РОБОЧА ПРОГРАМА ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Підготувала: Бень М.П.

 

 

Скачати

Скачати

 

 

 

 

 

ЗМІСТ
1. ВСТУП
2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ
3. ЗМІСТ І ПОСЛІДОВНІСТЬ ПРАКТИКИ
4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ
5. ПРОГРАМА ПРАКТИКИ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
6. ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
7. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ
8. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

1. ВСТУП

Практика студентів є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки студентів вищих навчальних закладів України. Вона становить важливу та обов’язкову ланку в підготовці висококваліфікованих спеціалістів до майбутньої діяльності за фахом. Технологічна практика спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, та набуття, вдосконалення і розширення практичних навичок і умінь в роботі за обраною спеціальністю.
Під час практики студенти повинні опанувати сучасними методами, формами організації і технічними засобами в області використання комп’ютерних технологій на виробництві. У студента, на базі знань, отриманих в коледжі, повинні сформуватися професійні уміння і навички для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, а також потреба самостійно поповнювати свої знання і творчо їх застосовувати в практичній діяльності.
Виробничо-технологічна практика починається з ознайомлення студентів з програмою практики, її цілями і завданнями, змістом, системою звітності, інструктажу про порядок проходження практики з техніки безпеки. На протязі всього часу проходження практики кожен студент має постійне робоче місце в одному з підрозділів підприємства, організації, установи, а для виконання окремих розділів програми та індивідуального завдання може на деякий час переходити в інші підрозділи. До початку практики її керівники складають робочий план проведення практики, розробляють і видають кожному студенту індивідуальне завдання. Керівник практики від коледжу контролює підготовленість баз практики, забезпечує проведення всіх організаційних заходів: інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки, надання студентам-практикантам необхідних документів (направлення, індивідуального завдання чи інші), повідомляє студента про систему звітності з практики, у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує високу якість її проходження згідно з програмою, контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів та проведення з ними обов’язкових  інструктажів з охорони праці і техніки безпеки, контролює виконання студентами-практикантами правил внутрішнього розпорядку. Студенти при проходженні практики зобов’язані до початку практики одержати від керівника практики консультації щодо оформлення всіх необхідних документів, своєчасно прибути на базу практики, у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками її керівників, вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, нести відповідальність за виконану роботу, своєчасно скласти залік з практики.
По закінченню практики в щоденник вносять відгук керівника практики від підприємства про працю студента під час практики, щоденник додається до звіту практики. Звіт з практики повинен вміщувати викладення всіх питань відповідно із змістом практики.

 

 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Метою технологічної практики є:

 • поглиблення та закріплення знань, які одержали студенти під час теоретичної підготовки;
 • оволодіння сучасними формами та методами роботи з комплексом задач, розв’язуваних на підприємстві з використанням комп’ютерної техніки  та інформаційних технологій;
 • набуття необхідних навичок у здійсненні операцій технологічного процесу обробки інформації;
 • формування професійних вмінь і навичок у роботі з існуючими інформаційними технологіями;
 • виховання потреби систематичного оновлення своїх знань та їх творчого застосування у практичній діяльності.

Завданнями практики є вивчення організації і етапів розробки програмного продукту, набуття практичних навичок програмування, самостійного вирішення технічних задач на базі сучасних комп’ютеризованих систем, ознайомлення з сучасними технологічними процесами розробки, впровадження та налагодження програмного продукту, з сучасним апаратним та програмним забезпеченням, з організацією праці і економікою виробництва, набуття умінь організаторської роботи по спеціальності, узагальнення і поглиблення знань з наступних дисциплін:

 • Архітектура комп’ютерів;
 • Операційні системи;
 • Комп’ютерні мережі;
 • Основи програмування та алгоритмічні мови;
 • Об’єктно-орієнтовне програмування;
 • Технологія програмування та створення програмних продуктів;
 • Інструментальні засоби візуального програмування;

 

