було розташовано «Луна-парк», який працював до 10-ї години вечора, однак гучна музика заважала деяким мешканцям будинків відпочивати. Після скарг до управління культури обласної державної адміністрації було з’ясовано, що гастрольний захід «Луна-парку» несанкціонований.

     Який порядок організації та проведення гастрольних заходів? Хто надає свідоцтво про проведення гастрольного заходу?

 

Рекомендовані нормативно-правові акти і література до теми

1. Конституція України від 28. 06. 1996.
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07. 12. 1984.
3. Кодекс адміністративного судочинства України від 06. 07. 2005.
4. Закон України “Про освіту” від 23. 05. 1991.
5. Закон України “Про загальну середню освіту” від 13. 05. 1999.
6. Закон України “Про позашкільну освіту” від 22. 06. 2000.
7. Закон України “Про дошкільну освіту” від 11. 07. 2001.
8. Закон України “Про вищу освіту” від 17. 01. 2002.
9. Закон України “Про професійно-технічну освіту” від 10. 02. 1998.
10. Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність” від 13. 12. 1991.
11.Основи законодавства України про охорону здоров”я від 19. 11. 1992.
12. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24. 02. 1994.
13. Закон України “Про лікарські засоби” від 04. 04. 1996.
14. Основи законодавства України про культуру від 14. 02. 1992.
15. Закон України “Про телебачення і радіомовлення” від 21. 12. 1993.
16. Закон України “Про Національний архівний фонд та архівні установи” від 24. 12. 1993.
17. Закон України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” від 27. 01. 1995.
18. Закон України “Про охорону культурної спадщини” від 08. 06. 2000.
20 Адміністративне право України в схемах. Загальна частина. – Харків, 2005.
21. Мосьондз С. О., Адміністративне право України у визначеннях та схемах. Навчальний посібник. – Київ, Атіка.2008.
22. Адміністративне право України: Підручник.- Вид.2, змін. і доп./За заг.ред.Т.О.Коломоєць.-К.:Істина,2012.-528с.

 

ТЕМА 12.Адміністративне право зарубіжних країн

План

    1. Поняття та загальна характеристика адміністративного законодавства зарубіжних країн.
    2. Адміністративне законодавство окремих зарубіжних країн:
    3. Адміністративне законодавство Франції
    4. Адміністративне законодавство Німеччини.
    5. Адміністративне законодавство Великобританії
    6. Адміністративне законодавство США.
    7. Адміністративне законодавство Японії.
    8. Європейське адміністративне право: загальна характеристика

 

Рекомендовані нормативно-правові акти і література до теми

     • Адміністративне право України: Підручник.- Вид.2, змін. і доп./За заг.ред.Т.О.Коломоєць.-К.:Істина,2012.-528с.
     • Авер”янов В. Б., Адміністративне право. Академічний курс. –  Київ, 2004.

Самостійна робота студента.

N
з/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади.

(2 год.)

2.

Соціальне призначення адміністративного права.

(2 год.)

3.

Предмет та норми адміністративного права.

(2 год.)

4.

Підстави виникнення, зміни та припинення адміністративно-правових відносин.

(2 год.)

5.

Організація та місце виконавчої влади України в механізмі поділу влади

(1 год.)

6.

Поняття норми адміністративного права як різновиду соціальних норм

(2 год.)

7.

Громадяни як суб’єкти адміністративного права

(1 год.)

8.

Конституційне повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в суспільстві на сучасному етапі докорінного реформування держави.

(2 год.)

9.

Органи місцевого самоврядування та інші юридичні і фізичні особи як суб’єкти адміністративного права.

(2 год.)

10.

Представити структурно систему виконавчих органів Автономної Республіки Крим та визначити особливості організації роботи РМ АРК.

(2 год.)

11.

Поняття, суть форм управлінської діяльності і методів державного управління. 

(2 год.)

12.

Переконання та його види. 

(2 год.)

13.

Призначення правових актів та розмежування актів державного управління від законів, судових, прокурорських, громадянсько-правових актів, службових документів. 

(2 год.)

14.

Адміністративний примус, як вид державного примусу

(2 год.)

15.

Види заходів адміністративного примусу та їх нормативно-правова характеристика. 

(2 год.)

16.

Переконання та примус, як методи адміністративно-правового впливу. Заходи адміністративного примусу, що застосовуються органами виконавчої влади та їх характеристика.