3. ЗМІСТ І ПОСЛІДОВНІСТЬ ПРАКТИКИ
Зміст і послідовність технологічної практики студентів спеціальності «Розробка програмного забезпечення» визначені методичною (цикловою) комісією природничо-математичних та комп’ютерних дисциплін у відповідності до навчальних планів для кваліфікаційних рівнів молодший спеціаліст технік-програміст.
Виробничо-технологічна практика проводиться згідно з діючим навчальним планом у 7 семестрі протягом 5 тижнів.
Загальна послідовність проходження практики передбачає:

 • оформлення направлення на підприємство;
 • вивчення правил техніки безпеки та отримання інструктажу на робочому місці;
 • проведення навчальних занять і екскурсій;
 • виконання загального та індивідуального завдань;
 • оформлення звіту;
 • отримання відгуку керівника практики від підприємства;
 • подання звіту керівнику практики від коледжу;
 • захист практики.

В результаті проходження практики студент повинен володіти:

 • прийомами і навичками колективної розробки програмних продуктів;
 • прийомами ефективної роботи з колегами, знайомство з мотивацією людей, концепції групової динаміки.

 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ
4.1 Бази практики
Розподіл студентів на практику здійснюється методичною (цикловою) комісією природничо-математичних та комп’ютерних дисциплін.
Студенти проходять практику на підприємствах, здатних забезпечити якісне проведення практики згідно з її програмою та висловили згоду на проведення практики. У цьому разі між коледжем і підприємством укладається угода.
Студенти можуть з дозволу методичної (циклової) комісії природничо-математичних та комп’ютерних дисциплін самостійно підбирати для себе бази проходження практики і пропонувати їх для використання.
Підсумковим документом розподілу студентів за базами практики є наказ по коледжу, який обумовлює бази практики, керівники практики з викладачів і термін її проведення.
4.2 Керівництво практикою. Контроль за проходженням практики.
Керівник практики від коледжу, який визначається наказом по коледжу, повинен перед початком практики провести організаційні збори студентів-практикантів. На цих зборах він роз’яснює студентам порядок проходження практики, її завдання та зміст, обумовлює порядок контролю за проходженням практики з боку методичної (циклової) комісії природничо-математичних та комп’ютерних дисциплін. У процесі проходження студентом практики керівник від методичної (циклової) комісії природничо-математичних та комп’ютерних дисциплін контролює виконання підприємствами зобов’язань щодо організації практики, виконання студентами робочої програми практики і виданих їм індивідуальних завдань, надає студентам необхідну методичну допомогу. Після завершення практики керівник у складі комісії приймає залік з практики.
Загальне керівництво практикою на підприємстві здійснюється відділом технічного навчання, або (в разі відсутності такого) відділом кадрів. Загальне керівництво містить в собі вирішення організаційних питань з проведення практики з керівником від методичної (циклової) комісії природничо-математичних та комп’ютерних дисциплін, розподіл студентів по ділянках або відділах підприємства, призначення керівників практики від підприємства з числа найбільш досвідчених і кваліфікованих фахівців відповідного профілю, організація видання наказу по підприємству, яким регламентує всі організаційні питання практики. За наявності вакантних робочих місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми практики.
Керівник практики від підприємства визначає студенту практиканту робоче місце в підрозділі на час практики згідно з її програмою, проводить інструктаж студента-практиканта з техніки безпеки на робочому місці, контролює відповідність робочого місця вимогам охорони праці, створює студенту-практиканту необхідні умови для виконання програми практики, контролює виконання студентом трудової дисципліни, надає студенту необхідну методичну допомогу з професійних питань. Наприкінці технологічної практики керівник від підприємства складає відгук про роботу студента-практиканта і дає свою оцінку його роботі. Роботу керівника практики від підприємства і студента-практиканта контролює відділ технічного навчання (відділ кадрів).
4.3 Обов’язки студента-практиканта
Під час проходження практики студент перебуває у розпорядженні керівника практики від підприємства і виконує обов’язки відповідно до штатного розкладу (або до посади) і підпорядковується правилам внутрішнього розпорядку підприємства.
Під час практики студент повинен виконати програму практики в частині її загальних вимог та індивідуальне завдання, видане керівником від методичної (циклової) комісії природничо-математичних та комп’ютерних дисциплін.
Під час практики студент повинен вести щоденник практики, в якому відбиті всі етапи проходження практики, звітувати перед керівником від методичної (циклової) комісії природничо-математичних та комп’ютерних дисциплін за попередньо встановленим розкладом. Наприкінці практики студент повинен до заліку подати на методичну (циклову) комісію природничо-математичних та комп’ютерних дисциплін правильно оформлені щоденник практики і звіт про практику у вигляді реферату з відгуком і оцінкою керівника практики від підприємства.

 

 

 1. ПРОГРАМА ПРАКТИКИ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


п/п

Назва теми

Кількість годин

Всього

Практ.

Самост.

1.

Вступне заняття. Ознайомлення і дослідження структури управління об’єктом. Вивчення техніки безпеки.

10

6

4

2.

Заняття і екскурсії під час практики.

10

6

4

3.

Вивчення тематики робіт.

10

6

4

4.

Вивчення апаратних засобів і системного програмного забезпечення.

10

6

4

5.

Вивчення прикладного програмного забезпечення.

20

12

8

6.

Вивчення інформаційного і програмного забезпечення конкретної задачі.

30

18

12

7.

Розробка програм для удосконалення або модифікації конкретної задачі.

170

90

80

8.

Систематизація матеріалів, оформлення звітів і залік з виробничої практики.

10

6

4

Всього:

270

150

120

ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Тема 1. Вступне заняття.
Загальне ознайомлення з підприємством, його структурою, призначенням  і місцем кожного відділу, цеху у виробничому процесі, їх взаємозв’язок. Ознайомлення з правилами внутрішнього розпорядку, інструктаж з охорони праці.
В результаті студент повинен ознайомитись з структурою підприємства, схемою технологічного процесу, правилами внутрішнього розпорядку, отримати інструктаж з охорони праці.
У звіті з практики дати коротку характеристику підприємства, організації чи установи, описати структуру управління відділом чи підрозділом, їх задачі, обладнання і організацію робочого місця.
Тема 2. Заняття і екскурсії під час практики.
Планування і проведення занять і екскурсій під час практики здійснюється спільно керівниками практики від коледжу та бази практики. Заняття під час технологічної практики можуть проводитись у вигляді лекцій, семінарів, практичних робіт, які сприятимуть поглибленню теоретичного навчання з використанням матеріальних можливостей бази практики. Для проведення таких занять необхідно  залучати найбільш кваліфікованих співробітників бази практики. Екскурсії під час практики проводяться з метою надбання студентами найбільш повної уяви про базу практики, її структуру, взаємодію окремих підрозділів, діючу систему управління.
У звіті з практики студент повинен підвести підсумки проведених екскурсій і занять та зробити короткі висновки.
Рекомендовані теми занять:

 • Сучасне апаратне забезпечення комп’ютеризованих систем;
 • Сучасне системне та прикладне програмне забезпечення;
 • Складання, ремонт, модернізація та налагодження комп’ютерної техніки;
 • Комп’ютеризовані системи управління і автоматики та автоматизовані робочі місця на підприємствах;
 • Комп’ютерні мережі, їх встановлення, налагодження і експлуатація;
 • Системи керування базами даних;
 • Системи автоматичної обробки економічної інформації;
 • Проектування автоматизованих інформаційних систем;
 • Технологія автоматизованої обробки інформації.
 • Передові методи програмування та алгоритмічні мови;
 • Технологія розробки програмного забезпечення.

Рекомендований перелік підрозділів для проведення екскурсій:

 • Підрозділи з використанням автоматизованих робочих місць;
 • Дільниці виготовлення, складання, ремонту та модернізації комп’ютерної техніки;
 • Дільниці з гнучкими автоматизованими виробництвами, системами автоматизованого проектування, мікропроцесорної, обчислювальної техніки, комп’ютеризованими системами управління.