(2 год.)

17.

Поняття адміністративного примусу та його відзнаки від інших видів державного примусу.

(2 год.)

18.

Додержання законності при накладення адміністративних стягнень в справах про адміністративні правопорушення.

(2 год.)

19.

Накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох адміністративних правопорушень. 

(2 год.)

20.

Додержання законності при застосуванні заходів адміністративного примусу компетентними органами.

(2 год.)

21.

Вузький та широкий підхід до розуміння сутності адміністративного процесу. 

(2 год.)

22.

Адміністративний нагляд та його відмінності

(2 год.)

23.

Поняття – економіки як об’єкту адміністративно-правового регулювання. 

(2 год.)

24.

Засоби адміністративно-правового впливу, які використовуються та застосовуються щодо суб’єктів підприємницької 

(2 год.)

25.

Основні напрямки державного регулювання економіки. 

(2 год.)

26.

Поняття спеціальних економічних зон. 

(2 год.)

27.

Адміністративно-правовий статус суб’єктів державного управління соціально-культурною сферою.

(2 год.)

28.

Проблемні питання центральних та місцевих органів управління охороною здоров’я. 

(2 год.)

29.

Державна політика реалізації конституційних прав громадян України в соціально-культурній сфері, в умовах розбудови правового незалежного демократичного суспільства.

(2 год.)

30.

Правова основа органів управління державною безпекою в Україні.

(2 год.)

31.

Поняття військового обов’язку та альтернативної служби.

(2 год.)

32.

Державне керівництво адвокатурою. 

(2 год.)


33.

Організація управління судовими установами, нотаріальними органами, органами реєстрації актів громадянського стану, юридичною службою, підприємств, установ та організацій.

(2 год.)

 

34.

Система і структура органів управління в галузі закордонних справ форми та засоби їхньої діяльності.

(2 год.)

 

35.

Діяльність суб’єктів публічної адміністрації

(2 год.)

 

ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ.

 