Тема 3. Вивчення тематики робіт.
Студент повинен ознайомитися зі специфікою роботи підрозділу, де буде проходити технологічна практика, розглянути тематику виконуваних робіт, підібрати собі тему для роботи при проходженні практики та вивчити питання по темі індивідуального завдання.
У звіті з практики студент повинен описати специфіку роботи підрозділу та тематику і особливості виконуваних робіт.
Тема 4. Вивчення апаратних засобів і системного програмного забезпечення.
При опрацюванні даної теми студент повинен вивчити апаратні засоби та на належному рівні оволодіти системним програмним забезпеченням, що використовується у підрозділі.
У звіті з практики студент повинен дати повну технічну характеристику всіх апаратних засобів, що використовуються у підрозділі, та описати все встановлене системне програмне забезпечення.
Тема 5. Вивчення прикладного програмного забезпечення.
При опрацюванні даної теми студент повинен вивчити та на належному рівні оволодіти роботою з прикладним програмним забезпеченням, що використовується у підрозділі.
У звіті з практики студент повинен описати все встановлене прикладне програмне забезпечення, що використовуються у підрозділі, та зазначити для яких робіт воно використовується.
Тема 6. Вивчення інформаційного і програмного забезпечення конкретної задачі.
При опрацюванні даної теми студент повинен детально вивчити інформаційне і програмне забезпечення конкретної задачі для наступного використання одержаних знань при виконанні індивідуального завдання.
Індивідуальне завдання включається в програму технологічної практики з метою надбання студентами під час практики умінь та навичок самостійного розв’язання виробничих завдань. Виконання індивідуального завдання активізує діяльність студентів, розширює їх світогляд, підвищує ініціативу і робить проходження практики більш конкретним і спрямованим.
Кожному студентові в період технологічної практики видається індивідуальне завдання.
Завдання включає наступні розділи:

 • Перелік програмного й апаратного забезпечення, у розробці й експлуатації якого студент особисто брав участь.
 • Перелік робіт, у яких студент брав участь.
 • Архітектурні особливості апаратного забезпечення, що  використовується на підприємстві.
 • Обов’язки, що студент виконував під час проходження практики.

Можуть бути запропоновані для розгляду і інші теми, що враховують профіль бази практики.
Звіт по виконанню індивідуального завдання є частиною загального звіту.
Матеріали, отримані студентом під час виконання індивідуального завдання можуть в подальшому бути використані для  підготовки доповіді, статті або для інших цілей по узгодженню з цикловою комісією та базою практики.
У звіті з практики студент повинен описати все інформаційне і програмне забезпечення конкретної задачі, яке буде використовуватися при виконанні індивідуального завдання.
Тема 7. Розробка програм для удосконалення або модифікації конкретної задачі.
На даному етапі студент повинен розробити програму (програми) для удосконалення або модифікації конкретної задачі відповідно до індивідуального завдання.
У звіті з практики студент повинен записати текст розробленої програми (розроблених програм), описати її роботу, призначення, особливості використання та обґрунтувати доцільність використання розробленої програми.
Для демонстрації розробленої програми (програм) під час захисту практики необхідно записати на компакт-диски всі результати по виконанні індивідуального завдання.
Тема 8. Систематизація матеріалів, оформлення звітів і залік з технологічної практики.
На даному етапі студент повинен систематизувати матеріали отримані та розроблені під час проходження технологічної практики, оформити звіт та здати залік з практики.

 

6. ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Поточний контроль проходження технологічної практики здійснює керівник практики від коледжу (під час відкриття та при її завершенні) і керівник від підприємства. Основним документом, за яким здійснюється контроль проходження практики, є робочий щоденник, який видається методичною (цикловою) комісією природничо-математичних і комп’ютерних дисциплін і куди занесений календарний план проходження практики. Керівник практики від підприємства щотижня перевіряє щоденник і заносить туди свої зауваження і підписи. Після закінчення терміну практики керівник від підприємства надає відгук про проходження практики студентом і оцінює її результати диференційованою оцінкою, яку заносить у щоденник.

 

7. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ
Звіт складається у безпосередній відповідності до задач і змісту практики за матеріалами, отриманими на всіх видах робіт, що передбачені практикою. Звіт повинен дати повну уяву про виконану роботу і кінцеві результати практики, обізнаність студента-практиканта про роботу підприємства.
Звіт технологічної пов’язаний з тим відділом підприємства, який безпосередньо пов’язаний з робочим місцем студента на практиці і стосується тих технологічних процесів і задач, які були об’єктом вивчення під час проходження практики і належать до тематики подальших досліджень.
Звіт повинен бути чітким, стислим, характеризуватися ясністю і переконливістю викладів результатів роботи, обґрунтованістю висновків і рекомендацій.
Виконується звіт у вигляді текстового документа обсягом 20 – 30 сторінок, оформленого згідно з вимогами.
Звіт повинен містити:

 • Титульний аркуш.
 • Реферат.
 • Зміст.
 • Текст звіту.
 • Список джерел інформації.
 • Додатки – текстові і графічні матеріали, на які були посилання у тексті звіту.

Зразок оформлення титульного аркуша наведений у додатку Б.
Уся текстова інформація у звіті (реферат, абзаци тексту звіту) оформлюється так само, як і інші текстові документи (для набору в текстовому редакторі Word рекомендовано: шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14 пт, міжрядковий інтервал – одинарний, абзац – 1,25 см.).
Обсяги реферату мають не перевищувати 1 сторінку. Містить назву документа, ключові слова, коротко зміст документа та основні висновки, кількість сторінок, ілюстрацій, таблиць, додатків, джерел інформації.
Ключові слова у рефераті пишуться через кому, великими літерами.
Зміст теж оформлюється у стандартному форматі. Інформує про розміщення текстових розділів звіту і повинен строго відбивати порядок розділів і сторінки їх розміщення. Приблизна структура змісту:

 • СКОРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ;
 • ВСТУП;
 • РОЗДІЛИ ТЕКСТУ ЗВІТУ;
 • ВИСНОВКИ;
 • СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ;
 • ДОДАТКИ.

Нумерації підлягають тільки розділи та підрозділи тексту звіту. Додатки позначають великою літерою кирилиці, починаючи з А (наприклад – Додаток Г).
Кожний з розділів звіту починається з нової сторінки. Заголовок розділу розміщується у центрі першого рядка і пишеться великими літерами. Рекомендується після заголовка робити інтервал на 6 пт. Після номера розділу крапка не ставиться (наприклад: 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА).
Заголовки підрозділів мають формат звичайного абзацу без розриву рядка в середині заголовка за будь-якої довжини останнього. Номер підрозділу формується залежно від номера розділу, номера верхнього підрозділу та порядку в даному підрозділі (наприклад: 5.2 Побудова математичної моделі та її аналіз для даних, які отримані за результатами роботи установки для даного режиму експлуатації – другий підрозділ п’ятого розділу). Рекомендується заголовки підрозділів виділяти з основного тексту інтервалами розміром в 6 пт. перед і після заголовків.
Розділ СКОРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ для звіту не є обов’язковим. Якщо у тексті звіту є поняття, яке потребує скорочення або умовного позначення і таке поняття трапляється у тексті більше ніж 3 рази, то для полегшення сприйняття тексту розшифровку цього позначення слід внести до вищеназваного розділу (приклад: МНК – метод найменших квадратів).
Вступ не повинен перевищувати 1 сторінки тексту. У вступі наводяться відомості про місце проходження практики, її мету і завдання, тенденції розвитку відповідної галузі промисловості і місце даного підприємства у галузі. Дається коротка характеристика змісту звіту, об’єкта вивчення, результатів практики.
Для основної частини звіту рекомендовано такий перелік розділів:

 • ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА.
 • ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДДІЛУ (цеху, ділянки, лабораторії, кафедри, де студент проходив практику на робочому місці).
 • ПРАКТИКА НА РОБОЧОМУ МІСЦІ.
 • ПОСТАВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДВНЬ.
 • ВИКОНАНІ САМОСТІЙНО ДОСЛІДНИЦЬКІ РОБОТИ.
 • ТЕОРЕТИЧНІ ЗАНЯТТЯ І ЕКСКУРСІЇ (короткий зміст).