     • Поняття і основні риси державного управління.
     • Сутність виконавчої влади, її співвідношення з державним управлінням та адміністративним правом .
     • Адміністративне право України як галузь права, його предмет.
     • Метод та система адміністративного права.
     • Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права.
     • Поняття, особливості та види адміністративно-правових норм.
     • Джерела адміністративного права України.
     • Особливості систематизації адміністративного законодавства.
     • Поняття, основні риси та види адміністративно-правових відносин.
     • Адміністративно – правовий статус громадян України (права й обов’язки у сфері державного управління).
     • Звернення громадян, їх види.
     • Порядок розгляду звернень громадян згідно Закону України “Про звернення громадян”, їх види.
     • Особливості адміністративно-правового статусу іноземців і осіб без громадянства в Україні.
     • Поняття, ознаки та правове положення органів виконавчої влади.
     • Види органів виконавчої влади.
     • Система органів виконавчої влади згідно Конституції України та принципи її побудови.
     • Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади.
     • Компетенція та форми діяльності Кабінету Міністрів України.
     • Центральні органи виконавчої влади, їх види.
     • Міністерства в системі центральних органів виконавчої влади.
     • Повноваження і форми діяльності місцевих державних адміністрацій.
     • Поняття, види та принципи державної служби в Україні.
     • Законодавчі засади державної служби в Україні.
     • Поняття та види державних службовців.
     • Правове регулювання проходження державної служби.
     • Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців.
     • Поняття та види функцій державного управління.
     • Поняття форм державного управління, їх види.
     • Поняття правових актів державного управління, їх юридичне значення.
     • Класифікація актів державного управління та їх дія.
     • Адміністративний договір як форма управлінської діяльності.
     • Вимоги законності до актів державного управління, наслідки їх недотримання.
     • Поняття адміністративно-правових методів, їх види.
     • Адміністративний примус, його види.
     • Адміністративно попереджувальні заходи, їх види та суть.
     • Засоби адміністративного припинення, їх види та суть.
     • Поняття й основні риси адміністративної відповідальності.
     • Завдання, система і дія законодавства України про адміністративні правопорушення.
     • Адміністративне правопорушення, його поняття та склад.
     • Суб’єкти адміністративних правопорушень.
     • Особливості відповідальності неповнолітніх в віці від 16 до 18 років.
     • Особливості адміністративної відповідальності посадових осіб.
     • Відповідальність військовослужбовців за вчинення адміністративних правопорушень.
     • Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб.
     • Обставини, що виключають адміністративну відповідальність.
     • Цілі адміністративних стягнень, їх види.
     • Попередження та штраф, як адміністративні стягнення.
     • Оплатне вилучення і конфіскація предметів, як адміністративні стягнення.
     • Позбавлення спеціального права, наданого громадянину, як вид адміністративного стягнення.
     • Виправні роботи і адміністративний арешт, як адміністративні стягнення.
     • Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх.
     • Загальні правила накладення стягнень за адміністративні правопорушення.
     • Обставини, що пом’якшують та обтяжують відповідальність за адміністративний проступок.
     • Строки накладення адміністративних стягнень.
     • Адміністративний процес: зміст, загальні риси, особливості.
     • Структура адміністративного процесу й характеристика провадження щодо окремих адміністративних справ.
     • Реєстраційне провадження, його види та особливості
     • Дисциплінарне провадження: завдання, стадії, особливості.
     • Адміністративна юрисдикція: загальні риси, принципи.
     • Адміністративна юстиція: поняття, види та особливості її становлення в Україні.
     • Адміністративне судочинство в Україні.
     • Завдання й порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення.
     • Засоби забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення.
     • Адміністративне затримання, адміністративне доставления, як засоби забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення.
     • Протокол про адміністративне правопорушення.
     • Постанова по справі про адміністративне правопорушення.
     • Види рішень, що приймаються по скарзі чи протесту.
     • Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.
     • Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.
     • Правове положення та повноваження адміністративних комісій.
     • Справи про адміністративні правопорушення підвідомчі органам внутрішніх справ.
     • Справи про адміністративні правопорушення підвідомчі судам (суддям).
     • Порядок оскарження і опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення.
     • Розгляд скарги і протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення.
     • Адміністративна відповідальність за правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку.
     • Адміністративна відповідальність в галузі охорони природи, використання природних ресурсів.
     • Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління.
     • Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, фінансів і підприємницькій діяльності.
     • Поняття режиму законності й дисципліни в державному управлінні.
     • Способи забезпечення законності й дисципліни в державному управлінні: загальна характеристика.
     • Контроль в державному управлінні: поняття, зміст та види.
     • Контроль з боку органів законодавчої влади.
     • Контроль органів виконавчої влади загальної компетенції.
     • Відомчий та міжвідомчий контроль.
     • Судовий контроль в державному управлінні.
     • Контрольні повноваження державних інспекцій та служб.
     • Прокурорський нагляд за законністю й дисципліною в державному управлінні, його методи та форми.
     • Поняття і види адміністративно-правових режимів.
     • Правовий режим надзвичайного стану.
     • Правовий режим надзвичайної екологічної ситуації та режим воєнного стану.
     • Галузеве управління: його зміст. Особливості міжгалузевого та регіонального управління.
     • Адміністративна відповідальність за порушення в сфері будівництва і житлово-комунального господарства.
     • Органи управління транспортом і шляховим господарством, їх повноваження.
     • Органи управління використанням і охороною природних ресурсів, їх компетенція.
     • Фінансовий контроль та органи управління фінансами.
     • Організаційно-правові засади управління митною справою в Україні.
     • Митний контроль. Адміністративна відповідальність за порушення митних правил.
     • Система і повноваження органів управління освітою.
     • Система і повноваження органів управління охороною здоров’я населення.
     • Санітарно – епідеміологічний нагляд.
     • Організаційно-правові засади управління культурою
     • Організаційно-правові засади управління обороною.
     • Збройні Сили України їх види та комплектування.
     • Організаційно-правові засади управління національною безпекою.
     • Державний кордон та його охорона.
     • Система, правове положення та зміст роботи органів внутрішніх справ.
     • Служба в органах внутрішніх справ.
     • Громадський порядок та громадська безпека, адміністративно-правові заходи їх охорони.
     • Основні завдання і повноваження міліції України.
     • Юрисдикційні повноваження органів внутрішніх справ (міліції).
     • Дозвільна система органів внутрішніх справ .
     • Організаційно-правові засади управління закордонними справами.
     • Адміністративно – правове регулювання в’їзду в Україну й виїзду з України .
     • Організаційно-правові засади управління юстицією.
Поділитись матеріалом у соціальних мережах:
Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Коментарі із Facebook

Залишити відповідь