У розділі ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА слід описати призначення і структуру підприємства, технологічну схему, місце новітніх технологій проектування на даному виробництві, можливі заходи щодо підвищення ефективності виробництва.
Характеристика відділу (цеху, ділянки, лабораторії, кафедри та ін.), в якому студент проходив практику, містить питання: місце відділу в технологічній схемі підприємства, структура відділу, його виробнича програма, організація виробництва, заходи щодо охорони праці та пожежної безпеки.
У розділі ПРАКТИКА НА РОБОЧОМУ МІСЦІ треба з посиланням на щоденник практики зазначити календарні терміни виконання завдань практики, функціональні обов’язки, які виконував практикант під час проходження практики, посади, які він займав (якщо це передбачалося), дати характеристику технічного і програмного обладнання робочих місць та інші допустимі відомості про виробничу діяльність відділу і про свою участь у виробничому процесі. У разі отримання робочої професії – відзначити це.
Розділ ПОСТАВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДВННЯ може містити підрозділи, кожний з яких має назву окремого індивідуального завдання. У цих розділах наводиться основна інформація про поставлене завдання, опис і аналіз вихідних даних, які студент отримав для виконання даного завдання. Описують результати виконання поставлених завдань та їх аналіз. В цей самий розділ вміщують матеріали щодо охорони праці і економічної ефективності поставлених завдань.
Матеріали даних підрозділів є первинним матеріалом для виконання в подальшому курсових та кваліфікаційних робіт.
В останньому розділі коротко наводяться відомості про екскурсії, лекції та інші види навчальних робіт, в яких студент брав участь під час практики.
У висновку стисло наводиться аналіз роботи, виконаної студентом під час практики, робляться висновки щодо її результатів, наводяться пропозиції з питань покращання організації практики, удосконалення наукових досліджень, індивідуальних завдань.
До списку літератури вносять всі джерела, використані студентом під час практики і внесені до тексту звіту: наукова література, звіти, Державні стандарти, технічні завдання, інша технічна документація. Оформляється список джерел відповідно до стандарту (за зразок можна взяти список джерел даного документа).
До додатків можуть бути внесені тексти програм, графіки, схеми, техніко-економічні розрахунки.
Наприкінці звіту повинен бути вкладений пакет документів, до яких належать:
ОБОВ’ЯЗКОВІ:

 • титульний аркуш із назвою „СУПРОВІДНІ ДОКУМЕНТИ”. Нижче назви іде перелік документів;
 • індивідуальне завдання на практику, підписане керівником від кафедри;
 • щоденник практики;
 • відгук керівника практики від підприємства;

Зразки оформлення індивідуального завдання на практику і щоденника наведені у додатках (В та А).

 

8. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ
Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми технологічної практики та індивідуального завдання. Звіт з практики захищається студентом (з диференційованою оцінкою) в комісії, призначеною директором коледжу. До складу комісії входять керівники практики від коледжу і, за можливості, від бази практики, викладачі методичної (циклової) комісії, які викладали практикантам спеціальні дисципліни.
Комісія приймає залік у студентів на базах практики в останні дні її проходження, або у коледжі на протязі перших двох днів після закінчення практики. Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість, в залікову книжку студента, в індивідуальний навчальний план студента за підписами членів комісії. Студенту, який не виконав програму практики з поважних причин, може бути надано право проходження практики повторно при виконанні умов, визначених коледжем. Підсумки практики обговорюються на засіданнях методичної (циклової) комісії природничо-математичних та комп’ютерних дисциплін, а загальні підсумки практики підводяться на педагогічних радах не менше одного разу на протязі навчального року.

Поділитись матеріалом у соціальних мережах:
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Коментарі із Facebook

Залишити відповідь